Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie Przemysław Radzik 16 grudnia 2021 r. przesłał do  Izby Dyscyplinarnej SN zarządzenie o „natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych sędziego Sądu Okręgowego Krzysztofa Chmielewskiego na  miesiąc z uwagi na istotne interesy służby oraz powagę sądu.

Czytaj też: Izba Dyscyplinarna: Sądy nie mogą same uznawać ustawy za niekonstytucyjną>>

Nastąpiło to w związku z niedopuszczalnym, zdaniem prezesa Radzika, ustaleniem przez sędziego Chmielewskiego, żeW sinny sędzia został  nieprawidłowo powołany do wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Sędzia Chmielewski wykonał orzeczenia europejskich trybunałów i wyłączył od rozpoznania jednej ze spraw Agnieszkę Stachniak-Rogalską. Nominację do sądu okręgowego dostała ona z udziałem politycznej neo-KRS. Jest też prezesem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza z nominacji ministra sprawiedliwości.

 

 

Izba Dyscyplinarna zawiesza sędziego

Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej 15 grudnia 2021 r., zawiesił sędziego Chmielewskiego  w czynnościach służbowych i obniżył mu wysokość jego wynagrodzenia na czas trwania zawieszenia o 25 procent. Uchwała ta została zaskarżona zażaleniami obrońców sędziego z tym, że w jednym z nich został zawarty wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały do czasu rozpoznania zażaleń.

 W obu zażaleniach  wskazano, że zdaniem obrońców, uchwała została wydana przez Izbę Dyscyplinarną SN, który to organ w świetle przepisów Konstytucji RP oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności nie jest sądem i nie ma atrybutu niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego ustaw.

Czytaj w LEX: Katalog kar oraz zasady ich wymiaru w postępowaniu dyscyplinarnym wobec sędziów i asesorów sądowych oraz sędziów w stanie spoczynku >>>

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów i asesorów sądowych >>>

SN: 10 miesięcy bez zakończenia sprawy

Przy rozpoznawaniu zażalenia obrońców sędzia sprawozdawca Barbara Skoczkowska 17 listopada br. uznała, że istnienie wysokiego prawdopodobieństwa uwzględnienia zażaleń wniesionych na uchwałę wynika z rangi podniesionych w nich zarzutów. Nie bez znaczenia na podjętą decyzję miał również fakt, iż mimo wydania w styczniu 2022 r. postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Chmielewskiemu do chwili obecnej nie zostało ono zakończone.

Sędzia przypomniała, że zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego sędzia Michał Lasota upatruje wystąpienie przewinienia dyscyplinarnego w wydanym przez sędziego Chmielewskiego jednym postanowieniu, co nie wymagało skomplikowanych czynności dowodowych, aby zakończyć postępowanie, które trwa już ponad 10 miesięcy.

Sędzia Skoczkowska  podkreśliła, że zawieszenie sędziego w czynnościach służbowych powinno być traktowane jedynie jako środek tymczasowy na czas trwającego postępowania dyscyplinarnego, nie może się natomiast przeradzać w odbywanie kary przez sędziego. - Każdy sędzia ma prawo bronić się przed stawianymi mu zarzutami dyscyplinarnymi przed niezawisłym i obiektywnym sądem, a nie trwać w zawieszeniu spowodowanym, niekiedy instrumentalnym, działaniem Rzecznika Dyscyplinarnego - stwierdziła.

Zmiana przepisów od 15 lipca

SN zwrócił uwagę także na obecne brzmienie art. 107 u.s.p. i paragraf 3 pkt 1, który został dodany nowelizującą ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawą z 9 czerwca 2022 r. Ustawodawca przesądził, iż „nie stanowi przewinienia dyscyplinarnego okoliczność, że orzeczenie sądowe wydane z udziałem danego sędziego obarczone jest błędem w zakresie wykładni i stosowania przepisów prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej lub w zakresie ustalenia stanu faktycznego lub oceny dowodów”.
Treść tego przepisu potwierdziła jedynie stosowaną uprzednio, do chwili powołania Izby Dyscyplinarnej, praktykę orzeczniczą, iż sędzia może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej za wydane orzeczenie jedynie zupełnie wyjątkowo.

Sprawdź w LEX: Nadmiar obowiązków służbowych a odpowiedzialność za przewinienie dyscyplinarne sędziego - LINIA ORZECZNICZA >>>

Sprawdź w LEX: Wykładnia pojęcia oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa przez sędziego lub prokuratora - LINIA ORZECZNICZA >>>

Przeniesienie na inne stanowisko

Próba przeniesienia sędziego, bez jego zgody, na inne stanowisko, czy też w innym wydziale, będzie stanowiło niewykonanie orzeczenia Sądu Najwyższego i winno spowodować co najmniej odpowiedzialność dyscyplinarną sędziego podejmującego taką decyzję. - Tego rodzaju zastrzeżenie jest konieczne z uwagi na powtarzające się przypadki przenoszenia sędziów na inne miejsce służbowe, w sytuacji wydawania przez sądy dyscyplinarne korzystnych dla nich orzeczeń, jako dodatkowe, celowe i bezprawne dolegliwości mogące mieć wręcz charakter szykany - podkreśliła sędzia Skoczkowska.

Warto dodać, że obecnie zawieszonych jest trzech sędziów - Piotr Gąciarek i Igor Tuleya z Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Maciej Ferek z Sądu Okręgowego w Krakowie. Nie są oni dopuszczani do pracy przez prezesów sądów, choć mają wydane przez sądy pracy tzw. zabezpieczenia, na mocy których powinni wrócić do pracy.

Sygnatura akt II ZZ 6/22, postanowienie IOZ z 17 listopada 2022 r.