W uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, czytamy, że dotyczy on ponad 300 gmin, które "nie funkcjonują normalnie", ze względu na położenie na obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych, jak obszary parków narodowych, rezerwatów przyrody oraz obszary Natura 2000.

Jak podkreślają autorzy projektu ograniczenia w gospodarowaniu tymi obszarami powodują - w ocenie lokalnych społeczności - powstawanie barier w rozwoju, których nie da się pokonać.

Według założeń projektu wysokość dofinansowania będzie uzależniona od "powierzchni chronionych form przyrody znajdujących się na terenie poszczególnych gmin".

Będą nim objęte gminy, w których limit łącznej powierzchni obszarów chronionych będzie wynosił 50 proc. "Ograniczenie to wynika przede wszystkim z faktu, iż to właśnie te gminy są najbardziej obciążone kosztami utrzymania terenów chronionych" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

"Subwencja ta byłaby przyznawana z budżetu państwa, według obiektywnych kryteriów określonych w ustawie i mogłaby być przeznaczona przez władze gminy na dowolny cel mieszczący się w realizacji ich zadań własnych" - dodają autorzy projektu.

Według ich szacunków wprowadzenie mechanizmu subwencji środowiskowej obciążyłoby budżet w ciągu roku kwotą ok. 350-450 mln złotych.

Zgodnie z założeniami ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2014 roku.