Od 1 stycznia 2019 roku osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą na mniejszą skalę mogą płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne. Rząd liczy, że z małego ZUS skorzysta ponad 170 tys. drobnych firm, a zmiana poprawi ich przeżywalność.

Do końca 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości przychodu, płacili taką samą składkę ZUS. Miesięcznie to 1232,16 zł. Istnieje wprawdzie opcja płacenia niższych składek (520 zł za ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne), ale dotyczy ona tylko osób zakładających firmę po raz pierwszy i obowiązuje przez dwa lata od jej założenia. Od wielu lat mikroprzedsiębiorcy zwracali uwagę na to, że wysokość obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne nie była skorelowana z ich możliwościami finansowymi. Teraz to się zmieni.

 


- Mały ZUS, obok „ulgi na start” i preferencyjnej stawki ZUS przez pierwsze dwa lata działalności gospodarczej, to kolejny element wsparcia dla najmniejszych przedsiębiorców w obszarze zobowiązań związanych z ubezpieczeniem społecznym. Tym sposobem przedsiębiorcy będą mogli pewniej przejść przez trudne dla rozwoju firmy etapy – mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

O tym, kto może skorzystać z nowych rozwiązań i gdzie znaleźć kalkulator, który wyliczy wysokość składki, czytaj tutaj: Mała firma - mały ZUS. Już od stycznia >

Niższe składki ZUS, ale składka zdrowotna bez zmian

Mały  ZUS  pozwala  na  obniżenie  podstawy  wymiaru  składek  tylko  w  przypadku  ubezpieczeń społecznych (tj. emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego). Składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy płacić w pełnej wysokości.

Tylko 7 dni na zgłoszenie

Przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki do objęcia preferencyjnymi składkami i chcą w 2019 roku skorzystać z nowego rozwiązania, muszą to zgłosić do ZUS w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 8 stycznia. 7-dniowy termin obowiązuje też w przypadku wznowienia działalności gospodarczej albo w przypadku zakończenia korzystania z preferencyjnych składek ZUS.

Dokumenty, które trzeba złożyć w ZUS:

  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli przedsiębiorca kontynuuje działalność prowadzoną w 2018 r.
  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo - jeśli przedsiębiorca podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu - zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Niezłożenie dokumentów do 8 stycznia oznacza rezygnację z uprawnienia do opłacania małego ZUS. Można też zrezygnować z uprawnienia do małej działalności gospodarczej po pewnym okresie korzystania z niego.

Czytaj też: Kto wybierze mały ZUS, ten dostanie niższą emeryturę >

Ważne!
Rezygnacja jest nieodwołalna. Oznacza to, że za miesiąc, w którym przedsiębiorca zrezygnuje oraz pozostałe miesiące kalendarzowe do końca danego roku kalendarzowego będzie opłacał składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli zwykłe składki ZUS.

Czytaj też: Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców: termin na zgłoszenie małego ZUS jest za krótki >

 

Samo zgłoszenie nie wystarczy

Następnie należy poinformować ZUS o przychodzie z prowadzonej działalności gospodarczej za poprzedni rok oraz o najniższej pod
stawie wymiaru składek
. Informacje te należy zawrzeć w imiennym raporcie miesięcznym (ZUS RCA) albo w deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA), jeżeli przedsiębiorca płaci składki wyłącznie za siebie.

  • W przypadku opłacania składek tylko za siebie - przedsiębiorca powinien jednorazowo złożyć deklarację za styczeń danego roku do 10. dnia następnego miesiąca. Następnie do końca roku nie musi składać deklaracji. Obowiązek złożenia kolejnej deklaracji będzie się aktualizował w lutym kolejnego roku.
  • W przypadku opłacania składek również za pracowników - imienne raporty miesięczne należy składać do 15. dnia następnego miesiąca.

ZUS może żądać wyjaśnień

ZUS będzie mógł weryfikować poprawność przekazanych danych i zobowiązać przedsiębiorcę do dostarczenia w ciągu 14 dni dokumentów potwierdzających wysokość rocznego przychodu za poprzedni rok kalendarzowy. Jeśli przedsiębiorca tego nie zrobi, ZUS ustali mu za wszystkie miesiące danego roku podstawę wymiaru składek w wysokości 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli zwykłe, wyższe składki ZUS.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Mały ZUS dla przedsiębiorców od 2019 r. >

Działalność gospodarcza - jakie składki zapłaci startujący przedsiębiorca? >

Konstytucja Biznesu: Działalność nierejestrowa i niższe składki ZUS >

Ulga na start >

Kontrola zawyżania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >

Od 2019 r. nowe informacje przy wydawaniu świadectwa pracy >

Wypłata wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 r. >

W 2019 r. wyższy odpis na ZFŚS >

Płaca minimalna w 2019 r. i wysokość innych świadczeń >

Czas pracy 2019 >

Współczynnik ekwiwalentowy 2019 r. >