Zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy w pierwszej kolejności za pobyt w DPS powinien zapłacić sam pensjonariusz, a jeżeli nie jest to możliwe, to robi to jego rodzina lub gmina (jeżeli krewnych nie ma lub nie można wyegzekwować środków). Zaproponowana przez Radę Ministrów nowelizacja modyfikuje obecne przepisy.

- Nierzadkością są sytuacje, w których - jeśli osoba trafia do domu pomocy społecznej i nie wystarczy jej środków na pokrycie tego pobytu w domu pomocy społecznej jako pensjonariusza - poszukuje się tych środków wśród krewnych, dzieci, rodziców, małżonka, dopiero na samym końcu w gminie – uzasadniał Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości i pełnomocnik rządu ds. praw człowieka. Jak wskazał, często dochodzi do sytuacji patologicznych, w których osoba, która jest umieszczana w DPS, nie ma ze swoim dzieckiem więzi od kilkudziesięciu lat, a mimo wszystko musi ono płacić za pobyt rodzica.

Wiceminister Marcin Warchoł podkreślił, że zdarzały się sytuacje, w których po 35 latach od córki porzuconej przez przemocowego ojca oczekuje się pieniędzy na jego rzecz.

WSA: Syn alkoholika nie zapłaci za jego pobyt w Domu Pomocy Społecznej>>
 

Nowa fakultatywna przesłanka uwalniająca z opłaty za pobyt

Ustawa wprowadza więc możliwość zwolnienia z opłaty za pobyt pensjonariusza w DPS dla osoby, wobec której pensjonariusz ten w przeszłości rażąco zaniedbywał obowiązki rodzicielskie, doprowadzając do ustania więzi rodzinnych. Chodzi o rażące naruszenie przez pensjonariusza obowiązku alimentacyjnego względem dziecka lub zaniedbywanie innych obowiązków rodzinnych, np. obowiązku opieki, wychowania czy utrzymania. - Jeżeli ktoś rażąco nie wywiązuje się z obowiązków alimentacyjnych, nie powinien móc liczyć na to, że kiedyś ktoś jemu pomoże - podkreślił.

Zgodnie z ustawą rażące niewywiązywanie się z obowiązków alimentacyjnych będzie nową przesłanką fakultatywną, która uzasadni odmowę finansowania mieszkańca domu pomocy społecznej.

 

Więcej przesłanek obligatoryjnych

Ustawa rozszerza też przesłanki obligatoryjne. Z opłaty za pobyt pensjonariusza w DPS zwolniona będzie także osoba, która została pokrzywdzona przestępstwem umyślnym ściganym z oskarżenia publicznego popełnionym przez tego pensjonariusza. Dotychczas zwolnienie z opłaty dotyczyło jedynie przestępstwa z użyciem przemocy.

Zwolnienie z odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS dotyczyć będzie przestępstw popełnionych zarówno na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica (tak jak dotychczas), jak również tych, w których pokrzywdzonym jest dziecko tej osoby lub pełnoletnie – nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia – rodzeństwo.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw