Prawo.pl
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości ponad 23 tys. zł na Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie w związku z naruszeniem przepisów RODO poprzez niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Izba zapowiada zaskarżenie decyzji.
Krzysztof Sobczak
18.05.2023
Prawnicy RODO
Resort zdrowia wydłuży program pilotażowy "Profilaktyka 40 plus" do 30 czerwca 2024 r. Zmienione rozporządzenie umożliwi ponowne skorzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby objęte programem pod warunkiem, że od ich udzielenia po raz pierwszy upłynęło co najmniej 12 miesięcy. Poza tym od lipca tego roku do wyznaczenia terminu badania będzie wykorzystana elektroniczna rejestracja.
Katarzyna Nocuń
18.05.2023
Opieka zdrowotna
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że Polska nie musi zwracać akcyzy, gdy samochód po czasowej rejestracji w Polsce zostanie następnie wywieziony do innego kraju. Zdaniem Trybunału, polski system opodatkowania samochodów osobowych nie utrudnia swobody przemieszczania tych wyrobów.
Krzysztof Koślicki
18.05.2023
Akcyza Prawo unijne
Do 8 czerwca 2023 roku można przesyłać prace do tegorocznej edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pt. „Budownictwo XXI wieku”. Do udziału w konkursie zostali zaproszeni artyści plastycy, studenci i absolwenci uczelni plastycznych i studiów artystycznych w kraju i z zagranicy.
Grażyna J. Leśniak
18.05.2023
Prawo pracy BHP
Zaproponowana zmiana przepisów może m.in. pozbawić zabytki ruchome dotychczasowej ochrony. Nie ma potrzeby wprowadzać definicji zabytkowego przedmiotu kolekcjonerskiego oraz dwóch nowych przepisów karnych – wskazuje Marcin Wiącek w opinii dla Komisji Ustawodawczej Senatu nt. projektu nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Agnieszka Matłacz
18.05.2023
Krajowa Izba Radców Prawnych rozpoczęła tegoroczną odsłonę kampanii promocji zawodu pod hasłem „Problemy prawne? Nie szukaj ucieczki, szukajradcy.pl”. Spoty promocyjne zachęcające do korzystania z usług radcy prawnego od 8 maja 2023 r. można było zobaczyć w internecie, a od 15 maja br. emitowane są w telewizji, radiu i pociągach dalekobieżnych.
Patrycja Rojek-Socha
18.05.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Pracodawca nie może ponosić kary za to, że jego menedżerowie szybko reagują na współpracę swoich handlowców z konkurencyjnym sprzedawcą. Usprawiedliwia to dyscyplinarne wyrzucanie nielojalnych podwładnych nawet wtedy, gdy firma jeszcze nie poniosła szkody związanej z ich działaniami. Tak wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z 17 kwietnia 2023 r.
Michał Kosiarski
18.05.2023
Prawo pracy

Z przewlekłością organów administracji warto walczyć

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Kodeks postępowania administracyjnego
Przewlekłość organów administracji jest w Polsce zjawiskiem powszechnym. Wprawdzie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego określają ogólne terminy w jakich załatwiane powinny być sprawy, jednak organy nie zawsze się nimi przejmują lub też uzasadniają ich nagminne niedochowywanie zbyt dużą ilością spraw, jaka przeciętnie przypada na jednego urzędnika – pisze Joanna Nogala, radca prawny.
Joanna Nogala
18.05.2023
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Kodeks postępowania administracyjnego
Od 18 maja instytucje pożyczkowe zobowiązane są do wnikliwej oceny zdolności kredytowej klienta. Od czwartku wchodzą w życie kolejne zapisy ustawy antylichwiarskiej. Firmy pożyczkowe, które nie wykażą się wystarczającą starannością przy weryfikacji wiarygodności klienta pod kątem zdolności kredytowej, narażają się na dotkliwe konsekwencje.
Regina Skibińska
18.05.2023
Rynek i konsument Finanse
Zdaniem samorządowców, niektóre rozwiązania z zakresu polityki społecznej wprowadzone w związku z covid sprawdziły się. Chcą m.in. pozostawiania możliwości prowadzenia online szkoleń z zakresu bhp, zdalnych posiedzeń komisji przeciwalkoholowych, utrzymania rozwiązań dotyczących wydania karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnościami.
Robert Horbaczewski Beata Dązbłaż
18.05.2023
Samorząd terytorialny
Komisja Europejska potwierdziła, że polskie samorządy, które wprowadziły tzw. strefy wolne od LGBT, nie mogą liczyć na unijne pieniądze. - Żadnych pieniędzy unijnych bez poszanowania wartości unijnych - napisało dwoje komisarzy w odpowiedzi dla wiceprzewodniczącego intergrupy do spraw LGBTI Parlamentu Europejskiego Pierre’a Karleskinda.
Krzysztof Sobczak
17.05.2023
Samorząd terytorialny Prawo unijne
Resort rodziny zmienia kolejne rozporządzenie po wejściu w życie noweli Kodeksu pracy z 9 marca 2023 r. Tym razem kolej przyszła na przepisy dotyczące m.in. dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego. MRiPS dostosowuje przepisy wykonawcze do ustawy, która umożliwia korzystanie z urlopu rodzicielskiego w dowolnym terminie.
Grażyna J. Leśniak
17.05.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Dobrym rozwiązaniem byłoby określenie sposobu postępowania z korespondencją do radnych w statucie gminy, tak aby osoby, które ją kierują, mogły wcześniej zapoznać się z informacją, czy aby na pewno ich pismo trafi bezpośrednio do wskazanego radnego. Wójt może też określić zakaz otwierania przesyłek kierowanych do radnych czy klubów radnych - wyjaśnia prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Robert Horbaczewski
17.05.2023
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Konsument jest całkowicie zwolniony z obowiązku zapłaty, jeżeli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usług zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, która została już wykonana. A przedsiębiorca musi wziąć na siebie koszty, które poniósł w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w trakcie okresu, w którym konsument może od niej odstąpić - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
17.05.2023
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo unijne
Trwa nabór wniosków w konkursie dla płatników składek na projekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Na ten cel ZUS przeznaczył łącznie 100 mln zł. Wnioski można składać do 18 maja 2023 roku. Projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości.
Grażyna J. Leśniak
17.05.2023
Prawo pracy BHP
Już można zgłaszać propozycje rozwiązań skierowanych na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy i ochronę zdrowia pracowników do Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Udział w nim mogą wziąć pracodawcy i pracownicy reprezentujący każdy rodzaj przedsiębiorstwa. Także uczelnie, instytuty naukowe, instytucje i organizacje – wszyscy, którzy działają na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy i jakości życia w pracy.
Grażyna J. Leśniak
17.05.2023
Prawo pracy BHP Niepełnosprawność
Aż 89 proc. badanych uważa, że w każdym ogłoszeniu o pracę powinny być widełki wynagrodzenia, a 87 proc. ankietowanych przewiduje, że obowiązek podawania widełek pozytywnie wpłynie na rynek pracy – wynika z najnowszego badania portalu LiveCareer na temat jawności wynagrodzeń. Tylko 27 proc. respondentów przyznało, że gdy ostatnio aplikowało do pracy, widełki były podanie w ogłoszeniu.
Grażyna J. Leśniak
17.05.2023
Rynek Prawo pracy Rynek pracy
Jednym z podstawowych celów stojących za przyjęciem w 2016 roku przepisów o ochronie danych zunifikowanych na szczeblu europejskim była harmonizacja wymagań na terenie całej wspólnoty w celu ułatwienia przepływu danych i prowadzenia działalności gospodarczej. O ile unifikacja przepisów nastąpiła, to jednak ich interpretacja wciąż zależy od działań i opinii organów krajowych.
Krzysztof Kaźmierczak
17.05.2023
RODO
Specjalistyczny sprzęt dla osób z niepełnosprawnościami za 200 mln zł zbiera kurz. Co prawda już 6 maja weszły w życie przepisy, które sankcjonują działania Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS), w tym transport i zakup sprzętu na rzecz PFRON-u. To bez odpowiedzi pozostaje pytanie, kiedy potrzebujący wypożyczą sprzęt. - Trwają ustalenia dotyczące szczegółów, ale nie wiadomo jeszcze kiedy program zostanie uruchomiony i kiedy zostanie otwarta wypożyczalnia.
Beata Dązbłaż
17.05.2023
Pacjent Opieka zdrowotna Niepełnosprawność

Urzędy pracy już nie mogą wspierać podmiotów społecznych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepełnosprawność
Od 1 maja br. nie ma podstawy prawnej, aby Powiatowe Urzędy Pracy mogły wspierać przedsiębiorstwa społeczne w utworzeniu stanowiska pracy i finansować koszty wynagrodzenia osób z niepełnosprawnością. Nowe przepisy są dopiero procedowane. Problemów jest więcej, jak choćby dostępność i rezerwacja tych środków w urzędach pracy na ten cel. Zainteresowanie wsparciem bywa niejednolite w różnych regionach Polski.
Beata Dązbłaż
17.05.2023
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepełnosprawność
Organizatorzy Open'er Festiwal poszukiwali wolontariuszy do pomocy przy organizacji tegorocznej edycji wydarzenia. Z falą krytyki w internecie spotkał się jednak wymóg, który muszą spełnić wolontariusze, a mianowicie - wpłata 950 zł kaucji za możliwość pracy na festiwalu. Abstrahując od kwestii etycznych, rodzi się pytanie - w jakim stopniu taki model odpowiada prawnej definicji wolontariatu.
17.05.2023
Prawo cywilne
Biurokracja, przeciążenie sędziów i kuratorów pracą, szwankująca komunikacja, ale też naciski na sędziów i przedmiotowe traktowanie dzieci – to proszenie się o kolejne tragedie dotyczące dzieci, jak ta, do której doszło niedawno w Częstochowie. Politycy mówią o konieczności podwyższenia kar, ale rząd zapowiada też inne zmiany. Te jednak – jak wskazują prawnicy – muszą mieć charakter kompleksowy.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
17.05.2023
Prawo karne Prawo rodzinne
Z obowiązku uzyskania świadectwa energetycznego zwolnione są budynki wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Według ministerstwa rozwoju nie dotyczy to nowych budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej lub objętych ochroną jako układ urbanistyczny lub ruralistyczny. Jednak żaden przepis nie rozstrzyga, co należy rozumieć pod pojęciem "nowego budynku", a zabytkiem mogą być też... nowe budynki.
Renata Krupa-Dąbrowska
17.05.2023
Nieruchomości Energetyka

Rodzice tracą uprawnienia, bo nie wiedzą, o co mogą wnioskować

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Dziś mija ostatni dzień na złożenie wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego na nowych zasadach. Pracownicy - rodzice, którzy tego nie zrobią, będą otrzymywali niższe świadczenie i to przez cały okres zasiłkowy. Zdaniem prawników, nie dość, że przepisy przejściowe, które to regulują, zostały napisane pod ZUS, to jeszcze termin na złożenie wniosku był bardzo krótki, a resort rodziny nie zadbał o poinformowanie ubezpieczonych.
Grażyna J. Leśniak
17.05.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne

Dr Lasocki: Polski system emerytalny wymaga ujednolicenia

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
System emerytalny powinniśmy przynajmniej ujednolicić poprzez włączenie do rozwiązań powszechnych wszystkich grup - nawet jeśli nie będzie odwagi politycznej do usunięcia nieuzasadnionych przywilejów i zostaną one przepisane w obecnej postaci - mówi dr Tomasz Lasocki. I dodaje, że dzięki temu stanie się on transparentny i jednolity, ułatwi też przenoszenie uprawnień przy zmianach aktywności zawodowej.
Grażyna J. Leśniak
17.05.2023
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Przyjęty we wtorek przez rząd projekt przewiduje rozwiązania, które mają ułatwić dostęp do narzędzi kontroli rodzicielskiej, dla rodziców małoletnich użytkowników w internecie. Funkcjonować będzie bezpłatny, skuteczny i prosty w obsłudze mechanizm dobrowolnego blokowania dostępu do treści pornograficznych.
Krzysztof Sobczak
16.05.2023
Prawo rodzinne Nowe technologie
Liczba wykonanych wyroków śmierci była w 2022 r. najwyższa od 2017 r. – wynika z tegorocznego raportu Amnesty International o stosowaniu kary śmierci na świecie. Jako przykład jest podawane to, że 81 osób zostało straconych jednego dnia w Arabii Saudyjskiej. Autorzy raportu piszą, że powszechnie wiadomo o 20 krajach, które wykonywały wyroki kary śmierci, natomiast 6 krajów zniosło karę śmierci całkowicie lub częściowo.
Krzysztof Sobczak
16.05.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Od lipca nowe limity zwolnień z podatku od spadków i darowizn

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Otrzymując darowiznę nie możemy tracić z pola widzenia faktu, że świadczenie to może być opodatkowane. Chodzi tutaj o opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn. Oczywiście, jak każda ustawa podatkowa, tak i ta przewiduje zwolnienie z opodatkowania, jak i preferencje podatkowe. Od lipca 2023 r. limity uprawniające do zwolnienia z podatku zostaną zmienione.
Krzysztof Koślicki Krzysztof Kaźmierski
16.05.2023
Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

NIK: Usuwanie odpadów niebezpiecznych przekracza możliwości budżetów gmin

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna
Gminy nie mają pieniędzy na usuwanie odpadów niebezpiecznych – to główny wniosek z kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Izba zwróciła się do Ministra Klimatu i Środowiska o wypracowanie rozwiązań finansowych, prawnych i organizacyjnych, aby zapewnić gminom narzędzia do niezwłocznego i skutecznego eliminowania takich zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.
Maria Dec-Kiełb
16.05.2023
Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna
Nie było innego sposobu sprawdzenia informacji przez dziennikarza niż przez zadanie pytań burmistrzowi. Można mieć zastrzeżenia co do rzetelności, staranności przy zbieraniu materiałów, ale sam fakt niedochowania staranności ma wpływ na ocenę umyślności zachowania. Naruszenie reguł ostrożności przemawia za nieumyślnością – orzekł Sad Najwyższy i uniewinnił dziennikarza od zarzutu zniesławienia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.05.2023
Prawo cywilne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski