Chodzi o jedne z ostatnich już unijnych środków na lata 2007-2013, jakie zostały do rozdysponowania samorządowi woj. śląskiego.

Urzędnicy marszałka województwa zajmują się kilkoma elementami PROW: poprawą i rozwijaniem infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (m.in. scalanie gruntów i rolnicze zasoby wodne), odnową i rozwojem wsi (m.in. obiekty sportowe, kulturalne i rewitalizacja miejscowości), podstawowymi usługami dla gospodarki i ludności wiejskiej (m.in. wodociągi i kanalizacja), a także mniejszymi projektami realizowanymi poprzez zaangażowanie tzw. lokalnych grup działania.

Z całej regionalnej puli środków PROW (ok. 700 mln zł) zakontraktowano już zdecydowaną większość. Środki pozostały jeszcze do wydania w części dotyczącej podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej. Wzięły się one przede wszystkim z oszczędności przy realizacji dotychczasowych projektów oraz przesunięć.

Jak przekazał PAP w środę Witold Trólka z zespołu prasowego urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego, najpewniej ostatni już nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej trwał od 10 do 24 listopada. Na początku października br. zarząd woj. śląskiego zatwierdził listę z wcześniejszego naboru w tej dziedzinie - z 46 projektami, które powinny dostać łącznie 57,8 mln zł.

Łączna pula środków PROW na podstawowe usługi wyniosła w regionie 324,1 mln zł. Urzędnicy marszałka zawarli dotąd 222 umowy na 288,8 mln zł dotacji, dotąd wypłacając z tej kwoty ponad 173,2 mln zł.

Spośród zakończonych już inwestycji w tej części PROW wybudowano m.in. 156 km sieci wodociągowych, 227 km sieci kanalizacyjnych, a także wybudowano lub odnowiono 12 oczyszczalni ścieków. Kupiono 13 pojazdów do wywozu odpadów komunalnych i oddano do użytku 12 zadaszonych lokalnych targowisk. 13 budynków wyposażono w kolektory słoneczne i zamontowano 34 zestawy instalacji oświetlenia ulicznego wykorzystujących m.in. odnawialne źródła energii.

Jak zaznaczył w środę Trólka, w skali całego kraju planowany do przeprowadzenia przez regiony w ramach PROW jest jeszcze jeden konkurs dotyczący odnawialnych źródeł energii. Ma on obejmować tzw. mikroinstalacje prosumenckie (produkcja energii na własne potrzeby z oddawaniem nadwyżek do sieci - PAP). W całej Polsce na ten cel do podziału ma trafić ok. 17 mln euro niewykorzystanych środków.

Na część śląskiego PROW dotyczącą infrastruktury w rolnictwie i leśnictwie przewidziano 122,5 mln zł. Dotąd zaakceptowano 9 projektów związanych ze scalaniem gruntów (prace takie są prowadzone w powiatach częstochowskim, raciborskim i zawierciańskim) oraz 25 dotyczących rolniczych zasobów wodnych. Łącznie opiewają one na ponad 115 mln zł. Z tej kwoty wypłacono niecałe 51 mln zł.

Łączna założona kwota pomocy śląskiego PROW na projekty związane z odnową i rozwojem wsi sięga 99,3 mln zł. Zawarto tam 374 umów na 93 mln zł. Nadal trwa weryfikacja 76 złożonych latem wniosków – opiewających na 9 mln zł. Do tej pory wypłacono 74,9 mln zł.

Wśród przeprowadzonych w tej części PROW inwestycji m.in. zbudowano lub odremontowano 135 obiektów sportowych, 100 świetlic i domów kultury, 8 centra miejscowości i 13 obiektów małej architektury. Zagospodarowano 5 zbiorników wodnych, zrewitalizowano 16 terenów zielonych i parków, odrestaurowano też 22 zabytkowe kościoły.

Praktycznie wszystkie obszary wiejskie w woj. śląskim (100 gmin, 8122 km kw., 955,5 tys. osób) objęły zasięgiem tzw. lokalne grupy działania, które opracowały własne lokalne strategie rozwoju. Na realizację tych strategii zarezerwowano ponad 167 mln zł. Łącznie zakontraktowano dotąd 120,1 mln zł, a wypłacono 73,9 mln zł. 1356 umów na 27,5 mln zł dotacji dotyczy tzw. małych projektów, 376 umów na 62,3 mln zł - większych przedsięwzięć z zakresu rozwoju i odnowy wsi. Na 44 projekty związane z funkcjonowanie lokalnych grup działania zakontraktowano 28,5 mln zł, a na 18 tzw. projektów współpracy – 1,5 mln zł.(PAP)