"Nowe miejsca w żłobkach tworzą także nowe miejsca w pracy dla rodziców" - podkreśla minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Program "Maluch" od kilku lat dofinansowuje wydatki związane z powstawaniem i działaniem żłobków i klubików dziecięcych. Finansowany jest z budżetu państwa. O wsparcie w ramach programu mogą starać się gminy, a od zeszłego roku również m.in. przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe. W programie mogą wziąć udział również wtedy, gdy żłobek lub klubik dziecięcy dostały już wsparcie ze środków unijnych. Zeszłoroczna nowelizacja ustawy żłobkowej zmieniła także wysokość dofinansowania - obecnie może ono wynieść do 80 proc. kosztów; wcześniej wkład własny beneficjenta musiał stanowić co najmniej 50 proc.

W tym roku na dotacje przeznaczono 101 mln zł. Jak podkreśla MPiPS, w sumie w latach 2004-2013 rząd i samorządy na programy budowy żłobków przeznaczyły ponad 3,7 mld złotych.

Ministerstwo przyznało dofinansowanie dla 734 placówek z 350 gmin w całym kraju. Powstaną dzięki temu 53 nowe żłobki i kluby dziecięce, które przyjmą 2 tys. 129 dzieci.

"Efekty programu +Maluch+ widać gołym okiem. W tym roku rodzice mogą skorzystać już z 1564 żłobków i klubików dziecięcych, choć jeszcze trzy lata temu mieliśmy zaledwie 571 takich placówek. Rodzicom łatwiej wrócić do pracy, gdy ich dzieci mają zapewnioną dobrą opiekę" - dodaje Kosiniak-Kamysz.

Tegoroczny program "Maluch" jest realizowany w jednej edycji, podzielonej na trzy moduły. Moduł pierwszy dotyczył tworzenia nowych miejsc opieki nad najmłodszymi, drugi i trzeci - utrzymania już istniejących.

Dwa pierwsze skierowane były do gmin, trzeci do pozostałych podmiotów - w tym module można było uzyskać dotację także na miejsca dopiero planowane do utworzenia w ciągu całego 2014 roku. Ofertę mogły złożyć wszystkie podmioty, które opiekują się dziećmi do 3. roku życia, także większe ośrodki, np. jeżeli przedszkole prowadzi też żłobek dla najmłodszych, również może zgłosić ofertę w programie. W zgłoszeniu można było zawrzeć koszty związane m.in. z wynagrodzeniami dla opiekunów, składkami, najmem i utrzymaniem lokalu oraz wyżywieniem dzieci.

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (zwana żłobkową) weszła w życie w kwietniu 2011 r. Od tego czasu, jaka informuje MPiPS, liczba placówek opieki nad dziećmi wzrosła blisko trzykrotnie. Na koniec 2010 r. było 511 placówek, obecnie jest ich ponad 1,5 tys.

W myśl ustawy opieka nad dziećmi do lat trzech jest sprawowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego oraz wykonywana przez opiekuna dziennego (zajmującego się kilkorgiem dzieci u siebie w domu, ale opłacanego przez gminę) lub nianię (której płacą rodzice). Klub dziecięcy i opiekun dzienny to nowe formy opieki. Wcześniej prywatne placówki nazywane były często klubami, jednak funkcjonowały one na mocy innych przepisów - jako działalność gospodarcza.

Ustawa m.in. ułatwiła legalne zatrudnianie niań. Wystarczy zgłosić nianię do ZUS, a budżet państwa opłaci za nią składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne od minimalnego wynagrodzenia.

Zadania dotyczące opieki nad małymi dziećmi należą do zadań własnych gmin. Są one zobowiązane m.in. do prowadzenia nadzoru nad placówkami sprawującymi opiekę - muszą one spełniać określone w przepisach normy i być wpisane do prowadzonego przez gminę rejestru. Na początku kwietnia minął trzyletni okres przejściowy, który prywatne placówki, założone przed wejściem w życie ustawy żłobkowej, miały na dostosowanie się do nowych wymogów.

Szczegółowe informacje o programie "Maluch" można znaleźć na stronie MPiPS poświęconej opiece nad małymi dziećmi www.zlobki.mpips.gov.pl . (PAP)