Poprawka przewiduje, że Lasy Państwowe wpłacą do budżetu 800 mln zł. Spowoduje to, że dochody budżetu w tym roku będą wyższe o taką kwotę, co pozwoli zmniejszyć o 150 mln zł deficyt budżetu państwa i przekazać 650 mln zł na Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.

Poseł Zbigniew Kuźmiuk z PiS pytał, czy jest możliwe głosowanie poprawki, która nie ma podstawy prawnej. Nowelizacja ustawy o Lasach Państwowych, która przewiduje odpowiednie zmiany, nie została jeszcze uchwalona. Natomiast Wincenty Elsner (TR) chciał wiedzieć, z czego będą finansowane budowy dróg lokalnych, jeśli projekt zmian w ustawie o Lasach Państwowych zostałby odrzucony.

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Sejmu ocenił, że "praktyka polegająca na tym, żeby poprawki pisać pod projektowane przepisy, nie jest godna pochwały". Dodał, że takie przypadki się jednak zdarzały, np. w budżecie na 2012 r. zaplanowano dochody z podatku od wydobycia kopalin, a samą ustawę o tym podatku uchwalono dopiero w marcu 2012 r. "Dochody w ustawie budżetowej mają charakter planu. Stąd też plan może ulegać zmianie. To planowane dochody, które w skrajnym przypadku mogą nie zostać zrealizowane" - dodał.

Wiceminister finansów Hanna Majszczyk poinformowała natomiast, że gdyby ustawa o Lasach Państwowych nie została znowelizowana, to można np. zablokować tego typu wydatki zgodnie z ustawą o finansach publicznych. "Ale równie dobrze (...) minister właściwy do rozdysponowywania środków na drogi lokalne nie podpisze umów z gminami na rozdysponowanie kwoty większej niż jest ona zagwarantowana pewnymi dochodami (...), czyli do wysokości 250 mln zł, a nie 800 mln zł" - powiedziała.

Komisja opowiedziała się też za przyjęciem poprawki Senatu, która dokonuje przesunięć w budżecie związanym z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego. Zwiększa ona wydatki archiwów o 4 mln 985 tys. zł. Pieniądze te miałyby być przeznaczone na wynagrodzenia, a pochodzić mają ze zmniejszenia środków na dotacje i subwencje.

Uznanie komisji uzyskała poprawka, która kosztem zmniejszenia wydatków Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowego Biura Wyborczego, sądów apelacyjnych oraz wsparcia inwestycji w gospodarce zwiększa dotacje dla Kopalni Soli "Wieliczka" o 10 mln zł i Kopalni Soli "Bochnia" o 7 mln zł. Poprawka przewiduje 3 mln zł dotacji dla Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego "Guido".

Inna poparta przez Komisję poprawka zwiększa środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych na wydatki bieżące o 500 tys. zł, kosztem wydatków Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Komisja opowiedziała się też za poprawką, która dodaje nową rezerwę celową z kwotą 3 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży. Także w tym przypadku zmniejszone mają być wydatki Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Kolejna pozytywnie rozpatrzona przez Komisję poprawka tworzy rezerwę celową z kwotą 570 tys. zł, przeznaczoną na dofinansowanie realizacji pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. Pieniądze na ten cel mają pochodzić ze zmniejszenia dotacji i subwencji na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

Komisja opowiedziała się też za poprawką, która przewiduje, że rezerwę celową "Środki na zadania w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży" będzie można przeznaczyć także na zadania związane z bezpieczną i przyjazną szkołą (z kwotą dotacji 6 mln zł).

Poparcie uzyskał też wniosek Senatu, by do budżetu prokuratur wpisać obligatoryjne podwyżki prokuratorów. Pieniądze (o 5 mln 531 tys. zł) miałyby pochodzić z rezerwy na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne. Ponadto Komisja zaakceptowała poprawkę, która ma na celu użycie w nazwie rezerwy celowej aktualnej, zgodnej z ustawą, nazwy Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

Komisja negatywnie zaopiniowała natomiast poprawkę Senatu, która zwiększa o 20 mln zł wpłatę do budżetu państwa dokonywaną ze sprzedaży mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Pozwoliłoby to na zwiększenie wydatków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Środki te miałyby być przeznaczone na realizację ustawy o pomocy dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, której wejście w życie jest planowane na połowę roku 2014.

Uznania komisji nie uzyskała także poprawka, która zwiększa wydatki bieżące Rzecznika Praw Obywatelskich o 649 tys. zł. Zwiększenie wydatków nastąpi kosztem zmniejszenia wydatków bieżących poszczególnych sądów apelacyjnych.

Zgodnie z uchwalonym w grudniu przez Sejm budżetem na 2014 r. deficyt w bieżącym roku ma nie przekroczyć 47 mld 655 mln 145 tys. Budżet przewiduje, że dochody państwa wyniosą 276 mld 982 mln 224 tys. zł, a wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637 mln 369 tys. zł.

Przygotowując projekt budżetu rząd założył, że PKB wzrośnie w przyszłym roku o 2,5 proc. wobec spodziewanych 1,5 proc. w br. Przyjęto, że inflacja wyniesie 2,4 proc.; wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosną nominalnie o 3,5 proc., zatrudnienie w gospodarce narodowej spadnie o 0,1 proc., a spożycie prywatne wzrośnie o 4,6 proc.

Ustawa budżetowa ma zostać przekazana prezydentowi 27 stycznia. Zgodnie z konstytucją ma on siedem dni na podpisanie budżetu.

mmu/ je/