Prawo.pl
Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła jakość, terminowość doręczania i bezpieczeństwo przesyłek oraz dostępność usług pocztowych realizowanych przez Pocztę Polską S.A. Okazuje się, że jest coraz drożej, ale niekoniecznie lepiej - wciąż występują opóźnienia w dostarczaniu przesyłek, a nie wszyscy mieszkańcy mają odpowiedni dostęp do usług pocztowych.
Agnieszka Matłacz
26.08.2021
Administracja publiczna

Ważny interes podatnika to czasem za mało, by umorzyć zaległość

Ordynacja Domowe finanse Doradca podatkowy Finanse
By umorzyć podatek, organy podatkowe muszą przeanalizować przesłanki ważnego interesu prywatnego i społecznego, a potem wziąć pod uwagę ten istotniejszy. Darowanie długu, mimo że kluczowe dla podatnika, nie musi mieć jednak znaczenia społecznego. W takim przypadku zaległości umorzyć nie można – do takiego wniosku prowadzi niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.
Krzysztof Koślicki
26.08.2021
Ordynacja Domowe finanse Doradca podatkowy Finanse

Ministerstwo i NSA różnią się, gdzie zgłaszać zbywany pojazd

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Samorządowcy domagają się doprecyzowania przepisu dotyczącego zgłaszania zbycia pojazdów. Dochodzi bowiem do sporów kompetencyjnych między starostami o to, czy właściwym jest ten ze względu na miejsce zamieszkania zgłaszającego, czy miejsce rejestracji pojazdu. Ministerstwo Infrastruktury dostrzega problem i obiecuje zmianę, ale nie wskazuje terminu.
Robert Horbaczewski
26.08.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Podział na strefy żółte i czerwone, limity w miejscach publicznych – to cały plan rządu walki z rozpoczynającą się czwartą falę pandemii koronawirusa. W tym czasie inne kraje określają precyzyjne wytyczne dla szkół, ograniczenia dla niezaszczepionych, obowiązek szczepień, zasady testowania. Zdaniem ekspertów w Polsce brakuje centrum zarządzania pandemią i solidnej analizy danych.
Jolanta Ojczyk
26.08.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
W gąszczu przepisów procedury cywilnej zawarto regulacje wskazujące na wymogi formalne i fiskalne pozwu oraz wniosku inicjującego postępowania sądowe. Jeśli pismo nie jest właściwie sporządzone, strona może spodziewać się tego, że sprawie nie zostanie nadany bieg. Które z braków formalnych pozwu są kluczowe dla możliwości nadania mu biegu?
Aleksandra Partyk
26.08.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 25 sierpnia br. oddalił skargi na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Bank S.A. Zdaniem BFG oznacza to zbadanie strony merytorycznej decyzji i uznanie, że decyzja Funduszu nie została wydana z naruszeniem prawa. Swoje wątpliwości co do tego zgłosił Rzecznik Praw Obywatelskich.
Krzysztof Sobczak
26.08.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument Finanse
Nieczęsto zdarza się, że wyroki sądów konstytucyjnych stają się jedną z przyczyn masowych protestów lub trafiają na transparenty ruchów obywatelskich. Nieczęsto też takie wyroki są wydawane z naruszeniem prawa i stają się powodem naruszenia konstytucji przez władzę wykonawczą. Tak ubiegłoroczne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji komentują prof. Andrzej Wróbel (fot.) i dr Michał Ziółkowski,
Michał Ziółkowski Andrzej Wróbel
26.08.2021
Prawo karne Opieka zdrowotna

Tysiące spraw dotyczących kredytów frankowych w sądach

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Z informacji Związku Banków Polskich wynika, że po I półroczu br. w sądach było 58 tysięcy spraw dotyczących kredytów denominowanych i indeksowanych do franka szwajcarskiego. Pozwów takich wciąż przybywa, bo tylko przez sześć ostatnich miesięcy wpłynęło do sądów 19,7 tys. takich spraw.
Krzysztof Sobczak
25.08.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapowiada odwołanie od kary za wyciek danych osobowych. Rzecznik uczelni podkreśla, że wdrożono już niezbędne zabezpieczenia i zmiany, które nie pozwalają na kopiowanie danych i dostęp spoza terenu uczelni. To pokłosie wycieku, do którego doszło w 2019 r.
Monika Sewastianowicz
25.08.2021
RODO
Do wykazu prac legislacyjnych rządu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. Zgodnie z zawartą w nim propozycją, nadzór nad Polskim Laboratorium Antydopingowym przejmie minister zdrowia. Ma to zapewnić wymaganą przez międzynarodowe standardy niezależność tej instytucji.
Katarzyna Redmerska
25.08.2021
Darowizna na rzecz żony warta prawie milion złotych miała na celu udaremnienie możliwości zaspokojenia się wierzyciela z udziału w nieruchomości, dlatego skarga pauliańska Skarbu Państwa okazała się skuteczna - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie. Zwłaszcza, że mąż uzyskał nienależne wynagrodzenie podając się za syndyka masy upadłości spółki należącej do wojewody.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.08.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Coraz częściej sądy uwzględniają wnioski o zabezpieczenie poprzez wstrzymanie spłaty kredytu. Najwięcej prawomocnych postanowień w przedmiocie wstrzymania spłaty kredytu wydaje się w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Praktyka w tym zakresie nie jest jednolita, ale na decyzję o przyznaniu zabezpieczenia może wpłynąć to, ile kredytu spłacili kredytobiorcy.
Regina Skibińska
25.08.2021
Budownictwo Kredyty frankowe
Rząd w końcu, po 12 latach od zaleceń Unii przyjął Plan dla Chorób Rzadkich. Eksperci nie mają wątpliwości, że zawiera to co najważniejsze, by ponad 2 mln pacjentów mogło liczyć na lepszą opiekę. Wskazują jednak dwa ważne problemy - nie tylko ośrodki eksperckie powinny mieć prawo do robienia badań genetycznych, lekarze rodzinni i specjaliści muszą być szkoleni z diagnozowania takich chorób.
Jolanta Ojczyk
25.08.2021
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Projekt Polskiego Ładu przewiduje specjalne zachęty podatkowe dla Polaków, którzy zdecydują się wrócić do kraju i tutaj płacić podatek dochodowy. Z preferencji będzie można korzystać aż przez cztery lata. Trzeba jednak pamiętać, że rozliczając PIT w przyszłym roku, trzeba już będzie uwzględnić tegoroczne, istotne ograniczenie stosowania ulgi abolicyjnej.
Krzysztof Koślicki
25.08.2021
PIT Polski Ład
Władze Rzeczpospolitej Polskiej z najwyższą uwagą odnoszą się do sytuacji osób znajdujących się na terytorium Białorusi w pobliżu granicy polsko-białoruskiej. Polska wywiązuje się ze swoich zobowiązań prawno-międzynarodowych. Tak Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiedziało na oświadczenie Biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców
Krzysztof Sobczak
24.08.2021
Administracja publiczna
Zniesienie Izby Dyscyplinarnej SN, przekazanie jej właściwości na rzecz dwóch innych izb, zmiana definicji przewinienia dyscyplinarnego oraz niektórych elementów postępowania dyscyplinarnego - to konieczne, zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich zmiany w Sądzie Najwyższym. Jego zdaniem przywrócenie konstytucyjnych i europejskich zasad praworządności powinno objąć również Krajową Radę Sądownictwa.
Krzysztof Sobczak
24.08.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ograniczenia, jeśli będą, to tylko regionalne, zależne od liczby zakażeń i zaszczepionych. Jeśli powiat będzie się kwalifikował do strefy czerwonej, ale będzie miał poziom wyszczepialności powyżej średniej, to będzie strefą żółtą. Decyzja o dopuszczeniu trzeciej dawki szczepionki przeciwko Covid-19 dla osób o obniżonej odporności ma być podjęta w ciągu 2-3 dni.
Jolanta Ojczyk
24.08.2021
Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Wykorzystywanie mediów społecznościowych w działalności instytucji finansowych, oprócz niewątpliwych korzyści polegających na docieraniu z przekazem informacyjno-marketingowym do szerszego grona odbiorców przy stosunkowo niewielkich nakładach, jest działalnością kreującą również ryzyka prawne i reputacyjne - uważa Komisja Nadzoru Finasowego.
Krzysztof Sobczak
24.08.2021
Rynek i konsument Finanse
Z niepokojem obserwujemy naruszenie fundamentalnych praw osób pozostających w dramatycznej sytuacji bezdomności, głodu i zimna pomiędzy terytorium bezpiecznej i zasobnej Polski a terytorium autorytarnej Białorusi - stwierdza w oświadczeniu w sprawie uchodźców przetrzymywanych siłą na granicy polsko-białoruskiej Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.08.2021
Prawnicy Administracja publiczna
Daniel Witko i Agata Bzdyń - prawnicy współpracujący z Helsińską Fundacją Praw Człowieka skierowali do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wniosek o wydanie środków tymczasowych w sprawie grupy cudzoziemców przetrzymywanych na polsko-białoruskiej granicy. Chodzi o odmowę przyjęcia od nich wniosków o ochronę międzynarodową w Polsce.
Krzysztof Sobczak
24.08.2021
Administracja publiczna Prawo unijne
W przygotowanym przez rząd programie sytuacja systemu opieki zdrowotnej została rzetelnie przedstawiona, w pełni odzwierciedlając problemy, z którymi się borykamy. Nie wystarczy jednak monitorowanie zdarzeń niepożądanych, potrzebne jest ustalenie ich przyczyn i wyciąganie wniosków na przyszłość - mówi dr Anna Gawrońska, ekspert d/s ochrony zdrowia
Józef Kielar
24.08.2021
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Do Sejmu trafił projekt zmian w dwóch ustawach, który przewiduje, że cudzoziemiec zatrzymany po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE, zarządzeniem komendanta placówki Straży Granicznej będzie zobowiązany do powrotu z terytorium RP i objęty czasowym zakazem wjazdu do Polski i państw Schengen. - To będą przepisy sprzeczne z prawem międzynarodowym
Krzysztof Sobczak
23.08.2021
Administracja publiczna

Ustawa regulująca usługi medialne według unijnych zasad podpisana

Rynek i konsument Nowe technologie Prawo gospodarcze
Zapewnienie odbiorcom podstawowych informacji dotyczących dostawców platform wideo, zmiany zasad umieszczania reklam w usługach medialnych, wyeliminowanie treści zabronionych oraz zakaz umieszczania treści nawołujących do przemocy - takie m.in zmiany przewiduje podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii.
Krzysztof Sobczak
23.08.2021
Rynek i konsument Nowe technologie Prawo gospodarcze
Hotele w lipcu odnotowały wyraźną poprawę wyników, zwłaszcza obiekty wypoczynkowe, położone poza miastami – taki wniosek płynie z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego na temat aktualnej sytuacji branży. Z badania IGHP wynika również, że aż 62 proc. pracowników hoteli jest już w pełni zaszczepionych.
Renata Krupa-Dąbrowska
23.08.2021
Rynek i konsument Koronawirus a prawo
Eliminacja lub zminimalizowanie negatywnego wpływu wybranych inwazyjnych gatunków obcych na rodzimą przyrodę, usługi ekosystemowe, gospodarkę oraz ludzkie zdrowie - to cel ustawy o gatunkach obcych, podpisanej właśnie przez prezydenta. Chodzi też o dostosowanie polskiego prawa do rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie inwazyjnych gatunków obcych.
Krzysztof Sobczak
23.08.2021
Środowisko
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę regulującą status zwierząt w służbach. Reguluje ona status zwierząt w służbach mundurowych podległych MSWiA, w Służbie Więziennej, w Siłach Zbrojnych RP i w Straży Marszałkowskiej. Zapewni m.in. psom i koniom służbowym dożywotnie utrzymanie i opiekę weterynaryjną finansowaną przez państwo.
Krzysztof Sobczak
23.08.2021
Policja
Prezydent podpisał zmiany z 11 sierpnia 2021 r. wprowadzone do ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych, których celem jest stworzenie lepszych ram prawnych dla tworzenia kas zapomogowo-pożyczkowych działania tych instytucji u pracodawców. Sejm 11 sierpnia poparł poprawki zaproponowane przez Senat do tej ustawy.
Renata Krupa-Dąbrowska
23.08.2021
Finanse
Sędziowie rodzinni uważają, że są szczególnie narażeni na stres i wypalenie zawodowe. Problem w tym, że tych którzy odchodzą, nie ma kto zastąpić. Zdaniem części prawników sytuację pogarsza fakt, że w sprawach rodzinnych i tych dotyczących nieletnich nie mogą orzekać asesorzy. Inni uważają jednak, że jest to zasadne, bo wiedza prawnicza w tym przypadku nie wystarczy, potrzebne są też doświadczenie życiowe, otwartość i umiejętności miękkie.
Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
23.08.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Policjantom jest łatwiej. Dzięki krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa wiedzą, gdzie i co mieszkańców boli najbardziej: przekraczanie prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz nieprawidłowe parkowanie. Tylko w policyjnym garnizonie mazowieckim w tym roku odnotowano 10 tysięcy anonimowych zgłoszeń, a większość potwierdziła się.
Robert Horbaczewski
23.08.2021
Prawo karne Policja
Dyrektorzy szpitali, w których obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin pacjentów mogą mieć problemy. Zgodnie z przepisami można bowiem jedynie ograniczyć wizyty najbliższych. Aby placówki wiedziały, jak postępować, a pacjenci - znali swoje prawa, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny pracują nad rekomendacjami w tej sprawie.
Jolanta Ojczyk
23.08.2021
Pacjent Opieka zdrowotna