Według resortu celem projektu jest poprawa jakości aktów prawa miejscowego i decyzji administracyjnych wydawanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Szkoleniami objęte zostaną przede wszystkim jednostki z najsłabszymi wskaźnikami w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego i aktów administracyjnych.
Projekt powstał w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego budżet to ponad 24 mln zł, a 85 proc. tej kwoty pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Partnerami projektu są wydziały prawa i administracji uniwersytetów w Warszawie, Łodzi, Olsztynie i Toruniu. Kadra naukowa tych uczelni poprowadzi szkolenia.
Rzecznik MAC Artur Koziołek powiedział w środę, że szkolenia podnoszące sprawność urzędników administracji mają gwarantować odpowiedni poziom ich pracy, co jest istotne, w sytuacji zmieniających się przepisów prawa. "Jeżeli są takie potrzeby i są na to pieniądze, to lepiej wyszkolić pracownika, podnieść jego umiejętności, niż potem ewentualnie mieć do czynienia z sytuacją, że ktoś wykonał swoją pracę mniej prawidłowo niż powinien" – podkreślił.
Projekt poprzedzono badaniami, z których wynika, że najczęstszymi uchybieniami, dotyczącymi prawa miejscowego są m.in.: niezgodność aktu z delegacją ustawową, naruszenie techniki legislacyjnej, naruszenie przepisów proceduralnych, brak publikacji aktu w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz zastosowanie niewłaściwego terminu wejścia w życie aktu.
Według założeń projektu ze szkoleń, które obejmują m.in. zagadnienia zagospodarowania przestrzennego, zasady techniki prawodawczej, podatków i opłat lokalnych oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego, skorzysta 6 600 pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Dla nowo zatrudnionych pracowników przewiduje się szkolenia w formie e-learningu. Projekt obejmuje także studia podyplomowe dla 860 pracowników Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO), wydziałów nadzoru i kontroli Urzędów Wojewódzkich oraz Samorządowych Kolegiów Odwoławczych (SKO).
Listy samorządów, które zostały w pierwszym rzędzie wytypowane do projektu, zostały przekazane przez RIO oraz SKO. Na przykład RIO w Lublinie wytypowała do projektu 13 jednostek samorządu terytorialnego, w większości urzędy gminy. "Zgłoszone zostały te jednostki, gdzie, jak uważamy, podniesienie poziomu wiedzy pracowników byłoby wskazane" – powiedziała Renata Giryluk z lubelskiej RIO.
Z kolei SKO w Krakowie zgłosiło do projektu ok. 40 urzędów gmin, ale w tym przypadku typowanie nie polegało jedynie na ocenie pracy tych jednostek – część gmin chciała uczestniczyć w projekcie. "Uchylanie decyzji jednostek samorządowych nie jest jedynym wskaźnikiem pracy danej jednostki. Przyczyny uchyleń są różne. Dlatego w pierwszej kolejności wytypowaliśmy te jednostki, które mają dużo uchyleń, a w drugiej kolejności te, które same się zgłosiły" – zaznaczyła prezes krakowskiego SKO Krystyna Sieniawska.
Według niej urzędnicy samorządowi stają często przed trudnymi do rozstrzygnięcia problemami interpretacji przepisów prawa, które jest skomplikowane i często niejasne. "Nie tylko pracownicy gmin, ale i my w Kolegiach mamy problem, nie mówiąc o tym, że sąd (administracyjny – PAP) ma też problem, bo na ten sam temat dwa składy potrafią wydać różne orzeczenia. Najlepiej byłoby, gdyby prawo było jasne" – powiedziała Sieniawska.
Według danych MAC pierwsze szkolenie odbędzie się 27 i 28 lutego w Lublinie. Mają być poruszane m.in. tematy dotyczące techniki prawodawczej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz zamówień publicznych. W sumie do czerwca 2012 r. zaplanowano 18 szkoleń, także w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Szczecinie. (PAP)

 

mb/ amac/ jra/