Pytanie

  • Na jakiej podstawie honorowany jest dokument elektroniczny IE-599 przez urzędy skarbowe jako potwierdzenie wywozu?
  • Czy będzie honorowany przez urzędy skarbowe jako potwierdzenie wywozu również w przypadku eksportu pośredniego?
  • Czy muszą być spełnione dodatkowe wymagania?
  • Czy w przypadku eksportu pośredniego dokument elektroniczny IE-599 otrzymywany przez sprzedającego drogą elektroniczną może być uznany za prawidłowy skoro nie posiada pieczęci i podpisu urzędnika urzędu celnego?

Odpowiedź

Tak, urzędy skarbowe mają obowiązek honorować IE-599 jako "dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty" dla celów stosowania stawki 0 proc. przy eksporcie towarów.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 41 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., stawkę podatku 0 proc. stosuje się w eksporcie towarów, pod warunkiem że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty.

Kwestia dokonywania zgłoszeń celnych została uregulowana rozporządzeniem Komisji (EWG) Nr 2454/93 z 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. UE. L. Nr 253, poz. 1 z późn. zm.).

Dokument IE-599

Zgodnie z pkt 14 preambuły rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1875/2006 z 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. UE. L. Nr 360, poz. 64) organy celne zostały zobowiązane do zastąpienia w procedurze wywozu, uszlachetniania biernego oraz powrotnego wywozu, obecnej procedury z zastosowaniem dokumentów w formie papierowej procedurą elektronicznej wymiany danych. W konsekwencji od dnia 31 sierpnia 2007 r. (w tym dniu uruchomiona została pełna funkcjonalność I fazy Systemu Kontroli Eksportu - ECS) za dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty w rozumieniu przepisów u.p.t.u. uznaje się również dokument elektroniczny komunikat IE-599 przesłany przez urząd celny wywozu. Wynika to jednoznacznie z informacji opublikowanej na stronach internetowych Ministerstwa Finansów. W konsekwencji od tego dnia urzędy skarbowe mają obowiązek honorować IE-599 jako "dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty".

W przypadku tzw. pośredniego eksportu towarów dokumentem potwierdzającym prawo do stawki 0 proc. jest kopia dokumentu, w którym urząd celny potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium Wspólnoty. Z dokumentu tego wynikać musi tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu (zob. art. 41 ust. 11 u.p.t.u.). We wskazanej powyżej informacji Ministerstwa Finansów czytamy, że "w przypadku, gdy zgłoszenie celne obsługiwane jest w Systemie Kontroli Eksportu, właściwy urząd celny powinien potwierdzić wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty przez fizyczne wydanie podatnikowi nieposiadającemu siedziby na terytorium RP potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty, polegające na wydruku komunikatu IE-599 oraz zamieszczeniu na nim pieczęci i podpisu. Kopia takiego potwierdzenia uprawnia podatnika do zastosowania stawki podatku w wysokości 0 proc. z tytułu eksportu towarów". A zatem zdaniem Ministra Finansów (oraz organów podatkowych) w przypadku eksportu pośredniego dokumentem uprawniającym do stawki 0% jest kopia potwierdzonego przez właściwy urząd celny (przez zamieszczenie pieczęci i podpisu) wydruku komunikatu IE-599.

Forma elektroniczna IE-599

Nie jest jednak wykluczone potwierdzanie eksportu pośredniego towarów innymi dokumentami. Wynika to z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 marca 2010 r. (I SA/Wr 146/10), który uznał za pozbawione podstaw prawnych stanowisko zajęte przez Ministra Finansów, że prawo do stawki 0% daje wyłącznie posiadanie wydruku komunikatu IE-599 z zamieszczonym na nim pieczęcią i podpisem organu celnego. Z kolei wyrokiem z 25 maja 2010 r. (I FSK 953/09) NSA uchylił wyrok jednego z wojewódzkich sądów administracyjnych (wyrok WSA w Rzeszowie z 19 lutego 2009 r. - I SA/Rz 760/08), który uznał, że "komunikat IE-599 w formie pliku xml przesłanego drogą e-mailową nie stanowi kopii dokumentu elektronicznego". We wskazanym wyroku NSA czytamy, że "skoro zatem w systemie ECS potwierdzenie wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty odbywa się za pomocą elektronicznego komunikatu IE599 - podpisywanego przez system ECS przy użyciu klucza do bezpiecznej transmisji danych, który to komunikat dokumentuje czynność łatwą przez organy celne do zweryfikowania, to jego kopię może stanowić każdy rodzaj dokumentu, który by wiernie odzwierciedlał treść oryginału. Treść przepisów ustawy VAT, nie sprzeciwia się bowiem temu, aby był to również dokument zapisany w formie elektronicznej. Ponadto, jeśli celem ECS jest m.in. zapewnienie przejrzystości i weryfikowalności przeprowadzanych operacji celnych, to organ, mający jakiekolwiek wątpliwości co do treści otrzymanych dokumentów, czy też podejrzeń co do fikcyjności transakcji ma narzędzia służące do weryfikacji uzyskanych od podatnika danych. Tym samym może w łatwy sposób zbadać, czy nadesłany wydruk, kserokopia, czy nadesłany plik jest kopią oryginalnego komunikatu IE599. W tych warunkach nakładanie na podatnika obowiązku niejako "ponownego" potwierdzenia autentyczności wydawanych dokumentów nie znajduje oparcia w treści przepisów ustawy VAT i stoi w sprzeczności z założeniami ECS". A zatem, w przypadku eksportu pośredniego przesłany przez sprzedającego drogą elektroniczną plik z komunikatem IE-599 pozwala na zastosowanie stawki 0 proc..