SA: To strona ma obowiązek wykazania swojego umocowania przed sądem

Jeśli sąd poweźmie wątpliwości, czy strona jest prawidłowo reprezentowana, to wezwie ją do przedstawienia dokumentów, które wykażą jej umocowanie. Takie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub jako odpisy poświadczone za zgodność z oryginałem. Kserokopie są niewystarczające do nadania sprawie biegu - orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie.

29.11.2018

SN: Śmierć uczestnika nie wstrzymuje wpisu do księgi wieczystej

Prawo cywilne

W razie śmierci uczestnika postępowania wieczystoksięgowego, sąd nie zawiesza postępowania - orzekł Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów. Dodał, że spadkobiercy byłego właściciela mogą złożyć powództwo o uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

28.11.2018

TK: Problem depozytów adwokackich dla Sądu Najwyższego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Minister Zbigniew Ziobro chciał, by Trybunał Konstytucyjny zbadał, czy zapisy dotyczące depozytu adwokackiego zawarte w uchwale NRA są zgodne z Konstytucją. TK sprawą się nie zajął, bo jak uzasadnił nie ma do tego kompetencji. - To prawidłowa interpretacja przepisów, Trybunał określił granice własnej kognicji - ocenia adwokat Przemysław Rosati, członek Naczelnej Rady Adwokackiej.

28.11.2018

SA: Zbyt aktywny uczestnik postępowania opóźnia rozstrzygnięcie sprawy

Wymiar sprawiedliwości

Długotrwały proces przed sądem rodzinnym może naruszać dobro osobiste – więź ojca z synem. Żądając zadośćuczynienia trzeba jednak wykazać, że działania lub zaniechania sądów albo ich opieszałość była bezprawna - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

26.11.2018

SN: Upadły nie jest stroną, gdy przystępuje do sprawy syndyk

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Gdy w trakcie postępowania upadłościowego wytoczonego przez upadłego przystępuje do niego syndyk, to może domagać się zasądzenia świadczenia na swoją rzecz - orzekł Sąd Najwyższy. Upadły nie jest stroną, bo nie zarządza swoim majątkiem.

20.11.2018

SA: Nie-prawnik poradzi sobie w sądzie bez fachowego pełnomocnika

Wymiar sprawiedliwości Ubezpieczenia społeczne

Strona w sporze z ZUS złożyła wniosek o ustanowienie dla niej pełnomocnika z urzędu. Takie żądanie było niezasadne. Wnioskodawca sporządza poprawne pisma procesowe i w sposób zrozumiały przedstawia swoje racje. Brak wiedzy prawniczej nie jest samodzielną przesłanką do ustanowienia pełnomocnika z urzędu - wskazał Sąd Apelacyjny w Krakowie.

08.11.2018

SN: Strażnik miejski ławnikiem, proces do powtórki

Wymiar sprawiedliwości

Zakończony kilka lat temu proces o zabójstwo należy przeprowadzić raz jeszcze. W składzie orzekającym w sądzie pierwszej instancji zasiadała bowiem osoba, która nie była uprawniona do orzekania. Jest nią ławnik, który w dacie orzekania jednocześnie pracował w straży miejskiej - orzekł Sąd Najwyższy.

07.11.2018

NSA: Nie ma przewlekłości, jeśli to strona wydłuża postępowanie

Wymiar sprawiedliwości

Od wpłynięcia skargi do WSA do wniesienia skargi na przewlekłość postępowania sądowego minęło ponad 2,5 roku. Nie można jednak uznać skargi za zasadnej. To skarżąca doprowadziła do tego, że postępowanie było długotrwałe, skoro składała liczne wnioski i zażalenia - orzekł NSA.

04.11.2018

SA: Udział w negocjacjach nie zwalnia z usprawiedliwienia nieobecności w sądzie

Wymiar sprawiedliwości

W sprawie zapadł wyrok zaoczny. Pozwany w sprzeciwie podnosił, że należało zawiesić rygor natychmiastowej wykonalności wyroku, gdyż w dniu rozprawy wypadł mu nagły i nieprzewidziany wyjazd na negocjacje. Takie zdarzenie nie wystarcza jednak, by strona mogła bez usprawiedliwienia nie stawić się na rozprawie

02.11.2018

Jedna rozprawa jawna wyklucza wyrok na posiedzeniu niejawnym

Wymiar sprawiedliwości Budownictwo

Wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym dopuszczalne jest tylko na etapie wstępnego badania sprawy. Jeżeli sąd odbył już posiedzenie jawne wyznaczone na rozprawę, wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym będzie prowadziło do nieważności postępowania - orzekł Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

29.10.2018

WSA: Niedopuszczalna skarga nie może zostać rozpoznana

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Nie można wnieść skutecznej skargi na postanowienie wydane w postępowaniu egzekucyjnym, jeśli jego przedmiotem jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu. Jeśli jednak strona złoży...

19.10.2018

WSA: Pobyt w szpitalu uniemożliwia składanie pism

Wymiar sprawiedliwości

Jeśli strona nie może w terminie wnieść zażalenia z przyczyn od niej niezawinionych, to należy przywrócić jej termin do dokonania tej czynności. Taka sytuacja może się zdarzyć, gdy strona wykaże, że...

15.10.2018
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski