Polska spółka z o.o. uczestniczy w III etapie pilota obsługi przywozowych zgłoszeń celnych podpisanych kluczem do bezpiecznej transmisji danych. Obsługą firmy w formie "bez-papierowej" zajmuje się upoważniona agencja celna. Czy wydruk PZC (poświadczonego zgłoszenia celnego) upoważnia spółkę do odliczenia zapłaconego VAT? Jeżeli tak to w jakim terminie - dacie przyjęcia zgłoszenia, dacie zwolnienia towaru do procedury, dacie wydruku PZC, czy w jakimś innym terminie? Jeśli dokument PZC nie upoważnia spółki do odliczenia zapłaconego VAT, to jaki dokument (i w jakim terminie) pozwala na jego odliczenie?

Dokument PZC

PZC jest dokumentem celnym w rozumieniu przepisów VAT. Upoważnia zatem do odliczenia podatku naliczonego.

Może to nastąpić w deklaracji za okres, w którym otrzymano ten dokument celny. Uznać trzeba, że otrzymanie następuje z chwilą pobrania przez podatnika stosownego dokumentu z serwera organów celnych.

Zobacz również: Nowa forma rozliczania VAT i kody GTU już od 1 października >>

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u, kwotę podatku naliczonego w przypadku importu towarów stanowi suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej.

Czytaj w LEX: Kalendarz najważniejszych zmian w podatkach w 2021 r. >

Prawo do odliczenia VAT z dokumentu PZC

Prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje zaś – zgodnie z przepisem art. 86 ust. 10 pkt 1 u.p.t.u. - w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny. Podatek może być odliczony także w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 u.p.t.u.).

Poświadczone Zgłoszenie Celne PZC - co to jest?

Jak wynika z opublikowanej na stronie Ministerstwa Finansów "Instrukcji obsługi i stosowania elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurach przywozowych" (dostępna pod adresem: http://www.mf.gov.pl/_files_/sluzba_celna/sys_informatyczne/celina/instr___stos___podp___elektr___w_imporcie_-_podm.pdf), PZC czyli Poświadczone Zgłoszenie Celne jest to elektroniczne zgłoszenie celne dostarczone przez zgłaszającego, z uwzględnieniem ewentualnie dokonanych sprostowań i korekt, poświadczone przez system teleinformatyczny. Na poświadczenie to składają się adnotacje urzędu o dacie i czasie przyjęcia zgłoszenia oraz o dacie i czasie zwolnienia towaru oraz podpis elektroniczny generowany przez system teleinformatyczny. PZC jest dokumentem tworzonym w ramach operacji zwolnienia towaru do procedury.

 

Jest dokumentem celnym zastępującym zgłaszającemu poświadczoną przez organ celny papierową kartę 8 zgłoszenia celnego dokonywanego na formularzu SAD.

Zwolnienie towarów z blokady

Zwolnienie towaru do procedury następuje niezwłocznie po uzyskaniu przez funkcjonariusza informacji o dopełnieniu wszystkich wymaganych formalności finansowych związanych z konkretnym zgłoszeniem celnym. Jednocześnie organ celny wysyła do zgłaszającego wiadomość e-mail zawierającą adres (link) strony internetowej udostępniającej dokument PZC. Po uruchomieniu przez zgłaszającego strony WWW następuje etap weryfikacji uprawnień osoby, a następnie system udostępnia dokument PZC, który osoba może sobie pobrać.

 


Poświadczenie wydruku PZC

W niektórych sytuacjach możliwe jest dodatkowo poświadczenie przez organ celny wydruku PZC. Następuje to po okazaniu organowi celnemu dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za sporządzenie "zaświadczenia" (obecnie 17 zł). We wniosku wnioskodawca może określić sposób odbioru poświadczonego wydruku (np. w siedzibie urzędu lub za pośrednictwem poczty).

Jednym z założeń wdrożenia elektronicznego zgłoszenia celnego jest ograniczenie tylko do sytuacji niezbędnych, nakładania na zgłaszającego lub osobę uprawnioną do korzystania z procedury celnej wymogu sporządzania zgłoszenia w formie papierowej lub uzyskiwania poświadczonego przez organ celny wydruku takiego zgłoszenia. Z punktu widzenia przepisów prawa celnego, zgłoszenie dokonane w formie elektronicznej, które zostało poświadczone przez organy celne, jest i powinno być – co do zasady – formą akceptowaną przez organy administracyjne, sądy, itd.

Zobacz procedurę w LEX: Zgłoszenie celne w formie pisemnej na formularzu Jednolitego Dokumentu Administracyjnego (SAD) >

W przypadku, gdy po zwolnieniu towaru w stosunku do zgłoszenia, w kształcie stanowiącym podstawę do utworzenia przez system PZC, zostanie w późniejszym czasie wydana decyzja lub postanowienie zmieniające jego niektóre elementy zgłaszający przechowuje elektroniczny plik PZC oraz papierowe orzeczenie organu, które odnosi się do PZC, w sposób umożliwiający jednoczesny dostęp organu kontrolnego (postkontrolnego) do całości dokumentacji związanej ze zgłoszeniem.

Jeśli zgłoszenie zostanie skorygowane w drodze orzeczenia organu celnego, odpowiednie zmiany zostaną dokonane w PZC, a do zgłaszającego wysyłana jest wiadomość z linkiem do PZC uwzględniającego zmiany wynikające z orzeczenia. Ponadto zgłaszający może wystąpić do organu celnego z pisemnym wnioskiem o wydanie poświadczonego wydruku aktualnej wersji PZC tj. PZC po korektach wynikających z wydanego orzeczenia.

Powiadomienie i PZC - dostępne przez siedem dni

Dokumenty "Powiadomienie" i PZC udostępniane są na stronie WWW przez 7 dni od chwili przesłania wiadomości e-mail z linkiem do strony. W przypadku niepobrania PZC w terminie zgłaszający musi podając powody niepobrania PZC w "normalnym" terminie 7 dni, wystąpić do organu celnego z pisemnym wnioskiem o powtórzenie procedury przesłania wiadomości e-mail z linkiem do PZC na jego adres.

Z powyższego wynika zatem, że PZC jest dokumentem celnym w rozumieniu art. 86 ust. 2 pkt 1 u.p.t.u. Upoważnia zatem do odliczenia podatku naliczonego.

Zobacz procedurę w LEX: Prawo do odliczenia VAT - istnienie >

Może to nastąpić w deklaracji za okres, w którym otrzymano ten dokument celny. Biorąc pod uwagę specyficzny tryb otrzymywania tego dokumentu przez podatnika (importera), uznać trzeba, że otrzymanie następuje z chwilą pobrania przez podatnika stosownego dokumentu z serwera organów celnych.