Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin przygotowana przez Ministerstwo Finansów przewiduje opodatkowanie wydobycia miedzi i srebra. Według resortu podatek od wydobycia miedzi i srebra przyniesie w 2012 r. budżetowi około 1,8 mld zł, a w kolejnych latach mniej więcej po 2,2 mld zł.
Zgodnie z ustawą wielkość dochodów budżetowych z tytułu podatku uzależniona będzie od wartości surowców na rynku światowym, kursu dolara amerykańskiego, w którym miedź i srebro są notowane na giełdzie, oraz od wolumenu wydobycia. Podstawę opodatkowania będzie stanowić ilość miedzi oraz srebra zawarta w wyprodukowanym koncentracie.
Z podatku wyłączona zostanie jednak część urobku przekazywanego na cele badawcze. Chodzi o nie więcej niż jedną tonę urobku rudy miedzi miesięcznie. Ustawa zobowiązuje ponadto ministra finansów do przygotowania najpóźniej w ciągu dwóch lat informacji na temat wpływu podatku na sektor wydobywczy.
Podatek od kopalin budzi zastrzeżenia partii opozycyjnych, według których będzie on mocnym uderzeniem w gospodarkę i obniży znacząco wartość KGHM, jednocześnie zniechęcając obcych inwestorów do inwestowania. Ponadto - jak twierdzi opozycja - w związku z podatkiem zysk KGHM zmaleje, zatem samorządy będą miały mniejsze wpływy z CIT.
Według niektórych ekspertów, przy obecnych i spodziewanych cenach miedzi, podatek nie zachwieje fundamentami KGHM, ale może znacząco zmniejszyć potencjał rozwoju spółki i dywidendy w przyszłości.
Senatorowie zajmą się także nowelizacją ustawy o dochodach samorządów, która zwiększa z 0,25 do 0,4 proc. rezerwy subwencji oświatowej, przeznaczanej m.in. na remonty szkół uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych.
Rezerwa to część ogólnej subwencji oświatowej (stanowiącej w 2012 r. - 38,7 mld zł), z której samorządy finansują szkoły. Z rezerwy subwencji oświatowej dofinansowywane są m.in. remonty szkół i dostosowywanie ich do potrzeb młodszych uczniów, doposażenie szkół zawodowych, a także pomoc samorządom w remontach obiektów oświatowych, uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych. O wykorzystaniu rezerwy decyduje resort edukacji na wniosek samorządów.
Zgodnie z obowiązującym prawem, wysokość rezerwy od 1 stycznia tego roku wynosi 0,25 proc. subwencji oświatowej. Wzrost rezerwy do poziomu 0,4 proc. ma umożliwić szkołom m.in. lepsze przygotowanie się do przyjęcia sześciolatków, a także ułatwić uruchomienie kwalifikacyjnych kursów zawodowych od września 2012 r.
Senat zajmie się także projektem nowelizacji ustawy o policji, która usuwa ograniczenia czasowe dotyczące możliwości uzyskania rekompensaty pieniężnej za niewykorzystany urlop oraz za niewykorzystany czas wolny od służby.
Jednocześnie analogiczne zmiany dokonywane są w przepisach dotyczących żołnierzy, strażaków oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Więziennej.
Projektowana przez senatorów ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. (PAP)