Za wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw głosowało 142 posłów, przeciw było 241 a 3 wstrzymało się od głosu.

Projekt zakładał, aby otwieranie firmy na próbę było maksymalnie proste i wymagało od początkującego przedsiębiorcy minimum formalności. Według projektu przedsiębiorca w okresie trzech miesięcy(90 dni) nie musiałby odprowadzać podatku dochodowego oraz ponosić składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Projektowane przepisy miałyby zastosowanie tylko do przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, którzy w ciągu ostatnich 5 lat nie prowadzili działalności gospodarczej, w tym działalności gospodarczej w okresie próbnym.
Zakładanie działalności na okres próbny dotyczyłoby wszelkich form i rodzajów działalności gospodarczej, z wyłączeniem działalności wymagającej uzyskania koncesji, a także regulowanej działalności gospodarczej.
Nowe przepisy zakładały, że w czasie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie próbnym przedsiębiorca używałby oznaczenia "działalność w okresie próbnym". W każdym okresie prowadzenia firmy w okresie próbnym przedsiębiorca mógłbym bez ponoszenia konsekwencji zrezygnować z jej prowadzanie poprzez złożenie prostego oświadczenia. Mógłby również w dowolnym momencie złożyć oświadczenie o rozpoczęciu działalności na ogólnych zasadach. Zaś po upływie okresu próbnego "niejako automatycznie zostałoby uznane, że przedsiębiorca zaczyna prowadzić działalność na zasadach ogólnych" - zaznaczono w uzasadnieni projektu.
Po zakończeniu działalności gospodarczej prowadzonej w okresie próbnym, niezależnie od tego, czy działalność będzie kontynuowana czy zostanie zakończona, przedsiębiorca nie będzie musiał uiszczać zaległych podatków czy składek.
W projekcie zapisano także, że "przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w okresie próbnym nie może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, ani na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, ani na podstawie umowy o pracę nakładczą".
Głosowany w środę projekt trafił do Sejmu ponownie - pierwsza wersja projektu została w lipcu 2013 r. odrzucona głosami PO i PSL. 
Do pierwotnego projektu noweli ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzonych zostało kilkanaście drobnych poprawek legislacyjnych i dwie istotne zmiany. Pierwsza z nich dotyczy ograniczenia do 10 tys. zł dochodu, jaki będzie można osiągnąć w ciągu trzech miesięcy działania firmy na próbę. Druga - że po trzech miesiącach działania firmy na próbę przedsiębiorca będzie mógł przez dwa lata odprowadzać składki do ZUS na preferencyjnych warunkach. 
Ustawa miałaby wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.