Utworzenie związku wykonującego część zadań publicznych samorządy konurbacji katowickiej postulują od lat. Prace nad rządowym projektem ustawy o związku metropolitalnym dla woj. śląskiego Sejm rozpoczął 10 lutego br. Przygotowany przez MSWiA projekt ma poprawiać obowiązującą, przyjętą przez rząd PO-PSL i podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę, ustawę z 2015 r. o charakterze uniwersalnym. Według rządu zawiera ona szereg wad.

Obecna ustawa nie została wdrożona, ponieważ rząd nie przyjął wymaganych przez nią rozporządzeń. Zgodnie z jej założeniami, metropolia miała powstać na Śląsku 1 stycznia 2017 r. Przedstawiciele rządu deklarują wolę, aby metropolia w regionie powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać 1 stycznia 2018 r.

Procedura przewidziana w projekcie, nad którym obecnie pracują posłowie, zakłada, że związek tworzy rozporządzeniem Rada Ministrów, co - jak zakładano pierwotnie - powinno nastąpić do 31 marca. Opozycja wraz z częścią samorządowców wskazywała jednak, że miasta nie zdążą już w tym roku w takim terminie przeprowadzić wymaganych formalności. Problem ten przedstawiciele rządu poruszyli już podczas pierwszego czytania projektu ustawy, z intencją wprowadzenia do niego zmian.

W tym kontekście, przed rozpoczęciem procedowania projektu przez komisje, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Sebastian Chwałek mówił m.in., że zasadniczy termin powstania związku (30 lipca, z rozpoczęciem działalności od 1 stycznia roku następnego) nie wymaga zmian. Natomiast „elementy wymagające przepracowania” to przesunięcie terminu wydania rozporządzenia Rady Ministrów tworzącego metropolię z 31 marca na 31 czerwca.

Chwałek poinformował też, że wobec głosów samorządów projektowany termin zwołania pierwszego posiedzenia zgromadzenia tworzonego związku może zostać wydłużony - z miesiąca (od utworzenia związku) do dwóch miesięcy. Z kolei termin trzech miesięcy na wyrażenie opinii m.in. zainteresowanych samorządów ws. utworzenia związku - po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami - może zostać skrócony do dwóch (jeśli w tym czasie nie zostanie wyrażona opinia, wymóg jej zasięgnięcia uznany będzie za spełniony).

Takie właśnie poprawki zmieniające terminy złożył następnie poseł Jerzy Polaczek (PiS), który we wtorek przewodniczył obradom połączonych komisji. Poprawki te, za zgodą m.in. strony samorządowej, zostały przez komisje przyjęte.

Polaczek zaproponował rozpatrzenie przez komisje całego projektu „punkt po punkcie”, co miałoby dać marszałkowi Sejmu podstawę do wyrażenia zgody na przeprowadzenie jego drugiego czytania na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejmu.

Współtwórca obowiązującej ustawy metropolitalnej, poseł PO Marek Wójcik zaproponował zmianę tytułu ustawy, poprzez usunięcie z niego słów „dla woj. śląskiego”, dzięki czemu - jak podnosił - zyska ona walor uniwersalny, przy zachowaniu wszystkich rozwiązań ustrojowych. Poseł przypomniał, że zgodnie z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju, w Polsce istnieje osiem obszarów metropolitalnych. Podkreślał, że nie powinno się zamykać im szansy na skorzystanie z przepisów uchwalanych obecnie wyłącznie dla woj. śląskiego.

Poseł Wojciech Szarama (PiS) zaapelował do posłów PO o „nieutrudnianie powołania związku metropolitalnego w woj. śląskim”. Ocenił, że poprawki uniwersalizujące projekt znacznie rozszerzą jego zakres, więc będą wiązały się m.in. z wymogiem przeanalizowania skutków finansowych ewentualnego tworzenia metropolii w innych częściach kraju.

Prorektor Uniwersytetu Śląskiego i współautor jednego z poprzednich projektów ustawy metropolitalnej prof. Tomasz Pietrzykowski przypomniał natomiast, że poprawki nie powinny wykraczać poza tzw. zakres przedłożenia, a jego zdaniem poprawki PO naruszałyby tę zasadę. Stanowisko to poparł mec. Wojciech Miller z Biura Legislacyjnego.

Wiceminister Chwałek akcentował, że w ocenie rządu to specyfika woj. śląskiego powoduje, że potrzebuje on metropolii. Zaś obecnie obowiązująca ustawa nie pozwala na tworzenie metropolii z powodu mankamentów, jakie posiada.

Ostatecznie komisje odrzuciły poprawkę uniwersalizująca projekt.

Poseł Wójcik wnioskował też m.in. o zmniejszenie przyjętego w projekcie kryterium, że przyszły związek metropolitalny można utworzyć na terenie mającym co najmniej 2 mln mieszkańców. Przypomniał, że zgodnie z ostatnimi sygnałami, uczestnictwem w metropolii nie jest zainteresowane 100-tysięczne Jaworzno, przez co liczba mieszkańców pozostałych miast śląskich już teraz przekracza owe 2 wymagane miliony o niewielką liczbę mieszkańców.

To z kolei mogłoby powodować potrzebę skorzystania z przewidzianego projektem alternatywnego mechanizmu tworzenia metropolii, wbrew niektórym jej przyszłym członkom (zakłada on poparcie budowy związku przez 70 proc. gmin tworzących jego obszar). Obawy Wójcika, obok wiceministra Chwałka, nie podzielił m.in. prezydent Katowic Marcin Krupa, a w ślad za nimi - większość posłów komisji.

Inne zastrzeżenie Wójcika dotyczyło braku możliwości wystąpienia ze związku. Chwałek wyjaśnił, że wstąpienie do związku będzie dobrowolne, natomiast brak możliwości wystąpienia podyktowany jest koniecznością zapewnienia mu warunków do trwania – wystąpienie jednego z miast z centrum terenu związku kończyłoby de facto jego działalność.

Ponadto poseł PO wnioskował, by samorządowcy z terenu przyszłej metropolii sami wskazywali, który z nich ma być pełnomocnikiem ds. tworzenia związku (projekt ustanawia nim prezydenta Katowic). Także ten wniosek – wobec opinii m.in. prezydenta Katowic oraz wiceministra SWiA - nie zyskał akceptacji połączonych komisji.

Po odrzuceniu poprawek mniejszości dotyczących m.in. uniwersalnego stosowania przepisów o związkach metropolitalnych, poseł Wójcik zapowiedział, że w drugim czytaniu prawdopodobnie będzie zgłaszał „poprawki, które będą ułatwiały i upraszczały procedury związane z tworzeniem związku metropolitalnego na Śląsku”.

Ostatecznie projekt poparło 25 posłów, przy braku głosów przeciwnych i jednym wstrzymującym się.

Według projektu, związek metropolitalny ma być zrzeszeniem gmin woj. śląskiego, charakteryzujących się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkują co najmniej 2 mln mieszkańców.

Związek ma wykonywać zadania publiczne w zakresie: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku, planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej, metropolitalnych przewozów pasażerskich, współdziałania w ustalania przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku oraz promocji związku i jego obszaru.

W pierwszym czytaniu ideę projektu poparły największe kluby, opozycja zapowiedziała poprawki. W ub. tygodniu szef PO Grzegorz Schetyna deklarował, że Platforma poprze "sensowny projekt" ustawy metropolitalnej dla woj. śląskiego.(PAP)