Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Łodzi wynika, że w czerwcu - w porównaniu z końcem ub. roku - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w regionie łódzkim zmniejszyła się o ponad 14,2 tys. - bez pracy pozostawało na koniec czerwca ponad 137,4 tys. osób.

Stopa bezrobocia na koniec maja tego roku wynosiła 13,2 proc. i spadła o 1,1, proc. w porównaniu z majem 2013 roku (wówczas wynosiła 14,3 proc.). Wciąż jednak bezrobocie w Łódzkiem jest wyższe od średniej krajowej (12,5 proc. w maju tego roku). W tym czasie najbardziej znaczący spadek bezrobocia (powyżej 2 proc. ) zanotowano w siedmiu powiatach: tomaszowskim, łowickim, opoczyńskim, pabianickim, pajęczańskim, radomszczańskim i w mieście Skierniewice.

Jak mówił w środę na konferencji prasowej marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, po raz pierwszy od grudnia 2011 roku liczba bezrobotnych w regionie spadła poniżej 140 tys. Jego zdaniem, widoczne jest w Łódzkiem odchodzenie kryzysu gospodarczego, ożywienie gospodarki i wzrost liczby zatrudnionych.

Dyrektor WUP w Łodzi Andrzej Kaczorowski podkreślił, że rośnie liczba miejsc pracy zgłaszanych przez pracodawców z urzędach pracy. "To jest znaczący wzrost - o przeszło tysiąc miejsc pracy w regionie w porównaniu z ub. rokiem" - przyznał w rozmowie z PAP.

Z danych WUP wynika, że nie są to tylko miejsca pracy uruchamiane na podstawie dotacji z budżetu państwa, czyli z Funduszu Pracy czy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ale również tworzone ze środków własnych pracodawców. "Pracodawca nie uruchamia nowych miejsc pracy, jeśli nie widzi możliwości rozwoju. Wyraźny jest pewien optymizm ze strony pracodawców, że jednak warto inwestować w tej chwili" - dodał Kaczorowski.

W tym roku do maja - w porównaniu z takim samym okresem ub. roku - 335 osób więcej skorzystało w Łódzkiem ze staży, dotacji na podjęcie własnej działalności gospodarczej czy szkoleń. Kaczorowski przypomniał, że w maju weszła w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która ma m.in. dostosować działania urzędów pracy do indywidualnych potrzeb bezrobotnych i pracodawców.

W czerwcu w ramach naboru ogłoszonego przez ministra pracy i polityki społecznej PUP-y w Łódzkiem otrzymały dodatkowo prawie 8,5 mln zł z Funduszy Pracy. Pieniądze te przeznaczone zostaną m.in. na nowe formy aktywizacji osób do 30. roku życia (bony: szkoleniowy, stażowe, na zasiedlenie czy bon zatrudnieniowy). Zdaniem Kaczorowskiego np. bon na zasiedlenie zwiększy możliwości migracji ludzi, którzy szukają miejsca pracy wokół swojego miejsca zamieszkania, dzięki refundacji kosztów zamieszkania związanych z podjęciem pracy.

Środki z tej puli trafią także na nowe formy aktywizacji osób po 50. roku życia czy osób powracających na rynek pracy po okresie wychowania dziecka. Na aktywizację osób do 30. roku życia pieniądze otrzymały wszystkie powiatowe urzędy pracy w Łódzkiem, dla osób 50+ powiaty: Łódź Wschód, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Opoczno, Kutno, zaś dla powracających na rynek pracy: Łódź Wschód, Pabianice i Piotrków Tryb.

Nową formą wsparcia jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). Pracodawcy mają możliwość otrzymania dofinansowania na dokształcanie własnych pracowników czy tworzenia im możliwości przekwalifikowania. W tym i w 2015 roku pieniądze z KF Skierowane są do pracowników powyżej 45. roku życia. Środki na wniosek pracodawcy przyznaje starosta. 80 proc. kosztów kształcenia ustawicznego finansuje Fundusz, zaś pracodawca 20 proc. W przypadku mikroprzedsiębiorstw możliwe jest sfinansowanie 100 proc. kosztów z KFS. Na realizację tego programu urzędy pracy w Łódzkiem otrzymały w tym roku ponad 2,5 mln zł.

Szef łódzkiego WUP przypomniał, że ustawa stwarza też możliwości tworzenia specjalnych regionalnych programów promocji zatrudnienia. Będę one realizowane przez WUP w porozumieniu z władzami danego terenu. "Na przyszły rok szykujemy się do czegoś takiego i marszałek województwa do końca października powinien zgłosić do ministerstwa pracy i polityki społecznej propozycje takich projektów, które będą realizowane w regionie" - zaznaczył Kaczorowski.

Z danych samorządu województwa wynika, że w ciągu siedmiu lat w ramach PO KL Łódzkie otrzymało ponad 935 mln zł na podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców regionu, z tego ponad 520 mln zł trafiło na wsparcie przedsiębiorców i pracowników, a prawie 574 mln zł na poprawę jakości edukacji.

Wciąż prowadzona jest rekrutacja do udziały w projektach finansowanych z PO KL. Ze wsparcia mogą korzystać głównie osoby poniżej 30. i powyżej 50. roku życia oraz osoby niepełnosprawne. W bazie na stronie www.pokl.lodzkie.pl można znaleźć m.in. szkolenia z zakresu np. specjalisty ds. kontroli jakości, monter izolacji budowlanych, obsługi komputera czy grafiki komputerowej.

W nowej unijnej perspektywie finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-20 region łódzki będzie miał do rozdysponowania 2,2 mld euro, w tym 1,6 mld euro z EFRR i 628 mln euro z EFS. Środki te mają zostać przeznaczone m.in. na rozwój przedsiębiorczości, w tym samozatrudnienia. Przyznawane będą preferencyjne pożyczki oraz bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności i upowszechniane mają być elastyczne formy zatrudnienia. (PAP)