Zdaniem wicewojewody wielkopolskiej Marleny Maląg poruszona przez marszałka Woźniaka (PO) sprawa ma "wymiar polityczny a nie merytoryczny".

Na zwołanej we wtorek konferencji prasowej marszałek Woźniak (PO) skrytykował "działania centralizacyjne rządu". Podkreślił, że obecnie, na podstawie niekonstytucyjnego prawa, następuje "zawłaszczanie" wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). "Ostatnia nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska zamyka proces przejmowania instytucji samorządowej, bo WFOŚiGW jest samorządową osobą prawną” - powiedział.

Woźniak poinformował, że w ostatnich dniach do zarządu województwa trafiło pismo wojewody wielkopolskiego, w którym przedłożono "uzgodnione z ministrem środowiska" wnioski w sprawie powołania nowego prezesa i wiceprezesów funduszu w Poznaniu.

 

"Wcześniej odebrano nam prawo wpływu na radę nadzorczą – w pięcioosobowym gronie jest tylko jedno miejsce dla przedstawiciela samorządu. Myśmy zapewnili sobie, dzięki zmianie statutu, prawo do tego, by kluczowe decyzje, w tym decyzje personalne, były podejmowane jednogłośnie. Zaradzono tej kwestii (...) i przekazano to do dyspozycji wojewodów” - powiedział.

Marek Woźniak podkreślił, że obecnie obowiązujące prawo daje samorządowi jedynie możliwość zatwierdzenia przyjęcia uchwał o powołaniu nowych członków zarządu funduszu. "To spowoduje odwołanie wcześniej powołanych przez nas członków zarządu funduszu. Gdybyśmy tego nie zrobili – wojewoda zrobi to sam. Jeśli wojewoda składa takie ultimatum (…) to niech sam powoła członków zarządu i ponosi pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie funduszu" – powiedział marszałek.

Dodał, że, w myśl nowego prawa, wpływ samorządu na fundusz "będzie się sprowadzał wyłącznie do zasilania go w środki finansowe". Podał, że rokrocznie do funduszu przekazywanych jest ok. 50 mln zł. "Będziemy się przyglądać, jak to jest dzielone, do kogo trafiają środki i czy jest to zgodne z zasadami ochrony przyrody" - zapewnił.

Marek Woźniak podkreślił, że nowelizacje przepisów dotyczących m.in. wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej są niezgodne z konstytucją. Wynika to m.in. z opinii sporządzonych na zlecenie Biura Analiz Sejmowych. Wskazują one, że naruszona została zasada decentralizacji władzy publicznej, doszło do odebrania samorządowi uprawnień do sprawowania władzy publicznej i wykonywania istotnych zadań publicznych, a także do naruszenia samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. "Nie będziemy przykładać ręki do łamania konstytucji" – dodał.

 

W odpowiedzi na stanowisko marszałka, biuro prasowe Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformowało we wtorek, że podjęte przez wojewodę działania "wynikają z obowiązujących przepisów prawa określonych ustawą Prawo ochrony środowiska”.

Wicewojewoda Marlena Maląg podkreśliła, że zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej "jest stosowanie się do obowiązujących przepisów, a nie ich ocena lub interpretacja".

„W naszej ocenie informacja o decyzji marszałka województwa ma wymiar polityczny, a nie merytoryczny. Złożony do marszałka wniosek jest elementem procedury wynikającym z przepisów. W przypadku niepodjęcia przez marszałka decyzji w ustawowym terminie, kompetencja w tym zakresie będzie należała do wojewody” – poinformowała Maląg.

 

Marek Woźniak ocenił, że "działania centralizacyjne rządu" prowadzą do tego, że samorząd województwa traci wpływ na kształtowanie regionalnej polityki w ważnych obszarach, wcześniej realizowanych za pośrednictwem Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych czy Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

"Jesteśmy pozbawiani tych kolejnych obszarów wpływu na rozwój regionalny" – powiedział. Dodał, że po zmianie władzy na szczeblu centralnym nastąpi zatrzymanie procesów centralizacyjnych. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny

edytor: Anna Mackiewicz

rpo/ amac/