W dniu 27 października 2018 r. zostaje odwołany czas letni środkowoeuropejski. To oznacza, że pracownicy nocnej zmiany popracują o godzinę dlużej. A zatem pracownik zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy, który tej nocy ma wykonywać pracę przez 12 godzin faktycznie świadczyć ją będzie przez 13 godzin. Ponieważ przekroczony zostanie obowiązujący pracownika w tym dniu wymiar czasu pracy, pracownik świadczyć będzie pracę w godzinach nadliczbowych. Za 13. godzinę pracy pracodawca zobowiązany będzie bądź wypłacić pracownikowi wynagrodzenie powiększone o stosowny dodatek bądź udzielić czasu wolnego od pracy (zgodnie z art. 1511 k.p. lub 1512 k.p.).

 


Wskutek przesunięcia zegarków z godziny 3.00 na 2.00, pracownik wykonujący pracę na nocnej zmianie w tym dniu wypracuje jedną nadgodzinę dobową przypadającą w porze nocnej, która wymaga rekompensaty wypłatą, poza normalnym wynagrodzeniem, dodatku w wysokości 100% stawki zasadniczej z wynagrodzenia za pracę lub udzielenia czasu wolnego.

Niezależnie od tego za wszystkie 9 godzin pracy w porze nocnej pracownik otrzymać powinien odrębny dodatek nocny w wysokości 20% stawki godzinowej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Uwaga!

W przypadku zmiany czasu z letniego na zimowy, wskutek dłuższej o jedną godzinę pracy pracowników, nie powstaje praca w niedzielę. Wydłużenie czasu pracy pracownika ma związek z przesunięciem zegarków z godziny 3.00 na 2.00, a nie z dodatkową pracą wykonywaną w niedzielę.

Czytaj też: UE: Zniesienie zmian czasu coraz bardziej realne >

Pracodawca może jednak zwolnić się od obowiązku wypłaty pracownikom dodatkowego wynagrodzenia poprzez udzielenie im czasu wolnego od pracy. Udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych może nastąpić na wniosek pracownika lub bez takiego wniosku – decyzją pracodawcy. W tym ostatnim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych. Nie może to jednak spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. Udzielenie pracownikowi czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych powoduje, że pracownikowi nie przysługuje dodatek do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Natomiast, jeżeli to pracownik zwraca się do pracodawcy o udzielenie mu czasu wolnego, udziela się go proporcjonalnie do liczby przepracowanych godzin nadliczbowych. W praktyce oznacza to więc, że za jedną godzinę pracy nadliczbowej, świadczonej przez pracownika w nocy 28 października, pracownik nabywa prawo do jednej godziny czasu wolnego udzielonego mu na jego wniosek (w proporcji 1:1).

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

Zmiana czasu z letniego na zimowy - wynagrodzenie >

Czas pracy - definicja, wymiar, systemy >