W projekcie z 4 września br. MF podkreśla, że celem proponowanych zmian w ustawach: o finansach publicznych oraz o podatku od towarów i usług, jest ograniczenie wpływu kursów walut obcych oraz prefinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu następnego roku budżetowego na zastosowanie ograniczeń zawartych w procedurach ostrożnościowych i sanacyjnych związanych z progami ostrożnościowymi dotyczącymi relacji długu do PKB w wysokości 50 i 55 proc.

"Państwowy dług publiczny byłby przeliczany na złote z zastosowaniem średniej arytmetycznej ze średnich kursów walut obcych ogłaszanych przez NBP z dni roboczych roku budżetowego, za który ogłaszana jest relacja. Wyliczona w powyższy sposób kwota byłaby pomniejszona o kwotę wszystkich wolnych środków finansowych Ministra Finansów na koniec roku budżetowego służących z finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w następnym roku" - napisano w projekcie.

Dodano, że jeśli w wyniku powyższego przeliczenia "wartość relacji tak obliczonej kwoty długu do PKB byłaby mniejsza niż 50 i 55 proc., ograniczenia w procedurze ostrożnościowej przewidziane w ustawie o finansach publicznych oraz warunkowe podwyższenie stawek podatku VAT, nie podlegałyby wprowadzeniu w życie".

Zgodnie z przygotowanym przez MF kalendarzem prac przyjęcie przez rząd projektu założeń powinno odbyć się we wrześniu br., a samo przyjęcie projektu ustawy na przełomie września i października. Prace w parlamencie nad projektem planowo powinny rozpocząć się we październiku i zakończyć w grudniu.

Resort finansów chce, aby znowelizowana ustawa weszła w życie od 1 stycznia 2013 r. i miała ewentualne zastosowanie po raz pierwszy do relacji długu publicznego do PKB ogłoszonej za rok 2012 r.

Do tej pory dług publiczny na potrzeby sankcji i procedur ostrożnościowych z ustawy o finansach publicznych był przeliczany po fixingu NBP z ostatniego dnia roku. (PAP)

bg/ asa/ rbk/ mki/