Kwestię zasiłku pogrzebowego reguluje ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a dokładnie jej art. 77 – art. 81.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje:

 • członkowi rodziny,
 • pracodawcy,
 • domowi pomocy społecznej,
 • gminie,
 • powiatowi,
 • osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego,
 • osobie obcej,

jeżeli pokryli koszty pogrzebu.

Warto też pamiętać, że przy przyznawaniu zasiłku członkowie rodziny to:

 • małżonek (wdowa i wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,
 • rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca,
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 • dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
 • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,
 • rodzeństwo,
 • dziadkowie,
 • wnuki,
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Co ważne, zgodnie z art. 77 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

Czytaj również: Nieprecyzyjny przepis pozwala ZUS na zwlekanie z wypłatą zasiłku pogrzebowego>>
 

Kiedy przysługuje zasiłek

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci:

 1. osoby, która ma przyznaną emeryturę lub rentę,
 2. osoby, która ma przyznaną emeryturę pomostową,
 3. osoby, która jest ubezpieczona w ZUS,
 4. osoby, która ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 5. osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
 6. osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,
 7. cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,
 8. osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 9. osoby, która pobierała rentę socjalną,
 10. osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 11. osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 12. członka rodziny osoby wymienionej w punktach 1–4, 8 i 11.

Ale uwaga, zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu (zgodnie z art. 77 ust. 4 ww. ustawy).

 


Wysokość zasiłku

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4 tys. zł. I to zarówno członkowi rodziny, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu, jak i osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej,  gminie,  powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego - do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł. W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Do ZUS należy złożyć:

 1. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12).
 2. Akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. 
 3. Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem. 
 4. Dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).
 5. Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Co ważne, akt zgonu może być wystawiony za granicą. Nie może być to tymczasowy akt zgonu – wtedy powinien być wystawiony w Polsce.

  


Kiedy złożyć dokumenty

Dokumenty należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której opłaciłeś koszty pogrzebu. Po tym terminie następuje przedawnienie roszczeń, czyli nie otrzymasz zasiłku.

Jeżeli nie możliwe było dotrzymanie tego terminu z powodu:

 • późniejszego odnalezienia ciała lub zidentyfikowania osoby zmarłej
 • albo z innych przyczyn całkowicie od Ciebie niezależnych

wówczas należy złożyć dokumenty w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Do dokumentów należy dołączyć dokumenty, które potwierdzą powód opóźnienia: zaświadczenie policji lub prokuratury, odpis zupełny aktu zgonu albo inny dokument urzędowy.