"Pieniądze zostaną przeznaczone, między innymi, na budowę nowych oczyszczalni ścieków oraz tworzenie parków w miastach. Chcemy, by te inwestycje bezpośrednio przełożyły się na poprawę jakości życia mieszkańców" - podkreślił cytowany w komunikacie resortu minister środowiska Jan Szyszko.

Jak wyjaśniono, realizacja proekologicznych inwestycji będzie możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, a konkretnie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Resort jest odpowiedzialny za realizację drugiej osi priorytetowej POIiŚ, czyli szeroko pojętych działań m.in. z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej oraz poprawy jakości środowiska miejskiego. W obecnej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020, na realizację takich inwestycji przewidziano łącznie blisko 15 mld zł.

Ministerstwo poinformowało, że w ramach obecnego POIiŚ zawarto 470 umów, w których dofinansowanie ze środków UE wynosi 9,1 mld zł. Najwięcej umów dotyczyło gospodarki wodno-ściekowej na kwotę 5,67 mld zł.

Dużym zainteresowaniem beneficjentów cieszą się też nabory w zakresie dostosowania do zmian klimatu i zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych. W tym obszarze zawarto dotychczas umowy na kwotę 2,56 mld, co stanowi blisko 90 proc. pieniędzy przeznaczonych na tę dziedzinę.

W ramach zawartych umów zmodernizowanych bądź zbudowanych zostanie 140 oczyszczalni ścieków, 13 miast będzie lepiej przygotowanych na wystąpienie niekorzystnych zjawisk pogodowych (np. gwałtownych ulew), w 12 parkach narodowych powstaną ośrodki edukacji ekologicznej, a w blisko 100 miastach zostaną stworzone lub odnowione parki. (PAP)