Za ustawą wraz z poprawkami opowiedziało się w czwartek 43 senatorów, 9 było przeciw, 27 się wstrzymało.

W ramach przyjętych poprawek senatorowie zmniejszyli m.in. liczbę mieszkańców, warunkujących utworzenie obszaru metropolitalnego - z 500 tys. do 350 tys.

Czytaj: Sejm uchwalił ustawę o powiecie metropolitalnym>>>

Związek metropolitalny ma być - zgodnie z ustawą - zrzeszeniem jednostek samorządu terytorialnego położonych w danym obszarze metropolitalnym. W skład związku metropolitalnego wchodzą: gminy położone w granicach obszaru metropolitalnego i powiaty, na obszarze których leży co najmniej jedna gmina położona w granicach obszaru metropolitalnego.

Za obszar metropolitalny w rozumieniu ustawy rozumie się spójną pod względem przestrzennym sferę oddziaływania miasta, będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, charakteryzującą się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych.

Związek metropolitalny wykonuje zadania publiczne w zakresie: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju obszaru związku, publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku; współdziałania w ustalania przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku oraz promocji związku.

Zgodnie z ustawą Rada Ministrów w drodze rozporządzenia ustala granice poszczególnych obszarów metropolitalnych - przez wskazanie gmin wchodzących w skład obszarów metropolitalnych - tworzy w poszczególnych obszarach związki metropolitalne, ustalając jednocześnie ich nazwy. Wydając rozporządzenia Rada Ministrów uwzględnia: koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju oraz plan zagospodarowania przestrzennego województwa.

Wydanie rozporządzenia Rady Ministrów wymaga pozytywnej opinii rad co najmniej 70 proc. miast na prawach powiatu położonych w granicach obszaru metropolitalnego, rad co najmniej 70 proc. tamtejszych gmin bez statusu miasta na prawach powiatu, a także rad co najmniej połowy powiatów, na obszarze których leży co najmniej jedna gmina obszaru metropolitalnego.

W przypadku tworzenia związku metropolitalnego, premier na wniosek wojewody - zgłoszony za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej - wyznacza pełnomocnika do spraw utworzenia związku metropolitalnego spośród pracowników podległych wojewodzie.

Organami związku metropolitalnego są zgromadzenie i wybierany przez nie zarząd. W toku prac nad projektem ustawy upadła pierwotna koncepcja, by członkowie zgromadzenia pochodzili z wyborów bezpośrednich, ostatecznie zgromadzenie składa się z delegatów gmin i powiatów wchodzących w skład związku - po dwóch z każdej jednostki samorządu. W przypadku gmin są to: wójt (burmistrz, prezydent miasta) i przedstawiciel rady gminy wybierany spośród radnych, a w przypadku powiatu: starosta i przedstawiciel rady powiatu wybrany spośród radnych powiatu.

Wśród najważniejszych źródeł finansowania związku metropolitalnego ustawa wymienia udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na jego obszarze oraz składki od wchodzących w jego skład gmin. Wysokość udziału związku we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 5 proc. Nie przeszła poprawka SLD, zgodnie z którą wysokość we wpływach z podatku dochodowego miała wynosić 8 proc. (PAP)

Polecamy: Konferencja Edukacja w Samorządach>>>