Nie można wyłączyć całego sądu z rozpoznania sprawy

Wymiar sprawiedliwości

Przepisy procedury cywilnej przewidują jedynie możliwość wyłączenia sędziego, nie zaś całego sądu. Jeśli jednak strona złoży zasadny wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów danego sądu, to faktycznie...

22.08.2018

SA: Wyrok bez rozprawy skutkował nieważnością procesu

Wymiar sprawiedliwości

Bank pozwał pozwaną o zapłatę z tytułu niespłaconych pożyczek. Pozwana po wydaniu nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, wniosła zarzuty. Sąd wydał na posiedzeniu niejawnym wyrok uwzględniający...

22.08.2018

Błąd komornika, który zawyżył opłatę - naprawiony

Prawo cywilne

Sądy muszą reagować na błędy komorników, nawet po roku i wtedy, gdy orzeczenia o kosztach egzekucji stały się prawomocne - stwierdził Sąd Najwyższy. Jednak nie podjął uchwały, gdyż zgadza się z...

10.08.2018

Można zaskarżyć rozstrzygnięcie ws zaliczki dla biegłego

Wymiar sprawiedliwości

Sąd okręgowy ustalił w postanowieniu wymiar zaliczki na poczet opinii biegłego. Gdy powodowie zaskarżyli to postanowienie, sąd okręgowy uznał je za niedopuszczalne. Takie stanowisko sądu było błędne....

03.08.2018

Sąd Najwyższy może odrzucić skargę z powodów formalnych

Wymiar sprawiedliwości

Przepis Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym Sąd Najwyższy może odrzucić skargę kasacyjną bez wezwania do usunięcia braków formalnych , jest zgodny z Konstytucją - stwierdził w środę...

11.07.2018

SN: Sąd nie może uchylać się od rozstrzygania sporów

Wymiar sprawiedliwości

Sąd zawiesił postępowanie na zgodny wniosek stron. ZUS złożył wniosek o podjęcie postępowania. Sąd zaczął jednak odwodzić organ rentowy od popierania złożonego wniosku i ostatecznie uznał ten wniosek...

05.07.2018
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski