Jak poinformowała rzeczniczka KZK GOP Anna Koteras, związek dołączył do inicjatywy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Katowicach, aby upowszechniać komunikaty o jakości powietrza, wyświetlając je na przystankach i w pojazdach komunikacji miejskiej.

"Od grudnia 2016 r. w godz. 15–16 rozpoczęto publikowanie komunikatów przekazywanych przez przedstawicieli WIOŚ dotyczących jakości powietrza na elektronicznych tablicach przystankowych Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej" - przekazała Koteras.

Jednocześnie KZK GOP zwrócił się do operatorów komunikacji, czyli właścicieli tramwajów i autobusów, o sprawdzenie technicznych możliwości publikowania informacji WIOŚ na zainstalowanych tam wyświetlaczach przeznaczonych do wizualnego prezentowania informacji pasażerskiej.

W zależności od jakości powietrza i stężenia pochodzącego głównie z niskiej emisji tzw. pyłu zawieszonego, na przystankowych wyświetlaczach KZK GOP prezentowane mają być zalecenia dotyczące aktywności na powietrzu. W przypadku bardzo dobrej i dobrej jakości powietrza – komunikaty przekazują, że można być aktywnym na zewnątrz bez ograniczeń.

Przy umiarkowanej jakości powietrza i przekroczeniu normy pyłu, warunki do aktywności na wolnym powietrzu są określane też jako umiarkowane. Przy dostatecznej jakości powietrza; znacznym przekroczeniu dopuszczalnego stężenia pyłu - należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu. Przy złej jakości powietrza, wysokim poziomie pyłu - powinno się unikać aktywności na wolnym powietrzu, a przy bardzo złej jakości powietrza i bardzo wysokim poziomie pyłu - wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.

Obecnie system Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na terenie działania KZK GOP obejmuje kilka ciągów pasażerskich w Katowicach, Zagłębiu Dąbrowskim oraz Gliwicach i Zabrzu (łącznie 72 tablice).

KZK GOP przygotowuje obszerną rozbudowę Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej pod kątem obecnych środków unijnych. Do uruchomionego w poprzednich latach systemu obejmującego 72 tablice w wybranych gminach dołączyć ma 400 tablic we wszystkich gminach tworzących związek (we współpracy z Tychami).

Zakładana wartość unijnego wsparcia tego przedsięwzięcia to 26,4 mln zł. Zostało ono przygotowane do uczestnictwa w projekcie POIŚ_TRA - komplementarnym do narzędzia Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego (ZIT). Projekt ten ma być zgłoszony do finansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Inicjatywa KZK GOP i WIOŚ to jeden z pomysłów na przekazywanie informacji o jakości powietrza powstających ostatnio w regionie. Jakość ta pogarsza się w sezonie grzewczym; przyczyną jest głównie tzw. niska emisja - skutek spalania w prymitywnych, głównie domowych paleniskach paliw niskiej jakości, czasem odpadów. Skala zjawiska wzrasta w rejonach gęsto zaludnionych, a jednocześnie słabiej zurbanizowanych, gdzie zwykle nie dociera np. ciepło systemowe.

Z danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wynika, że w skali kraju z terenu woj. śląskiego pochodzi ok. 40 proc. niskiej emisji.

Będący częścią zanieczyszczeń z niskiej emisji pył zawieszony jest szkodliwy dla zdrowia, szczególnie dla układu oddechowego. W jego skład wchodzą m.in. siarka, metale ciężkie, silnie toksyczne chemiczne związki organiczne, jak dioksyny i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. benzoapiren. Jego średnie stężenie w ciągu doby nie powinno przekraczać 50 mikrogramów na metr sześcienny.

Na początku listopada br. godzinne odczyty stężenia pyłu zawieszonego PM10 osiągnęły jednej nocy w Rybniku wartość 750 mikrogramów na metr sześcienny, a wartość dobowa wyniosła 299 mikrogramów na metr sześcienny (przy poziomie alarmowania społeczeństwa ustalonym na 300 mikrogramów na metr sześcienny).

Od wtorku właśnie w Rybniku informacje o aktualnym poziomie zanieczyszczenia powietrza mają trafiać na rozmieszczone w tamtejszych szkołach i przedszkolach specjalne tablice. Informacje z rybnickiej stacji pomiarowej będzie przekazywać na nie codziennie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.(PAP)

mtb/ akw/