Spółka miała wątpliwość, czy powinna uwzględnić w podstawie opodatkowania otrzymaną w ramach tarczy finansowej subwencję finansową. Prowadzi ona działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali użytkowych podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Jest czynnym podatnikiem VAT.

Spółka zawarła umowę, w ramach której otrzymała na rachunek bankowy w maju 2020 r. od spółki akcyjnej subwencję w kwocie 216.000,00 zł. Subwencja została przyznana w ramach tzw. Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm. Kwotę subwencji spółka zamierza przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, tj. m.in. na zapłatę odsetek od kredytów, wynagrodzeń pracowników, koszty utrzymania wynajmowanych nieruchomości itp. Z zawartej umowy ze spółką akcyjną wynika, iż w przyszłości spółka będzie zobowiązana do spłaty subwencji w 24 równych ratach, od 13 miesiąca licząc od miesiąca otrzymania subwencji oraz może się zwrócić do spółki akcyjnej o umorzenie części otrzymanej subwencji.

Większość sprzedawanych przez spółkę usług jest opodatkowana stawką podatkową w wysokości 23 proc. W niewielkim zakresie usług sprzedaż jest ze stawką 8 proc. Spółka wystąpiła o interpretację, czy uzyskaną w maju 2020 r. subwencję od spółki akcyjnej ma obowiązek uznać za podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od której powinien być naliczony oraz zadeklarowany należny podatek VAT według stawki w wysokości 2 proc.

Dotacje mające wpływ na ceny podlegają VAT

Zdaniem pytającego podatnika, co do zasady na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług uzyskane przez podatnika dotacje lub subwencje mające wpływ na cenę sprzedawanej usługi lub towaru stanowią podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Jednak tu mamy do czynienia z sytuacją szczególną, gdyż uzyskana subwencja faktycznie ma wpływ na ceny sprzedaży usług świadczonych przez spółką, gdyż okresowo będą z niej finansowane w ramach tzw. tarczy antykryzysowej wydatki związane wydatki z zakresem prowadzonej przez stronę działalności gospodarczej. Jednak spółka akcyjna może żądać zwrotu w całości lub części subwencji, co stanowi, że faktycznie jest to wyłącznie forma pomocy w finansowaniu jej działalności, a nie pomoc w uzyskaniu lepszych wyników finansowych (wyższych cen).

Zobacz również: Wnioski o dofinansowanie z "tarczy" pełne pułapek >>

Dlatego zdaniem spółki uzyskanej w maju 2020 r. subwencji nie ma ona obowiązku uznać za podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od której powinien być naliczony oraz zadeklarowany należny podatek od towarów i usług.

Kryterium uznania dotacji za opodatkowaną

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że stanowisko podatnika jest prawidłowe. Uznał, że dla określenia, czy dane dotacje (subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze) są czy też nie są opodatkowane istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Kryterium uznania dotacji za stanowiącą podstawę opodatkowania jest zatem stwierdzenie, że dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dotacje, których nie da się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

 


Włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Dyrektor KIS podkreślił, że podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności nie zwiększa podstawy opodatkowania, a tym samym nie podlega opodatkowaniu.

Dyrektor KIS przypomniał, że opodatkowanie dotacji stanowi wyjątek od zasad ogólnych wspólnego systemu VAT. Nie wszystkie dotacje stanowią element podstawy opodatkowania VAT. Jedynie takie, które są dotacjami związanymi bezpośrednio z ceną dostawy towarów czy ceną świadczenia usług.

 

Subwencja w ramach tarczy bez VAT

Dyrektor KIS stwierdził, że w przedmiotowej sprawie w związku z otrzymaną przez podatnika w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm subwencją finansową nie dojdzie do sytuacji, w której wystąpią skonkretyzowane świadczenia w zamian za określone wynagrodzenie. Kwotę subwencji spółka zamierza przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, m.in. na zapłatę odsetek od kredytów, wynagrodzeń pracowników, kosztów utrzymania wynajmowanych nieruchomości.

Tym samym, w związku z tym, że subwencja finansowa przeznaczona będzie na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej podatnika, to nie ma ona wpływu na cenę świadczonych przez niego usług, czy też sprzedawanych towarów i nie stanowi ona podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. W konsekwencji przedmiotowa subwencja nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 sierpnia 2020 r. nr 0113-KDIPT1-1.4012.396.2020.4.AK