Wątpliwości podatkowe miała pewna spółka, która zawarła umowę z firmą medyczną, w ramach której zapewnia pracownikom pakiety podstawowe i pakiety rozszerzone. Pakiet podstawowy obejmuje świadczenia z zakresu medycyny pracy, z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz z usług medycznych. W przypadku pakietów rozszerzonych spółka otrzymuje informację o podziale świadczeń w ramach danego pakietu (tj. udziału świadczenia medycznego w wynagrodzeniu za dany pakiet). Spółka akcyjna udostępnia nieodpłatnie pakiety swoim pracownikom, więc dolicza do przychodu pracowników (a tym samym odprowadza zaliczki na podatek dochodowy oraz stosowne składki na ubezpieczenie społeczne) wartości pakietów w części obejmującej świadczenia rozszerzone.

Spółka powzięła wątpliwości i zadała fiskusowi pytania, czy koszty (wartość) pakietu podstawowego finansowane przez spółkę, będą stanowić dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który spółka powinna uwzględnić przy kalkulacji zaliczek na podatek. Zapytała też, czy koszty pakietów medycznych rozszerzonych w części finansowanej przez spółkę, przypadające na dodatkowe usługi medyczne, tj. wynagrodzenie za świadczenia z tytułu medycyny pracy oraz wynagrodzenie za świadczenia z tytułu profilaktyki zdrowotnej, stanowią przychód pracownika i powinny być podstawą naliczenia PIT.

Czytaj w LEX: Pakiety medyczne w PIT na przykładach >

Czytaj również: Nieodpłatne świadczenia pracownicze a przychód z PIT >>

Korzystne rozstrzygnięcie fiskusa

W interpretacji z 25 września br. (nr 0114-KDWP.4011.96.2023.1.ASZ) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że w sytuacji gdy w ramach pakietu medycznego spółka pokrywa tylko tę część wydatków, która ma zapewnić pracownikowi świadczenia z zakresu medycyny pracy, do ponoszenia których jest zobowiązany odrębnymi przepisami, u pracowników - w związku z zapewnieniem tych świadczeń - nie powstaje przychód w rozumieniu przepisów ustawy o PIT. W konsekwencji nie ciąży na spółce obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

- Dyrektor KIS potwierdził, że wartość przyznawanych pracownikom pakietów medycznych w części dotyczącej medycyny pracy i badań profilaktycznych nie stanowi dla nich przychodu. Obowiązek zapewnienia pracownikom tego rodzaju świadczeń jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym z przepisów prawa pracy. Tym samym nie sposób uznać, że pracownik uzyskuje w związku takim świadczeniem jakąkolwiek korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść – podkreśla Agnieszka Fijałkowska-Wocial, doradca podatkowy w Kancelarii LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz.

Sprawdź w LEX: Czy wydatki na pakiety medyczne dla wykonawców dzieł i samozatrudnionych mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? >

Doradczyni dodaje, że skoro przepisy prawa zobowiązują pracodawcę do pokrycia kosztów medycyny pracy i badań profilaktycznych, nie można uznać, że pracownik unika jakiegokolwiek wydatku.

- Warto zwrócić uwagę, że organ potwierdził, że przychód po stronie pracownika nie powstanie zarówno w przypadku zapewnienia pakietu obejmującego wyłącznie świadczenia z zakresu medycyny pracy oraz profilaktyki zdrowotnej, jak również pakietów medycznych rozszerzonych w części przypadającej na usługi medycyny pracy oraz profilaktyki zdrowotnej- wyjaśnia Agnieszka Fijałkowska-Wocial.

Przy czym podkreśla ona, że spółka-wnioskodawca wskazała w opisie stanu faktycznego, że otrzymuje informacje o podziale świadczeń w ramach danego pakietu.

- Tym samym pracodawca, wykupując dla pracowników pakiety medyczne, powinien pamiętać, że przychód nie powstanie jedynie w odniesieniu do świadczeń obowiązkowych, tj. medycyny pracy i badań profilaktycznych. W pozostałym zakresie wartość świadczenia w części sfinansowanej przez pracodawcę powinna zostać doliczona do przychodu pracownika ze stosunku pracy, który nie korzysta ze zwolnień przewidzianych w ustawie o PIT. Pracodawca powinien więc naliczyć zaliczki na podatek oraz pobrać składki ZUS. W przypadku częściowego finansowania świadczenia przez pracownika, przychód powstanie w wysokości różnicy między ceną pakietów a dokonywaną przez pracownika odpłatnością – wyjaśnia Agnieszka Fijałkowska-Wocial.

Czytaj też w LEX: Świadczenia medyczne na rzecz pracowników a przychody w podatku dochodowym od osób fizycznych >

 

Sprawdź również książkę: PIT. Komentarz 2023 >>


Wytyczne dał Trybunał Konstytucyjny

Na ciekawe aspekty zwraca uwagę kolejny ekspert.

- W kontekście pracowników, faktycznie zgodnie z regułami ustalonymi w podatku dochodowym od osób fizycznych, generalną zasadą jest, że świadczenia na rzecz pracowników są ich przychodem podatkowym. Niemniej istotnie, istnieją warunki, które wykluczają rozpoznanie takiego przychodu – podkreśla Wojciech Kliś, doradca podatkowy w Kancelarii LTCA.

Wskazuje on na jedno z najważniejszych orzeczeń dotyczących świadczeń pracowniczych, tj. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13.

Czytaj w LEX: Pojęcie nieodpłatnych świadczeń u pracowników – refleksje po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (K 7/13) >

- Parafrazując wykładnię Trybunału, nieodpłatne świadczenie, aby mogło stanowić dochód pracownika, musi być "zapłatą za pracę dokonywaną czymś innym niż pieniądz". Ze wskazywanego wyroku wynika, że za przychód pracownika mogą być uznane tylko takie świadczenia, które: zostały spełnione za zgodą pracownika, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść oraz korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie można jej przypisać innym podmiotom czy grupie) – wyjaśnia Wojciech Kliś.

Jego zdaniem wnioskodawca słusznie zauważa (a organ akceptuje), że pracownik nie „unika” wydatku.

 - Kodeks pracy nakłada na pracodawcę wymóg, aby wstępne, okresowe i kontrolne badania były przeprowadzone na koszt pracodawcy. Ponadto, zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca ponosi inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędne z uwagi na warunki pracy – ocenia Wojciech Kliś. 

Zobacz linię orzeczniczą: Opodatkowanie pakietów świadczeń medycznych, wykupionych przez pracodawcę >