Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił najniższe podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń - grudzień 2020 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.

 

Minimalne składki dla przedsiębiorców, którzy nie korzystają z preferencyjnych składek

  Za miesiące styczeń - grudzień 2020 r. składka na ubezpieczenia społeczne tych osób nie może być niższa od kwoty:

  •     612,19 zł  /tj. 19,52%/ - na ubezpieczenie emerytalne,
  •     250,90 zł  /tj. 8%/ - na ubezpieczenia rentowe,
  •     76,84 zł  /tj. 2,45%/ - na ubezpieczenie chorobowe,
  •     52,37 zł  /tj. 1,67%/ - na ubezpieczenie wypadkowe,
  •    76,84 zł  /tj. 2,45%/ - na Fundusz Pracy,
  •    362,34 - na ubezpieczenie zdrowotne (do odliczenia 294,78 zł).

  * Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zmienna i zależy od wielkości przedsiębiorstwa i branży. Powyżej podano składkę dla przedsiębiorcy zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż  9 osób.

  Zobacz w LEX: Zasady ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe >

  1354,64 zł - suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)
  1431,48 zł - suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

  Działalność nieewidencjonowana - na początek, bez rejestracji

  Pierwsze miesiące prowadzenia działalności mogą nie być uważane za działalność gospodarczą, przedsiębiorca nie musi rejestrować swojej działalności, a co za tym idzie nie będzie opłacał składek ZUS, jeśli zostaną spełnione określone przez Prawo przedsiębiorców warunki:

  • działalność będzie wykonywana przez osobę fizyczną,
  • przychód należny z tej działalności nie przekroczy w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (a więc w 2020 r. 1300 zł)
  • w okresie ostatnich 60 miesięcy przedsiębiorca nie wykonywał działalności gospodarczej.

  Przedsiębiorca, który spełnia te warunki, nie musi rejestrować swojej działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Oznacza to, że nie będzie podlegał żadnym ubezpieczeniom: emerytalno-rentowym, chorobowym, a nawet zdrowotnym.

  Osoba wykonująca działalność może jednak dobrowolnie złożyć wniosek o wpis do CEIDG w każdym czasie. Jest natomiast do tego zobligowana w terminie 7 dni, jeżeli przychód z tej działalności przekroczy w danym miesiącu wysokość połowy minimalnego wynagrodzenia (w 2020 r. 1300 zł).

  Czytaj w LEX: Działalność nieewidencjonowana >

   

  Ulga na start - 6 miesięcy bez składek ZUS

  Przedsiębiorca (osoba fizyczna) rozpoczynający działalność gospodarczą (a więc po wpisaniu do CEIDG) przez pierwsze 6 miesięcy jest zwolniony z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

  Aby skorzystać z tego uprawnienia musi spełnić następujące warunki:

  • jest osobą fizyczną,
  • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
  • nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

  Zobacz w LEX: Działalność gospodarcza - jakie składki zapłaci startujący przedsiębiorca? >

  W tym okresie przedsiębiorca podlega jednak ubezpieczeniu zdrowotnemu. Musi więc w 2020 roku zapłacić każdego miesiąca składkę w wysokości 362,34 zł.

  Zobacz zestawienie w LEX: Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących i rozpoczynających działalność gospodarczą >

  Czytaj też: Ulga na start - odpowiedzi na 6 najczęstszych pytań 

  Preferencyjny ZUS

  Po upływie 6 miesięcy (a więc po zakończeniu okresu, przez który przedsiębiorca nie musiał odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne), będzie mógł odprowadzać składki na zasadach preferencyjnych. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

  Za miesiące styczeń - grudzień 2020 r. preferencyjna składka na ubezpieczenia społeczne (dawny mały ZUS) nie może być niższa od kwoty:

  •     152,26   /tj. 19,52%/ - na ubezpieczenie emerytalne,
  •     62,40   /tj. 8%/ - na ubezpieczenia rentowe,
  •     19,11 zł  /tj. 2,45%/ - na ubezpieczenie chorobowe,
  •     13,03 zł  /tj. 1,67%/ - na ubezpieczenie wypadkowe*,
  •     362,34 zł - na ubezpieczenie zdrowotne.

  * Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zmienna i zależy od wielkości przedsiębiorstwa i branży. Powyżej podano składkę dla przedsiębiorcy zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż  9 osób.

   Razem składki ZUS (z chorobowym) - 609,14

   Razem składki ZUS (bez chorobowego) -  590,03

  Zobacz w LEX: Składka wypadkowa od 1 kwietnia >

   


   

  Mały ZUS plus

  Od 1 lutego 2020 r. wszedł w życie tzw. mały ZUS plus. Mogą skorzystać z niego przedsiębiorcy, których roczny przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 000,00 zł.

  Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne liczona będzie od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

  Jeżeli natomiast chodzi o podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, to tak jak dotychczas, będzie ją stanowiła zadeklarowana przez niego kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

  Czytaj w LEX: Mały ZUS plus od 1 lutego 2020 r. - wyjaśnienia ZUS z przykładami >

   


   

  Składka wypadkowa w nowej wysokości od kwietnia

  O wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym Zakład powiadamia do 20 kwietnia danego roku tych płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe.

  Samodzielnie ustalają wysokość stopy procentowej składki na dany rok składkowy pozostali płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego:

  • co najmniej 10 ubezpieczonych i nie mieli obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe. Stopę procentową składki na to ubezpieczenie ustalają w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą,
  • nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalają w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

  Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres roku składkowego i obowiązuje do składek należnych za okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku.

  Zobacz w LEX: Niektórym płatnikom składkę wypadkową w nowej wysokości ustali ZUS >

  Termin płatności

  Składki w podanej wysokości należy po raz pierwszy wpłacić w lutym.

  W przypadku gdy przedsiębiorca odprowadza składki tylko za siebie, musi dokonać płatności do 10. dnia następnego miesiąca.

  W przypadku gdy przedsiębiorca odprowadza składki za siebie i osobę współpracującą, musi dokonać płatności do 15. dnia następnego miesiąca.

   

  Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek

  Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2020 wynosi 156 810 zł. .

   

  Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

  Kontrola zawyżania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne >

  Kwota wolna i skala podatku dochodowego od osób fizycznych - 2020 r. >

  Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki pracodawców >

  Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >

  Płaca minimalna w 2020 r. i wysokość innych świadczeń >

  Współczynnik ekwiwalentowy 2020 r.  >