"Z doświadczenia wiemy, że w przypadku klęsk żywiołowych, katastrof i innych zdarzeń kryzysowych skuteczna pomoc powinna być udzielona odpowiednio szybko. Ograniczanie skutków takich wydarzeń i ich późniejsza likwidacja wymagają środków, które przewyższają często możliwości jednej gminy czy powiatu" – podkreślił w czwartek marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

Wsparciem dla poszkodowanych przez klęski lub wypadki losowe lokalnych społeczności w Kujawsko-Pomorskiem dysponować będzie Stowarzyszenie "Salutaris" - zrzeszenie kujawsko-pomorskich samorządów. Z przekazywanych przez nie wpłat powstaje Fundusz Solidarnościowy - instrument doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów.

"Cel działalności organizacji, to wzajemna pomoc w likwidowaniu skutków zdarzeń kryzysowych, które zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi albo znacząco wpływają na pogorszenie warunków bytowych mieszkańców. Chodzi o różnego rodzaju katastrofy naturalne, między innymi powodzie, susze, wichury, pożary, awarie techniczne, a także zamachy terrorystyczne" - powiedział Całbecki.

Stowarzyszenie będzie też w miarę możliwości prowadzić działania prewencyjne, zapobiegające skutkom zdarzeń kryzysowych w przyszłości, polegające na wspieraniu rozbudowy i poprawy jakości infrastruktury technicznej oraz poprawie stanu wyposażenia służb odpowiadających za bezpieczeństwo. W pierwszym roku działalności stowarzyszenia płatnikiem największej składki jest samorząd województwa.

"Pieniądze trafią na konto bankowe, które wkrótce uzupełnią składki pozostałych członków stowarzyszenia. W tej chwili trwają prace nad regulaminem stowarzyszenia, który dokładnie określi zasady działania organizacji i udzielania pomocy finansowej" - zaznaczył marszałek.

Resztę funduszu pokryją pozostałe samorządy zrzeszone w organizacji na zasadzie dobrowolności, wnoszące składki wyliczone na podstawie liczby ludności zamieszkującej dany teren. Miasta, gminy i powiaty ziemskie wpłacą po 50 gr za każdego swego mieszkańca, a miasta na prawach powiatu po złotówce za mieszkańca.

W spotkaniu założycielskim, które odbyło się w sierpniu uczestniczyli przedstawiciele siedmiu samorządów lokalnych, a wolę przystąpienia do stowarzyszenia wyraziły do tej pory 22 samorządy lokalne. Lista członków zostanie zaktualizowana podczas walnego zgromadzenia, które zaplanowano w połowie lutego.