Zastępca Prokuratora Generalnego chce ukarania warszawskiego adwokata za sformułowanie, że  "psim obowiązkiem prokuratury jest stosować prawo". Było to zdaniem prokuratora nadużycie swobody wypowiedzi.

Czytaj: Izba Dyscyplinarna SN zajmie się tym razem adwokatami>>
 

Słowa te padły w grudniu 2016 roku. Po konferencji prasowej prokuratury, a przed posiedzeniem aresztowym w sprawie działacza "Solidarności" Józefa  Piniora.

Deliktu dyscyplinarnego nie było

Jak wyjaśniał adwokat  Dubois, "moja sprawa trafiła do rzecznika dyscyplinarnego adwokatury, gdzie złożyłem wyjaśnienia, wskazując, że w żaden sposób nie przekroczyłem zasad etyki adwokackiej. Wskazałem na konkretne działania i zachowania prokuratury, które uznałem za niewłaściwe. - Ja nie mówiłem o psach, jak odczytał to pan Święczkowski, tylko użyłem związku frazeologicznego. Pojęcie “psi obowiązek” jest typowym związkiem frazeologicznym - tłumaczył wówczas adwokat.

Czytaj w LEX: Swoboda wypowiedzi adwokata. Glosa do wyroku ETPC z dnia 23 kwietnia 2015 r., 29369/10 >

Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie utrzymał postanowienie rzecznika dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania. Dlatego, że czyn nie zawierał znamion deliktu dyscyplinarnego.

Po raz pierwszy rozpoznając sprawę Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej pozostawił bez rozpoznania kasację Prokuratora Generalnego, gdyż był on niewłaściwie reprezentowany przez zastępcę.

Według sędziego sprawozdawcy Jana Majchrowskiego, który rozpoznawał tę sprawę 28 kwietnia 2021 r., skarżący nie wykazał w żadnej mierze, aby Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy w tym czasie go zastępował. Nie został on także oddzielnie upoważniony do skierowania w imieniu Prokuratora Generalnego kasacji. Powoływana w pismach procesowych Prokuratora Krajowego podstawa prawna nie dawała mu więc sama w sobie upoważnienia do skierowania kasacji. Zdanie odrębne w tej sprawie złożył sędzia Adam Tomczyński.

  

 

Uchylenie postanowienia

Prokurator Generalny wnosił teraz o uchylenie tego orzeczenia, na podstawie art. art. 521 par. 1 Kodeksu postępowania karnego. Przepis ten stanowi, że "Prokurator Generalny, a także Rzecznik Praw Obywatelskich może wnieść kasację od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie". A zatem jest to środek nadzwyczajny.

Adwokat Jacek Dubois ani jego obrońca nie zostali poinformowani przez sąd o terminie rozprawy, wobec tego nie mogli się stawić i przedstawić swoich racji.

Izba Dyscyplinarna 11 stycznia br. w składzie: przewodniczący – Konrad Wytrykowski Jarosław Duś oraz Piotr Sławomir Niedzielak, uchyliła postanowienie wydane w kwietniu 2021 roku o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania. I zwróciła sprawę do ponownego rozpoznania tej samej Izbie.

Izba uznała, że art. 13 par. 3 Prawa o prokuraturze daje prawo do wniesienia kasacji przez zastępcę Prokuratora Generalnego. Wynika to z samej istoty funkcji zastępcy, który działa w imieniu jednoosobowego organu – Prokuratora Generalnego.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 2 grudnia 2010 r. w sprawie II KK 236/10, wielość zadań i obowiązków nałożonych na Prokuratora Generalnego uniemożliwia wykonywanie ich przez jedną osobę. Pogląd ten jest tym bardziej aktualny w przypadku połączonych funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego w sytuacji, gdy funkcje te sprawuje poseł. 2. jak wskazuje art. 13 par. 3 zd. 2 Prawa o prokuraturze do przekazania uprawnień działania w imieniu Prokuratora Generalnego konieczne jest stosowne zarządzenie.

Czytaj w LEX: Zawodowy pełnomocnik w social media - aspekty praktyczne >

Zarządzenie takie zostało wydane 30 lipca 2018 r. i zgodnie z nim Prokurator Krajowy zastępuje Prokuratora Generalnego w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków.

Sygnatura akt II DK 101/21, postanowienie z 11 stycznia 2022 r.