Ustawa określa:

 • zasady wykonywania zawodu adwokata,
 • zasady przetwarzania danych osobowych przez adwokatów,
 • działalność izb adwokackich,
 • organy adwokatury,
 • zasady wpisu i skreślenia z listy adwokatów,
 • zasady odbywania aplikacji adwokackiej,
 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów.

Prawo o adwokaturze>>

Kodeks Etyki Adwokackiej>>

Zadania i cechy adwokatury

Zgodnie z art. 1 Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Zorganizowana jest na zasadach samorządu zawodowego. Adwokat w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych podlega tylko ustawom, a tytuł zawodowy "adwokat" podlega ochronie prawnej.

Czytaj: Adwokatura chce dopuścić reklamę - są propozycje zmian w etyce>>

 


Adwokaturę - art. 2 - stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich.

Zadaniem samorządu zawodowego adwokatury jest:

 • tworzenie warunków do wykonywania ustawowych zadań adwokatury;
 • reprezentowanie adwokatury i ochrona jej praw;
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o wykonywaniu zawodu adwokata;
 • doskonalenie zawodowe adwokatów i kształcenie aplikantów adwokackich;
 • ustalanie i krzewienie zasad etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie;
 • współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w zapewnianiu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294);
 • sprawowanie zarządu majątkiem samorządu adwokackiego i rozporządzanie nim.

Nadzór nad działalnością samorządu sprawuje Minister Sprawiedliwości - w zakresie i formach określonych ustawą.