Analizę zaprezentowano we wtorek podczas konferencji „Stan i perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie świętokrzyskim”, zorganizowanej na Politechnice Świętokrzyskiej.

Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa badało, w jakim stopniu świętokrzyskie szkoły policealne, zasadnicze szkoły zawodowe i technika, mogą włączyć się w budowę gospodarki opartej na wiedzy. Według Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego, specjalizacje, w ramach których powinna rozwijać się świętokrzyska gospodarka, to: efektywne wykorzystywanie energii, turystyka zdrowotna i medyczna, branża okołotargowa i biznesowa oraz wzornictwo.

W badaniach dyrektorzy szkół wskazywali, że mają trudności z planowaniem kierunków, w jakich mogą kształcić w podległych im placówkach, bo nie dysponują sprecyzowanymi informacjami o planach rozwoju gospodarczego regionu. Dlatego autorzy analiz zalecili prowadzenie systematycznych badań potrzeb regionalnego rynku pracy oraz opracowanie planu modernizacji sieci kształcenia zawodowego w województwie świętokrzyskim. W ich opinii powinien także powstać zespół koordynujący system szkolnictwa zawodowego w regionie, który przekładałby wyniki analiz na wytyczne dla kierunków kształcenia.

Starostwa – które najczyściej prowadzą szkoły ponadgimnazjalne – powinny regularnie spotykać się z dyrektorami placówek i lokalnymi pracodawcami, aby konsultować decyzje dotyczące edukacji zawodowej. Chodzi m.in. o niedublowanie mało popularnych kierunków kształcenia w kilku szkołach.

Z analiz wynika, że uczniowie gimnazjów i szkół średnich mają w terenie słaby dostęp do doradztwa zawodowego i edukacyjnego. Autorzy badań rekomendowali powoływanie Powiatowych Centrów Doradztwa Zawodowego, które – we współpracy z poradniami pedagogiczno-psychologicznymi i lokalnymi pracodawcami – mogłyby stać się także centrami edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości uczniów.

Na poziomie szkół rekomendowano obowiązkowe doskonalenie nauczycieli zawodu. „Podnoszenie własnych kwalifikacji nauczycieli kończy się najczęściej z uzyskaniem najwyższego stopnia awansu zawodowego, a to powinien być standard w całej pracy” - podkreśliła prezentująca badania Karolina Wójcik. Autorzy analiz wskazali, że nauczyciele, którzy np. poświecą własny czas podczas wakacji, aby praktykować w konkretnym zawodzie, mogliby później otrzymywać dodatkowe godziny lekcyjne w szkołach, co wiązałoby się z wyższymi zarobkami.

Świętokrzyski Kurator Oświaty, Małgorzata Muzoł, podkreśliła podczas spotkania, że funkcjonowanie dobrych szkół zawodowych, których absolwenci bez przeszkód znajdą pracę, wymaga większych nakładów pieniężnych na te placówki ze strony władz powiatów.

Jako przykład dobrych praktyk kształcenia zawodowego w regionie zaprezentowano współpracę z przedsiębiorcami Zespołu Szkół w Połańcu. Placówka kształci młodzież m.in. w technikach: elektronicznym, teleinformatycznych i energetycznym.

Dyrektor szkoły Stanisław Rogala powiedział PAP, że szkoła od kilkunastu lat organizuje dla swoich uczniów i absolwentów praktyki i staże u zagranicznych i krajowych pracodawców. Przez kilka lat zorganizowano 12 staży w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci w kilkunastu firmach elektronicznych na Słowacji, w Holandii i Irlandii. Dzięki projektowi dofinansowanemu z programu Kapitał Ludzki, przez rok 51 uczniów szkoły doskonaliło umiejętności praktyczne dotyczące m.in. automatyki i energetyki w miejscowej elektrowni. Kształcili także techniczny język angielski, uzyskali uprawnienia do pracy przy konkretnych urządzeniach.

„Efekty praktyk widać potem w wynikach olimpiad przedmiotowych i sukcesów zawodowych naszych uczniów” – podkreślił Rogala. W ubiegłym roku uczniowie połanieckiej szkoły byli laureatami olimpiady innowacji technicznej, międzynarodowej olimpiady informatycznej. Kilka dni temu dwóch uczniów Technikum Elektronicznego otrzymało brązowy medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA” w Brukseli, za kalkulator sklepowy z czytnikiem kodów kreskowych. (PAP)

 

ban/ hes/