Ustawa o zasadach wspierania nowych inwestycji autorstwa Ministerstwa Rozwoju (obecnie odpowiada za nią Ministerstwo Przedsiębiorczości i Rozwoju) zakłada udzielanie pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego z tytułu realizacji nowej inwestycji na terenie całej Polski, a nie na wyznaczonym terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Istniejące obecnie specjalne strefy ekonomiczne (SSE) funkcjonują na podstawie ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Głównym celem utworzenia SSE było pobudzenie inwestycji i likwidacja wysokiego bezrobocia strukturalnego.

Nowy termin na sporządzenie dokumentacji przez podmioty powiązane? >>

Jak wskazano w projekcie zmian, na koniec grudnia 2016 r. przedsiębiorcy posiadali 2.263 ważne zezwolenia na prowadzenie na ich terenie działalności, skumulowana wartość zainwestowanego kapitału wyniosła blisko 112,3 mld zł, a inwestorzy zatrudniali łącznie ponad 332 tys. pracowników. Ponadto, duża liczba przedsiębiorstw starających się uzyskać zwolnienie od podatku dochodowego świadczy o zainteresowaniu inwestorów tą formą pomocy. Pozytywne doświadczenia z ich funkcjonowania, wskazują na konieczność utrzymania narzędzia opartego na ulgach podatkowych dla przedsiębiorców deklarujących realizację nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy.

Wśród głównych problemów związanych z funkcjonowaniem SSE w dotychczasowym kształcie wymieniono m.in. "skomplikowaną i długotrwałą procedurę" włączania nowych terenów w granice stref "nie uwzględniającą spójności terytorialnej" czy ograniczenie czasowe funkcjonowania stref.

Nowe rozwiązania zakładają, jak wskazano, całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu instrumentu zwolnień podatkowych z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenów. Projektowane regulacje przewidują też wprowadzenie przejrzystej zasady: decyzja o zwolnieniu z podatku dochodowego wydawana na czas określony – standardowo od 10 do 15 lat – im wyższa intensywność pomocy publicznej w regionie dozwolona przez UE tym dłuższy okres zwolnienia. Jednocześnie do czasu zakończenia działalności specjalnych stref ekonomicznych, tj. do końca 2026 r. będzie możliwe wydłużenie czasu obowiązywania decyzji do 15 lat w przypadku terenów obecnie objętych statusem SSE. (PAP)
Rząd uchwalił zmiany w podatkach dochodowych >>