Od nowego roku obniży się wartości progów unijnych - to popularna nazwa kwot, które wyznaczają rodzaj postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie o wartości poniżej tych kwot obarczone jest mniejszymi rygorami – jest prostsze w przeprowadzeniu – a ogłoszenia z nim związane publikowane są w krajowym Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana progów jest dokonywana co dwa lata przez Komisję Europejską - ostatnia była w 2017 roku i obowiązywała przez 2018 r i 2019 r. Obowiązek korekty wynika z art. 6 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 17 dyrektywy 2014/25/UE.

W efekcie najnowszej zmiany zamawiający częściej będą musieli stosować bardziej rygorystyczne procedury i publikować ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a dokładnie umieszczenia go w TED  (Tenders Electronic Daily) internetowej wersji „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej" poświęconego europejskim zamówieniom publicznym.

 

Jak się zmienią wartości progowe

Wartości progowe od 2020 roku wyniosą dla:

 • robót budowlanych - 5 350 000 euro (obecnie to 548 000 euro ) dla wszystkich zamawiających
 • dostaw i usług:
  • 139 000 euro (obecnie to 144 000 euro) dla zamówień w administracji centralnej;
  • 214 000 euro (obecnie to 221 000 euro) dla zamówień w administracji samorządowej;
  • 428 000 euro (obecnie to 5443 000 euro) dla zamówień sektorowych.

Tak wynika z rozporządzeń opublikowanych 31 października w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. To oznacza, że dla zamówień przekraczających te progi będzie obowiązek przekazywania ogłoszeń do publikowania Urzędowi Publikacji unii Europejskiej, który umieszcza je w TED.  Dzięki temu takie ogłoszenia są łatwiejsze do wyszukania przez wykonawców zagranicznych. Projekt w tej sprawie skierowało właśnie do konsultacji Ministerstwo Rozwoju.

Ponadto od nowego roku kurs po jakim przelicza się euro w zamówieniach publicznych wyniesie 4,2693 zł, obecnie jest to 4,3117.

Przykładowo w administracji centralnej próg unijny od  1 stycznia 2020 r. wyniesie:

 • dla dostaw i usług  - 593 433 zł, czyli będzie niższy od obecnego o 27 452 zł (obecnie to 620 885 zł),  
 • dla zamówień na roboty budowlane -  22 840 755 zł, czyli będzie niższy o  1 080 557 zł (obecnie wynosi 23 921 312 zł).

Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych od 1 stycznia 2020 roku do postępowań wszczętych i niezakończonych przed tą datą stosuje się przepisy dotychczasowe.

Obejrzyj w LEX: Nowe Prawo zamówień publicznych - nowości i zmiany >>

Co obniżenie progów oznacza w praktyce

Zgodnie z obowiązującym prawem zamówień publicznych przetarg musi zostać zorganizowany dla zamówienia powyżej 30 tys. euro.  Jest to tzw. próg bagatelności, który obecnie wynosi 129 351 zł, a będzie 128 079‬ zł.  Ponadto przy zamówieniach powyżej progów unijnych:

 • jest dłuższy termin na składanie ofert – standardowo w przetargu nieograniczonym to minimum 35 dni od przekazania ogłoszenia do publikacji UPUE, a poniżej progów unijnych to 7 lub 14 dni,
 • jest obowiązek złożenia JEDZ - Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia;
 • jest obowiązek żądania wniesienia wadium przez wykonawców, poniżej progów jest taka możliwość, ale zamawiający nie musi z niej skorzystać;
 • termin związania ofertą wynosi 60 dni – to dwa razy dłużej niż w postępowaniach poniżej progów unijnych;
 • zawsze można złożyć odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.