Ministrowie zajmą się przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa projektem nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy.

Celem noweli jest usprawnienie zasad udzielania finansowego wsparcia oraz zmiany prawne w zakresie zasad gospodarowania publicznymi lokalami mieszkalnymi, przeznaczonymi dla osób najuboższych. To także określenie zasad udzielania bezzwrotnych dotacji z przeznaczeniem na udział gmin i związków międzygminnych w działaniach dotyczących m.in. społecznego budownictwa czynszowego.

Ministrowie będą także zajmować się projektem dot. powstania Sieci Badawczej: Łukasiewicz, która miałaby zacząć funkcjonować od kwietnia przyszłego roku.

Sieć Badawczą Łukasiewicz ma stanowić kilkadziesiąt połączonych ze sobą instytutów badawczych. Celem tej instytucji ma być prowadzenie prac badawczych kluczowych z punktu widzenia polityki kraju, oraz komercjalizacja ich wyników. Zadaniem instytucji będzie również m.in. zapewnienie środków finansowych i mechanizmów współpracy podmiotów tworzących sieć oraz komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Centrum będzie też realizować projekty badawcze.

Rząd rozpatrzy także przygotowany w Ministerstwie Energii projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zgodnie ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju, w Polsce w pierwszej kolejności elektryfikowany ma być transport publiczny, a do 2025 r. do drogach ma jeździć milion elektrycznych pojazdów. Rozwój elektromobilności ma zmniejszyć zależność Polski od importu ropy.

Ministrowie rozpatrzą także przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Projektowana nowelizacja zakłada, by wnioski o przyznanie płatności co do zasady składane były w wersji elektronicznej, ale w uzasadnionych przypadkach istniałaby możliwość składania wniosków w formie papierowej. Wówczas kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie zobowiązany do przeniesienia informacji z wniosku papierowego na wniosek elektroniczny.

Do 2020 r. rolnicy, którzy w roku poprzednim składali wniosek o przyznanie płatności, mają jeszcze otrzymywać częściowo wypełnione wnioski papierowe.

W 2018 r. ma obowiązywać przepis przejściowy, zgodnie z którym zamiast wniosku o przyznanie płatności, rolnik będzie mógł złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego. Termin składania takich oświadczeń wyznaczono od 15 lutego do 14 marca 2018 r. Ministerstwo rolnictwa szacuje, że takie oświadczenia złoży ok. 15-22 proc. rolników korzystających z dopłat bezpośrednich.

Proponowane zmiany są wynikiem rozporządzenia KE z 2014 r., która nakazuje krajom członkowskim stopniowe wdrażanie tzw. geoprzestrzennego formularza wniosku. (PAP)