List intencyjny w sprawie współpracy i wspierania realizacji inwestycji w czwartek w Toruniu podpisali przedstawiciele PSE, samorządu województwa i kilkudziesięciu samorządów lokalnych, na których terenie będą prowadzone prace.

"W województwie kujawsko-pomorskim mamy w planach wybudowanie kilkuset kilometrów sieci przesyłowych 400 kilowoltów, budowę i rozbudowę istniejących stacji elektroenergetycznych. W tych stacjach będziemy instalowali nowe transformatory, poprzez które moc będzie spływała z sieci przesyłowej do odbiorców na poziomie dystrybucyjnym. Część linii już jest w budowie; część będzie uruchamiana w tym i przyszłym roku" - powiedział członek zarządu PSE Cezary Szwed.

Plany przewidują powstanie czterech linii dwutorowych 400 kV: Pelplin - Grudziądz Węgrowo, Jasiniec (Bydgoszcz) - Grudziądz Węgrowo, Pątnów - Jasiniec (Bydgoszcz) i Bydgoszcz Zachód - Piła Krzewina. Przewidziano też rozbudowę stacji: 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo, budowę rozdzielni 400 kV w stacji 220/100 kV Jasiniec (Bydgoszcz) i rozbudowę stacji 220/110 kV Bydgoszcz Zachód o rozdzielnię 400 kV.

Inwestycje mają służyć poprawie bezpieczeństwa energetycznego i niezawodności funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a także poprawie zasilania węzła bydgoskiego i północnej Polski.

Dzięki zbudowaniu nowych linii przesyłowych i rozbudowie stacji elektroenergetycznych możliwe będzie odbieranie prądu z nowych konwencjonalnych źródeł, m.in. Elektrociepłowni Bydgoszcz, Elektrociepłowni Grudziądz i Elektrowni Północ. Powstaną również dogodne warunki do rozwoju energetyki odnawialnej.

Sygnatariusze listu intencyjnego zobowiązali się wspierać proces inwestycyjny budowy linii przesyłowych i stacji elektroenergetycznych. Będzie to polegać m.in. na wydawaniu pozwoleń i prowadzeniu akcji informacyjnych wśród mieszkańców.

"W procesie realizacji inwestycji bardzo ważną sprawą jest pozyskanie wszelkich zgód formalno-prawnych przy przygotowywaniu inwestycji. W tym procesie współpracujemy ściśle zarówno z samorządami na poziomie wojewódzkim, i na poziomie lokalnym, w miastach i gminach. List intencyjny konstytuuje zasady współpracy; jest pierwszym krokiem do przygotowania inwestycji, do zakomunikowania mieszkańcom, jakie mamy cele i jak chcemy je realizować" - podkreślił Szwed.

Gminy, na których terenie przebiegać będą inwestycje, zyskają stałe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, płaconego przez PSE jako właściciela sieci. Wypłacana corocznie należność wyniesie 2 proc. wartości inwestycji na obszarze gminy.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA są operatorem systemu przesyłowego w Polsce; zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka jest właścicielem ponad 13,4 tys. km linii oraz 101 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć. (PAP)