Chodzi o sposób wskazany w art. 15zzs ze znaczkiem 9 ust. 2 i 5 ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Przepisy te mówiły, że "w braku możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, sąd doręcza adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii Generalnej RP pisma sądowe poprzez umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych pism (portal informacyjny)". Nie dotyczy to pism, które podlegają doręczeniu wraz z odpisami pism procesowych stron lub innymi dokumentami niepochodzącymi od sądu.

WZÓR DOKUMENTU w LEX: Zarządzenie o zwrocie wniosku z powodu niewskazania adresu e-mail >>>

Przewodniczący może zarządzić odstąpienie od doręczenia pisma za pośrednictwem portalu informacyjnego, jeżeli doręczenie jest niemożliwe ze względu na charakter pisma.

Pytanie przedstawił Sąd Okręgowy w Białymstoku w sprawie sporu obywatela Jacka P. z marszałkiem województwa podlaskiego.

 

 

Odszkodowanie za wypowiedzenie umowy

Jacek P. wystąpił z powództwem do sądu pracy o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji. Sąd Rejonowy w wyroku z 29 października 2012 r. zasądził na rzecz powoda 21 tys. zł, jako odszkodowanie w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę lecz nie przywrócił go do pracy w pozwanym Urzędzie Marszałkowskim.

Sąd Rejonowy w Białymstoku nadał temu wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności. W listopadzie 2021 roku Jacek K. wniósł o sporządzenie w całości uzasadnienia wyroku.

Odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem został doręczony przez pocztę na adres pełnomocnika powoda radcy prawnego Dominiki J. Odebrał list z sądu 10 grudnia 2021 r. upoważniony pracownik Jan Ł.

Czytaj też: Zmiany w doręczeniach przez portal informacyjny w związku z nowelizacją tzw. instrukcji kancelaryjnej >>>

Czytaj też: Doręczanie pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego sądu - aspekty praktyczne >>>

Prośba o doręczenie wyroku powodowi

Pełnomocnik powoda wniósł o doręczenie wyroku z uzasadnieniem bezpośrednio powodowi, zgodnie z jego wcześniejszym wnioskiem. Sąd Rejonowy ponownie doręczył powodowi odpis wyroku 4 stycznia 2022 r.

Pełnomocnik powoda nadał 18 stycznia 2022 r. w urzędzie pocztowym apelację od wyroku Sądu Rejonowego. A Sąd Okręgowy odrzucił apelację powoda, gdyż uznał, że prawidłowe doręczenie wyroku nastąpiło 10 grudnia 2021 r. i od tego dnia biegł termin do wniesienia apelacji. Termin ten upłynął 24 grudnia 2021 r. , a więc apelacja była spóźniona. Dlatego ja odrzucono bez rozpoznania.

Powołał się na art. 133 kpc, według którego jeżeli stroną jest osoba fizyczna, doręczenia dokonuje się jej osobiście, a gdy nie ma ona zdolności procesowej - jej przedstawicielowi ustawowemu.

Zażalenie na to postanowienie złożył pełnomocnik powoda, a Sąd II instancji powziął wątpliwości co do interpretacji przepisów antycovidowych.

Sygnatura akt III PZP 3/22