Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy osiągnęli w 2018 roku przychód nie wyższy niż 63 tys. zł, mogą od stycznia 2019 roku płacić niższe składki ZUS, uzależnione od przychodu w poprzednim roku - im niższy przychód, tym niższe składki. Taką zmianę przewiduje ustawa z 20 lipca 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

 


 

Aby skorzystać z małego ZUS, kontynuujący w 2019 roku działalność prowadzoną w 2018 r., muszą w ciągu siedmiu dni, a więc do 8 stycznia:

  • wyrejestrować  z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12;
  • zgłosić do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

 

Następnie, już w lutym, należy poinformować ZUS o przychodzie z prowadzonej działalności gospodarczej za poprzedni rok oraz o najniższej podstawie wymiaru składek. Informacje te należy zawrzeć w imiennym raporcie miesięcznym (ZUS RCA) albo w deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA), jeżeli przedsiębiorca płaci składki wyłącznie za siebie.

W przypadku opłacania składek tylko za siebie, przedsiębiorca powinien jednorazowo złożyć deklarację za styczeń danego roku do 10. dnia następnego miesiąca. Następnie do końca roku nie musi składać deklaracji. Obowiązek złożenia kolejnej deklaracji będzie się aktualizował w lutym kolejnego roku. W przypadku opłacania składek również za pracowników, imienne raporty miesięczne należy składać do 15. dnia następnego miesiąca.

Czytaj też: Mała firma - mały ZUS. Już od stycznia >>

Warto pamiętać, jeśli ktoś korzysta z preferencyjnego ZUS, siedmiodniowy termin liczy się od następnego dnia, w którym straci do niego prawo. Rozpoczynających działalność mają czas od pierwszego dnia jej prowadzenia lub wznowienia.

Z tym, że ZUS przestrzega, że ma prawo weryfikować poprawność przekazanych danych. Może zobowiązać przedsiębiorcę do dostarczenia dokumentów potwierdzających wysokość rocznego przychodu za poprzedni rok kalendarzowy w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Każdy, kto nie wyrobi się w tym terminie musi się liczyć z tym, że ZUS ustali za wszystkie miesiące danego roku podstawę wymiaru składek w wysokości 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Mały ZUS” pozwala na obniżenie podstawy wymiaru składek tylko w przypadku ubezpieczeń społecznych (tj. emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego). Składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy płacić w pełnej wysokości. ZUS, dla osób chcących skorzystać z "małego ZUS" przygotował poradniki z konkretnymi przykładami, a także kalkulator, który do obliczania najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Mały ZUS dla przedsiębiorców od 2019 r. >

Działalność gospodarcza - jakie składki zapłaci startujący przedsiębiorca? >

Konstytucja Biznesu: Działalność nierejestrowa i niższe składki ZUS >

Ulga na start >

Kontrola zawyżania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >