WSA: Pobyt w szpitalu uniemożliwia składanie pism

Wymiar sprawiedliwości

Jeśli strona nie może w terminie wnieść zażalenia z przyczyn od niej niezawinionych, to należy przywrócić jej termin do dokonania tej czynności. Taka sytuacja może się zdarzyć, gdy strona wykaże, że...

15.10.2018

NSA: Sędzia z wyrokami nie zostanie adwokatem

Prawnicy

Jeden czyn byłego sędziego zdyskwalifikuje go w zasadzie na całe życie zawodowe. Nie może po złożeniu z urzędu pełnić zawodu adwokata, gdyż nie posiada nieskazitelnego charakteru. Zatarcie skazania...

11.10.2018

Strasburg: Hidżab nie uchybia powadze sądu

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 18 września uznał, że wydalenie z sali sądowej kobiety ze względu na to, iż miała zakrytą głowę hidżabem, stanowiło naruszenie prawa do wolności wyznania...

26.09.2018

NSA: Dostęp do orzeczeń to nie to samo co dostęp do akt

Administracja publiczna

Samorządowe Kolegium Odwoławcze musi udostępnić Stowarzyszeniu Watchdog Polska zanonimizowane decyzje chroniąc prywatność stron. Jeśli to nie będzie wystarczające - wydać decyzję odmowną - orzekł...

19.09.2018

Strasburg: Masowa inwigilacja wymaga solidnej kontroli

Prawo karne RODO

Brytyjski wywiad nie przekroczył swoich uprawnień, ale zabrakło wystarczających mechanizmów kontrolnych nad wyborem danych poddanych kontroli oraz nad sposobem ich wyszukiwania - stwierdził...

13.09.2018

Strasburg: Odmowa pytania do TSUE nie może być arbitralna

Ubezpieczenia społeczne

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 28 sierpnia nie stwierdził naruszenia prawa do rzetelnego procesu z powodu odmowy skierowania przez węgierski sąd najwyższy do Trybunału Sprawiedliwości...

05.09.2018
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski