Na podstawie zmienionych przepisów, nie tylko mikro, małe i średnie, ale również duże firmy (jako podwykonawcy), będą mogły zwrócić się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wypłatę zaległych należności. Prawo do tego będą miały podmioty, które zawarły umowę z generalnym wykonawcą w związku z realizacją zamówienia publicznego na roboty budowlane, udzielonego przez GDDKiA – jeśli generalny wykonawca zalega im z zapłatą za wykonane i odebrane roboty budowlane.

Tak jak obecnie, GDDKiA będzie mogła wypłacić podwykonawcy niezrealizowane należności – do wysokości posiadanej gwarancji należytego wykonania umowy, złożonej przez generalnego wykonawcę. Środki na spłatę należności, tak jak dotychczas, będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego.


Proponowana zmiana ustawy oznacza objęcie jej zakresem dużych przedsiębiorców, którzy dotychczas nie mieli prawa do spłaty należności przez GDDKiA. Przepisy te wykonują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 czerwca 2013 r., który uznał, że nie ma podstaw, aby duże przedsiębiorstwa nie mogły być objęte przepisami ustawy.


Na podstawie obowiązującej ustawy, od początku sierpnia 2012 r. do końca stycznia 2014 r., GDDKiA wypłaciła podwykonawcom 179,27 mln zł.


Zmieniona ustawa ma wejść w życie w dniu następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.