Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło konsultacje projektu zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Chodzi o wyłączenie dodatku za staż z katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. To zmiana, o którą już dawno zabiegali pracownicy, związki zawodowe oraz parlamentarzyści i kontynuacja zmian rozpoczętych w 2017 roku, kiedy z zakresu składnikowego minimalnego wynagrodzenia za pracę wyłączony został dodatek do za pracę w porze nocnej.

Sprawdź procedurę w LEX: Sposób ustalania minimalnego wynagrodzenia (w kontekście wyłączenia dodatku za pracę w porze nocnej) >

Pracownicy z dłuższym stażem tracą

Obecnie pracownik z dłuższym stażem pracy, który otrzymuje wynagrodzenie minimalne, może mieć de facto niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowo zatrudniona (bez lub z krótkim stażem pracy) wykonująca taką samą pracę, jeśli tylko spełnia ono kwotowe wymogi płacy minimalnej. W takich przypadkach dodatek przysługujący za staż pracy przestaje pełnić rolę formy gratyfikacji i uznania pracownika za posiadane przez niego doświadczenie zawodowe, związane z długotrwałym zatrudnieniem.

Sprawdź w LEX: Czy za czas przestoju pracownikom przysługuje wynagrodzenie wynikające ze stawki godzinowej? >

Trzeba bowiem pamiętać, że minimalne wynagrodzenie za pracę nie ma charakteru jedynie wynagrodzenia zasadniczego. To łączne wynagrodzenie pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu, a więc poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje również inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze zaliczone do wynagrodzeń osobowych, z czterema przewidzianymi przez ustawę wyjątkami.

Czytaj też: Minister Rafalska: Nikt nie straci 500 plus przez podwyżkę płacy minimalnej >

 


Ustawa wskazuje, jak porównywać pensję z minimalnym wynagrodzeniem

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przy porównywaniu wysokości wynagrodzenia pracownika z obowiązującą wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę brane są pod uwagę wszystkie przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z wyjątkiem składników wymienionych w ust. 5 tego artykułu, tj.:

  1. nagrody jubileuszowej,
  2. odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  3. wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
  4. dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Po wejściu w życie przygotowywanej nowelizacji takich wyjątków będzie pięć.

Sprawdź w LEX: Czy pracownikowi zwolnionemu w połowie miesiąca przysługuje dodatek stażowy? >

Zyskają głównie w budżetówce

Dodatek do wynagrodzenia za staż pracy (zwany też dodatkiem za wieloletnią pracę czy dodatkiem za wysługę lat) nie ma charakteru powszechnego. Z mocy prawa przysługuje niektórym grupom zawodowym, w tym pracownikom jednostek sfery budżetowej (np. członkom korpusu służby cywilnej, pracownikom samorządowym, nauczycielom). Najczęściej przysługuje pracownikowi po pięciu latach pracy, w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

 

Przepisy przejściowe

Konsultacje projektu potrwają miesiąc. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2020 roku, ale przewidziane przepisy przejściowe mają umożliwić przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. I nie chodzi tylko o umowy zawierane w trybie ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Sprawdź w LEX: Minimalne wynagrodzenie za pracę w zamówieniach publicznych >

Dla umów zawartych przed dniem 1 września 2019 r. zaproponowano przepisy umożliwiające przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, a także wypowiedzenia przez wykonawcę umowy.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Praca w nocy >

Wynagrodzenie minimalne zleceniobiorców >

Płaca minimalna w 2019 r. i wysokość innych świadczeń >

Przewodnik po zmianach w prawie pracy 2019 r. >

Przechowywanie dokumentacji związanej z zapewnieniem minimalnej stawki godzinowej >

Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących minimalnej stawki wynagrodzenia oraz uprawnienia PIP >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >