Nowak odpowiadał na interpelację posła Adama Korola (PO) dotyczącą długu publicznego. Wiceminister wskazał m.in. na wprowadzoną do ustawy o finansach publicznych stabilizującą regułę wydatkową (SRW). Wyjaśnił, że jej konstrukcja pozwala na redukcję w długim okresie poziomu państwowego długu publicznego znacznie poniżej progu konstytucyjnego (60 proc. PKB) i utrzymanie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych poniżej 3 proc. PKB, przy równoczesnym stwarzaniu warunków sprzyjających wzrostowi gospodarczemu.

Dodał, że szczegółowe informacje na temat polityki budżetowej w latach 2017-20, w tym aktualne prognozy deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, a także planowane działania dotyczące dochodów i wydatków zostaną przedstawione w kwietniu br. w aktualizacji Programu konwergencji. Stanowi on część Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. "Ponadto w dokumencie tym zostaną przedstawione informacje na temat nowych działań uszczelniających system podatkowy" - poinformował Nowak.

Dodał, że "mając na uwadze dążenie do zapewnienia finansowania celów strategicznych państwa przy jednoczesnym zachowaniu zasad stabilności i równowagi finansów publicznych", w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju został zawarty projekt przeprowadzenia reformy systemu budżetowego. Obejmuje on kilka elementów, w tym wprowadzenie średniookresowych ram budżetowych oraz integrację procesów planowania wieloletniego i rocznego.

Ponadto wprowadzona ma zostać nowa klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych, a także jednolita klasyfikacja wydatków rozwojowych, uwzględniająca różne źródła finansowania wydatków. Wiceminister zapowiedział też uporządkowanie systemów zbierania danych (sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdawczości finansowej) oraz "instytucjonalizację i włączenie do procesu budżetowego przeglądów wydatków oraz innych instrumentów wspierających efektywność wydatkowania środków publicznych".

"Celem planowanej reformy jest wprowadzenie skutecznych narzędzi, umożliwiających prowadzenie spójnej polityki budżetowej, wykraczającej poza horyzont jednego roku budżetowego, a także mechanizmów zapewniających efektywną alokację środków publicznych w kolejnych budżetach, wspierających realizację celów strategicznych i priorytetów rozwojowych państwa" - podkreślił.

Wiceminister zaznaczył, że wprowadzane zmiany mające na celu ograniczenie luki podatkowej przynoszą już efekty. Wskazał, że w 2016 r. dochody budżetu państwa z VAT wyniosły 126,6 mld zł, co oznacza wzrost o 2,8 proc. w stosunku do dochodów uzyskanych w 2015 r. Poinformował ponadto, że w budżecie na 2017 r. założono dalsze pozytywne skutki dla budżetu. Wynikają one z kilku działań: uszczelnienia systemu VAT (ma to dać 3,6 mld zł, wprowadzenia klauzuli przeciwdziałającej unikaniu opodatkowania (2,7 mld zł), skuteczniejszego zwalczania szarej strefy na rynku paliw płynnych (2,5 mld zł), wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego (0,7 mld zł).

"Rząd zadeklarował także utrzymanie w latach 2017-18 obowiązujących obecnie stawek VAT. Dzięki zakładanemu wzrostowi dochodów, a także funkcjonowaniu stabilizującej reguły wydatkowej, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych prognozowany na 2017 r. nie powinien przekroczyć 3 proc. PKB" - dodał Nowak. (PAP)

mmu/ dym/

System podatkowy w Polsce
Robert Wolański
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł