"Odwołania od wyniku ponownej oceny ofert w tym przetargu złożyły: Asseco, Comarch, Sygnity i SKG" - powiedziała PAP Stręciwilk.

Termin na składanie odwołań upłynął w poniedziałek.

Ministerstwo Finansów w wyniku powtórzenia procedury oceny ofert 16 listopada ponownie wybrało ofertę Sygnity jako najkorzystniejszą w przetargu na e-Podatki. Oferta Sygnity otrzymała 97,1 pkt., oferta Comarchu 92,23 pkt., a oferta SKG (grupa Asseco) 76 pkt. Oferta Asseco Poland i SMT Software nie podlegały ocenie.

Dodatkowo Comarch złożył wcześniej dwa odwołania w tym postępowaniu. Odwołał się m.in. od kilku czynności zamawiającego, w tym poprawienia w ofercie Sygnity błędów w obliczeniu ceny. Comarch odwołał się też od odtajnienia przez zamawiającego i udostępnienia do wglądu dokumentów złożonych przez spółkę.

Przed wynikami ponownej oceny ofert 15 listopada KIO oddaliła odwołanie złożone przez Asseco Poland, które odwołało się od czynności Ministerstwa Finansów polegającej na wezwaniu spółki do uzupełnienia polisy ubezpieczeniowej złożonej w przetargu na e-Podatki. Asseco nie uzupełniło polisy, gdyż uważało, że jest ona prawidłowa. KIO nie odniosła się w wyroku do kwestii, czy polisa złożona przez Asseco Poland spełnia wymagania postawione przez zamawiającego.

Na początku września oferta Sygnity za 232 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę, wdrożenie i utrzymanie sytemu e-Podatki wraz z usługami dodatkowymi. Oferta Sygnity otrzymała 97,1 pkt. Na drugim miejscu znalazła się wówczas oferta Asseco Poland z oceną 92,95 pkt., na trzecim oferta Comarchu z oceną na poziomie 92,23 pkt. W przetargu startowała też spółka SMT Software, której oferta została odrzucona, oraz spółka SKG, która otrzymała 76 pkt. SKG zaproponowało wykonanie przedmiotu zamówienia za 215 mln zł brutto, Asseco Poland za 261 mln zł brutto, SMT Software za 266 mln zł brutto, a Comarch za 267 mln zł, brutto. Kryterium oceny ofert były: cena (waga 40), koncepcja architektury rozwiązania (waga 30) i wykonalność koncepcji architektury rozwiązania (waga 30).

Comarch, SMT Software i Asseco Poland oprotestowały wówczas wyniki oceny ofert. Asseco w uzasadnieniu odwołania wskazało m.in. na zaniechanie wykluczenia Sygnity z przetargu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 z uwagi na niewykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej potwierdzanego posiadaniem opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W wyniku złożonych od wołań KIO na początku października nakazała unieważnienie czynności wyboru oferty Sygnity i dokonanie ponownej oceny ofert.

gsu/ asa/

Czytaj także:

Kolejne odwołanie do KIO w przetargu na e-Podatki

Nadal nie wiemy kto zbuduje e-Podatki

Portal podatkowy ułatwi rozliczenie z fiskusem