Według komunikatu MF dług Skarbu Państwa na koniec kwietnia był o 22 mld 94,7 mln zł (2,8 proc.) wyższy wobec tego z końca 2014 r.

Resort finansów ocenia, że spadek zadłużenia w kwietniu 2015 r., przy niemal zerowym deficycie budżetu państwa, był głównie wypadkową umocnienia złotego (obniżyło to dług o 6,6 mld zł), nadwyżki budżetu środków europejskich (obniżenie długu o 3,1 mld zł), wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (podwyższyło to dług o 4,8 mld zł).

Natomiast wzrost zadłużenia od początku 2015 r. był głównie wypadkową finansowania deficytu budżetu państwa (podniosło to dług o 16,7 mld zł), wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (podniosło to dług o 11,3 mld zł), różnic kursowych (obniżyło to dług o 7,4 mld zł).

"Wzrost salda depozytów przyjętych od jednostek sektora finansów publicznych (jsfp) i depozytów sądowych, związany głównie z wdrożeniem II etapu konsolidacji zarządzania płynnością, przyczynił się z jednej strony do obniżenia potrzeb pożyczkowych (o 10,1 mld zł od początku 2015 r.), z drugiej strony do zwiększenia długu Skarbu Państwa z tytułu depozytów wobec jednostek sektora finansów publicznych (o 9,5 mld zł)" - wyjaśniło ministerstwo.

W komunikacie wskazano, że w efekcie umożliwiło to zmniejszenie długu SP o 0,6 mld zł oraz państwowego długu publicznego o 6,3 mld zł (po wyeliminowaniu wzajemnych zobowiązań jsfp).

"W kwietniu 2015 r. obserwowana była kontynuacja, trwającego od początku 2015 r., trendu spadkowego udziału długu w walutach obcych w całym długu SP. Na koniec miesiąca udział wyniósł 33,9 proc. (najniższy poziom od lutego 2014 r.), co oznaczało spadek o 0,1 pkt proc. m/m i o 1,6 pkt proc. wobec końca 2014 r." - napisano w komunikacie. Dodano, że w kwietniu zanotowano spadek zarówno długu krajowego, jak i zagranicznego, przy czym spadek zadłużenia w walutach obcych był większy (0,9 proc. wobec 0,4 proc. w przypadku długu krajowego).

Resort finansów zaznaczył, że obowiązująca strategia zarządzania długiem zakłada dalsze ograniczenie udziału długu zagranicznego w długu ogółem – docelowo poniżej poziomu 30 proc., w tempie uzależnionym od sytuacji rynkowej.

Na koniec kwietnia 2015 r. krajowe skarbowe papiery wartościowe znajdowały się w portfelach inwestorów zagranicznych z 59 krajów, w tym z USA (27,7 proc.), Luksemburga (18,4 proc.), Japonii (12,6 proc.), Wielkiej Brytanii (5,9 pro.), Norwegii (5,7 proc.), Tajlandii (5 proc.), Irlandii (4,4 proc.) i Niemiec (4,2 proc.). Patrząc w ujęciu rocznym w największym stopniu wzrósł udział Norwegii (o 5,7 pkt proc.), Tajlandii (o 4 pkt proc.) i Wielkiej Brytanii (o 1 pkt proc.), a zmniejszył się udział Stanów Zjednoczonych (o 5,6 pkt proc.), Luksemburga (o 3,2 pkt proc.) i Niemiec (o 1,1 pkt proc.). (PAP)