Przygotowany przez resort finansów projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz Prawa o miarach, wprowadza "rozwiązania pozwalające na stosowanie do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, kas rejestrujących przesyłających dane do centralnego systemu teleinformatycznego (Centralnego Repozytorium Kas), prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej".

Jak podano w uzasadnieniu projektu kasy online będą miały wybudowaną funkcjonalność, która umożliwi zautomatyzowany i bezpośredni przesył danych z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas; przesyłane będą informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości podstawy opodatkowania i kwot podatku należnego, stawki podatku, rodzaj towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy.

Przesyłane informacje będą w pełni zanonimizowane, jeżeli chodzi o dane nabywcy. Dane z kas rejestrujących - zaznacza MS - będą w praktyce elektronicznym obrazem paragonów, na których nie podaje się żadnych informacji dotyczących konsumenta, oprócz numeru NIP nabywcy, w przypadku gdy nabywca poda ten numer w trakcie dokonywania transakcji. Szef KAS będzie zatem gromadził dane o sprzedaży dokonywanej przy użyciu kas online przez danego podatnika, natomiast nie będzie miał żadnych informacji na temat konsumentów, nabywających dane towary lub usługi - zaznacza resort finansów.

Resort finansów podkreśla, że otrzymywanie i gromadzenie danych z kas online będzie stanowiło bardzo ważny mechanizm do przeciwdziałania zjawisku szarej strefy.

Po wejściu w życie nowelizacji dopuszczone ma być stosowanie dotychczasowych kas fiskalnych, z elektronicznym i papierowym zapisem kopii - czyli. Kasy z papierowym zapisem kopii będą mogły być nabywane do 31 grudnia 2018 r., natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r. Kasy obu starego typu będą więc funkcjonowały obok kas online, jednak kasy starego typu mają być stopniowo wycofywane z rynku, jako rozwiązania, które nie spełniają wymogów nowego systemu.

W obszarach, gdzie jest "podwyższone ryzyko występowania nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji" kasy online będą jednak obowiązkowe. Wskazano m.in. na branże: sprzedaży paliw, naprawy pojazdów (od 1 stycznia 2019 r.), gastronomii, zakwaterowaniu (od 1 lipca 2019 r.) usług fryzjerskich, kosmetycznych, medycznych, prawniczych, budowlanych (od 1 stycznia 2020 r.).

Według Ministerstwa Finansów wprowadzenie kas online wymusi bardziej rzetelną ewidencję sprzedaży, wzmocniona zostanie też jej kontrola. Jak wskazał resort finansów w Ocenie Skutków Regulacji, podatek od towarów i usług jest najważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa, dlatego też wielkość i stabilność wpływów z tytułu VAT jest niezwykle istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, a także polityki społecznej i gospodarczej. Jednym z instrumentów umożliwiających kontrolę prawidłowości rozliczeń VAT jest obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych. (PAP)