SN: Radca prawny prowadził auto bez prawa jazdy, ale ukarano go za surowo

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W opinii Sądu Najwyższego kara zawieszenia wykonywania zawodu przez rok jest zbyt surowa dla radcy prawnego. Prowadzenie auta bez ważnych uprawnień to poważne przewinienie dyscyplinarne, ale nie jest związane z krzywdą klienta i dlatego sąd drugiej instancji musi jeszcze raz rozważyć wysokość kary.

08.02.2019

Sąd Najwyższy pyta TK o zniesienie kasacji wobec prokuratorów

Prawo karne Prawnicy Prokuratura

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego przy rozpatrywaniu zażalenia obrońcy miała poważną wątpliwość czy prokurator skazany na tzw. śmierć cywilną istotnie nie ma prawa do kasacji. I tę kwestię przedstawiła Trybunałowi Konstytucyjnemu do oceny zgodności z wynikającym z konstytucji prawem do sądu.

07.02.2019

NSA: Wystarczy, że sąd pozna tajne dokumenty o wydaleniu cudzoziemca

Wymiar sprawiedliwości Policja

Algierczyk, mąż obywatelki Polski, został wydalony z kraju na podstawie decyzji wydanej w oparciu o niejawne materiały. Zdaniem NSA nie złamano przy tym prawa, a wgląd do tych dokumentów sądu rozpatrującego odwołanie zapewnił prawa proceduralne cudzoziemca.

06.02.2019

WSA: Sąd nie uzasadni wyroku, jeśli strona spóźni się z wnioskiem

Wymiar sprawiedliwości

Sąd odmówił przywrócenia stronie skarżącej terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienie niekorzystnego dla niego wyroku. Z tej przyczyny, sąd zobligowany był do orzeczenia o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku - wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

06.02.2019

SN: Nagana dla sędziego za nierzetelne oświadczenie majątkowe

Prawnicy

Niewykazanie składników majątkowych nawet przez przeoczenie lub zapomnienie jest poważnym naruszeniem powinności sędziego. To przewinienie służbowe godzące w dobro wymiaru sprawiedliwości - orzekł Sąd Najwyższy wymierzając byłemu prezesowi sądu karę nagany.

31.01.2019

SN: Człowieka nie można przymusowo izolować na podstawie kpc

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Dopuszczalne jest zastosowanie przepisów zabezpieczenia z kpc w procesie prowadzonym na podstawie ustawy o postępowaniu z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Niedopuszczalne jest jednak udzielenie zabezpieczenia przez umieszczenie takiej osoby w Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym - taki jest sens uchwały Sądu Najwyższego.

30.01.2019

Minister ma przeprosić odwołaną prezes sądu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro musi przeprosić na stronie internetowej resortu byłą prezes krakowskiego sądu okręgowego sędzię Beatę Morawiec za sformułowania zawarte w komunikacie o jej odwołaniu ze stanowiska - orzekł w środę Sąd Okręgowy w Warszawie. Sąd uznał, że minister naruszył dobra osobiste sędzi.

30.01.2019

Izba Dyscyplinarna SN: Sędzia Zaradkiewicz ma być dopuszczony do orzekania

Prawnicy

Sąd Najwyższy odrzucił zażalenie Prezesa SN kierującego Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, działającego w zastępstwie I Prezesa SN na postanowienie o wstrzymaniu wykonania postanowienia o dopuszczeniu do orzekania sędziego Kamila Zaradkiewicza. Zdaniem sędziów Izby Dyscyplinarnej powinien on uczestniczyć w pracy Izby.

24.01.2019

SN: Uchylony immunitet sędziego, któremu zarzucono podrobienie protokołu

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego nie oznacza jeszcze, że zostanie mu postawiony zarzut karny i że zostanie skazany - orzekł Sąd Najwyższy, uchylając jednak immunitet sędziemu. Był on obwiniony o podrobienie protokołu rozprawy i sfałszowanie podpisu.

24.01.2019

Strasburg: Nie można więźniów traktować gorzej niż więźniarki

Prawo karne

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że prawo krajowe, które uniemożliwia więźniom płci męskiej udział w pogrzebie członka rodziny, jednocześnie pozwalając na udział w pogrzebie kobietom skazanym na analogiczną karę, sprowadzało się do dyskryminacji skarżącego ze względu na płeć.

23.01.2019

SN: Oskarżony o zabójstwo się wybiela? Biegły psycholog tego nie zbada

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Ocenę wiarygodności dowodów przeprowadza sąd orzekający w sprawie. Psycholog może pomóc ustalić w szczególności jaki jest poziom intelektualny oskarżonego, czy rozumie on podstawowe normy społeczne. Biegły nie może jednak oceniać materiału dowodowego - przypomniał Sąd Najwyższy.

19.01.2019

SN: Adwokat nie szkolił się, bo miał za daleko do Izby

Prawnicy

Dystans między miejscem zamieszkania a miejscem szkolenia, który wynosi ok. 80 km nie może być przeszkodą w wypełnianiu obowiązku samokształcenia przez adwokata - orzekł Sąd Najwyższy. I wskazał, że są także inne formy uzupełniania wiedzy.

18.01.2019

SN: Prokurator wydalony z zawodu nie ma prawa do sądu?

Prawo karne Prokuratura

Sąd Najwyższy w nowej Izbie Dyscyplinarnej przy rozpatrywaniu zażalenia obrońcy powziął wątpliwość czy prokurator skazany na tzw. śmierć cywilną istotnie nie ma prawa do kasacji. Nakazał stronom postępowania odnieść się do art. 45 Konstytucji, czyli prawa do sądu.

15.01.2019

SN: Adwokat nie wykonał wyroku, ukarany zawieszeniem

Prawnicy

Prywatna sfera działalności adwokatów, podobnie jak zawodowa, powinna cechować się godnością i etyką - stwierdził Sąd Najwyższy. - Jeśli obwiniony pozorował czynności spłaty pożyczki i przeprosiny, i w sposób rażący nadużył swej wiarygodności, to zasługuje na karę zawieszenia wykonywania zawodu - dodał.

14.01.2019

SN: Notariusz zapomniała o przepisie, otrzymała upomnienie

Prawo cywilne Prawnicy

Kara upomnienia wymierzona notariuszowi nie przesądza o niemożności udziału w pracach sądu dyscyplinarnego korporacji - orzekł Sąd Najwyższy. Niedbałość notariusza przy sporządzaniu aktu notarialnego darowizny nie może być surowiej ukarana, gdyż obwiniona działała nieumyślnie - dodał.

11.01.2019

NSA: Za dużo notariuszy w mieście? To nie przeszkoda do kolejnej nominacji

Prawnicy

Negatywna opinia samorządu notarialnego co do proponowanej siedziby kancelarii notarialnej nie wiąże Ministra Sprawiedliwości przy nominacji na stanowisko notariusza. Minister związany jest wnioskiem kandydata, choćby nasycenie rynku tymi usługami było w ocenie samorządu wystarczające. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

10.01.2019

SN: Pozycjonowanie kancelarii w internecie to agresywna reklama

Prawo karne Prawnicy

Zlecenie przez adwokata płatnych usług w internecie, które ustawiają kancelarię na preferencyjnym, bardziej widocznym miejscu w stosunku do innych adwokatów, jest deliktem dyscyplinarnym, gdyż narusza godność zawodu - orzekł Sąd Najwyższy. I potwierdził karę nałożoną na prawnika przez samorządowy sąd.

09.01.2019
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski