"Mamy już pełen skład ścisłego kierownictwa MRPiPS, naprawdę znakomity. Trochę to trwało, ale warto było pozyskać tak świetnie przygotowane osoby" - powiedziała Rafalska.

Jak poinformowała, dr Elżbieta Bojanowska będzie odpowiadała za Departament Polityki Senioralnej i Departament Pomocy Społecznej. Podkreśliła, że nowa wiceminister jest w obu tych dziedzinach specjalistką, ma doświadczenie praktyczne i dorobek naukowy. Dodała, że Bojanowska jest znana w środowisku osób zajmujących się problematyką społeczną. "Jest osobą o dużej energii, z wieloma pomysłami, które są absolutnie zbieżne z tym, co zamierzamy robić" - podkreśliła Rafalska.

Czytaj: Powołano kolejnych wiceministrów MRPiPS

Bojanowska powiedziała, że bliska jest jej zarówno tematyka dotycząca pomocy społecznej, jak i polityki senioralnej. Jak dodała, pisała doktorat na temat sytuacji społeczno-ekonomicznej ludzi starszych w Polsce, na podstawie badań, które prowadziła na Mazowszu, przypomniała też, że była dyrektorem domu pomocy społecznej. "Cały czas pracowałam też naukowo, bo jestem adiunktem w Instytucie Socjologii UKSW" - wskazała.

Jak podkreśliła, na pomoc społeczną patrzy z perspektywy całego sytemu zabezpieczenia społecznego, traktując ją jako jeden z ważnych elementów tego systemu. Zaznaczyła, że jest to sfera bardzo wrażliwa, bo dotycząca bezpośrednio człowieka, dlatego wszelkie zmiany, jakie miałyby być ewentualnie wprowadzane, muszą być dobrze przemyślane i dobrze zdiagnozowane. "I dopiero na tej podstawie będą podejmowane decyzje" - zadeklarowała Bojanowska.

Przedstawiając Renatę Szczęch, która będzie odpowiadać za Departament Współpracy Międzynarodowej i Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Rafalska podkreśliła, że jest to kompetentna prawniczka, z doświadczeniem dyplomatycznym. Przyznała, że długo trwało wyłonienie właściwego wiceministra, który będzie reprezentował resort za granicą, często jeździł m.in. do Brukseli przedstawiać polskie stanowiska i negocjować. "Rozmawiałam z wieloma osobami, które miały bogate doświadczenie, ale różne oczekiwania. Cieszę się, że dzisiaj jest z nami pani Renata Szczęch" - powiedziała minister.

Szczęch ukończyła m.in. aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz studia MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Pracowała m.in. w MPiPS, MSZ, resorcie gospodarki oraz w Urzędzie do spraw Repatriacji i Cudzoziemców, kierowała Departamentem Prawnym w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Pełniła funkcję konsula w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Dodała, że od dłuższego czasu zajmuje się prawem europejskim; z tego tytułu - jak wyjaśniła - będzie odpowiadać m.in. za obszar, którym zajmuje się Międzynarodowa Organizacja Pracy.

Poinformowała, że odbyła już spotkanie z Irene Natividad, pomysłodawczynią i organizatorką Światowego Szczytu Kobiet, który w czerwcu przyszłego roku odbędzie się w Warszawie. "Bardzo aktywnie włączamy się do udziału w nim, kontynuując działania poprzedników" - powiedziała. Zapowiedziała też m.in. przegląd projektów realizowanych w ramach EFS i opracowanie nowej strategii.

Zobacz: MRPiPS: kolejny miesiąc jednocyfrowej stopy bezrobocia

Za Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz oraz Departament Polityki Rodzinnej odpowiedzialny będzie Bartosz Marczuk. Rafalska przypomniała, że Marczuk dotychczas był dziennikarzem, ale od lat jest również ekspertem Związku Dużych Rodzin Trzy Plus i osobą, która problematyką polityki rodzinnej zajmuje się od dawna. Podkreśliła, że jest dobrze przygotowany, ma wykształcenie socjologiczne i ekonomiczne.

Jednym z najważniejszych projektów, za który odpowiadać ma Marczuk, będzie program Rodzina 500+, wprowadzający świadczenie w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko, a dla biedniejszych rodzin również na pierwsze. Zaznaczył on, że projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie będzie szeroko konsultowany, a resort będzie wsłuchiwał się w opnie zgłoszone podczas konsultacji. Przypomniał, że na wprowadzeniu programu 500+ nikt nie straci, choć niektóre rodziny mogą utracić część zasiłków z systemu pomocy społecznej czy świadczeń rodzinnych. Jednak - jak podkreślił - ze wszystkich analiz wynika, że najbardziej zyskają osoby najuboższe.

Z uznaniem wypowiadał się o rozwiązaniach wprowadzonych przez poprzedni rząd, a które zaczną obowiązywać od przyszłego roku - świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 tys. zł miesięcznie przez rok dla rodzin, którym urodzi się dziecko, a które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego, oraz zasada złotówka za złotówkę, dzięki której po przekroczeniu progu dochodowego nie będzie się tracić świadczeń rodzinnych, ale będą one wypłacane pomniejszone o tyle, o ile przekroczono kryterium.

"Nie spodziewamy się trudności, ustawa uchwalona już jakiś czas temu, gminy miały możliwość przygotowania się do zmian. To bardzo dobre rozwiązania" - powiedział.

W MRPiPS jest już trzech wiceministrów: Stanisław Szwed, Krzysztof Michałkiewicz i Marcin Zieleniecki; zostali powołani w listopadzie.

Szwed, w randze sekretarza stanu, jest odpowiedzialny za rynek pracy, fundusze, departament prawa pracy oraz za dialog społeczny. Michałkiewicz, który również jest sekretarzem stanu, odpowiada m.in. za departament pożytku publicznego i współpracę z trzecim sektorem, jest też pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Zieleniecki, podsekretarz stanu, odpowiada za departament ubezpieczeń społecznych i koordynację systemów zabezpieczenia społecznego. (PAP)