Wniosek wyglądający na pierwszy rzut oka jak łatwy przeciwnik z dołu ligowej tabeli, może sprawić niemiłą niespodziankę. W związku z tym polecamy nie lekceważyć rywala i odpowiednio wcześniej zidentyfikować jego mocne strony oraz zadbać o odpowiednie przygotowanie do tej konfrontacji.  

Już samo popełnienie błędów na etapie składania wniosków online może doprowadzić do sytuacji w których: wniosek zostanie odrzucony; dofinansowanie zostanie przyznane w wysokości niższej niż wnioskowanej; lub dofinansowanie zostanie przyznane, ale z uwagi na nieprawdziwe oświadczenia, grozi odpowiedzialność karna i konieczność zwrotu dofinansowania w całości.

Zobacz procedurę w LEX: Świadczenie postojowe – osoby uprawnione i zasady nabywania >

 

Poniżej prezentujemy najistotniejsze pułapki, czyhające na przedsiębiorców na etapie składania wniosków:

Pełnomocnictwo do złożenia wniosku

 • W sytuacji np. reprezentacji dwuosobowej lub składania wniosku przez księgową, składający wniosek (członek zarządu/księgowa) muszą uzyskać pełnomocnictwo od drugiego członka zarządu/beneficjenta programu;
 • Pomimo, iż na moment składania wniosku nie ma konieczności przedkładania pełnomocnictwa (składający oświadcza, iż jest umocowany do działania), pełnomocnictwo należy przedłożyć w banku do 31.12.2020 r.
 • Z kolei podpisy powinny być złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi lub podpisami elektronicznymi (czyli nie ma możliwości „antydatowania” udzielenia pełnomocnictwa);
 • Wniosek – pełnomocnictwo warto zorganizować już na dzień składania wniosku, zorganizowanie pełnomocnictwa po tym dniu może rodzić dyskusje i ryzyko uznania przez PFR za działanie bez umocowania i skutkować konsekwencjami karnymi (oświadczenia we wniosku są składane pod groźbą odpowiedzialności karnej) oraz obowiązkiem zwrócenia całości subwencji.

Zobacz również:
Koronawirus wpływa na księgowych i doradców podatkowych – rusza duże badanie Wolters Kluwer >>
Tarcza finansowa w kolizji z ustawą o rachunkowości >>
Tarcza finansowa nie dla lekarzy i pielęgniarek? >>
PFR komplikuje udzielanie pomocy w ramach tarczy finansowej >>

Kumulacja pomocy

 • Zgodnie z Tymczasowymi Ramami Pomocy maksymalna kwota pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcy w ramach wsparcia z PFR wynosi 800 tys. EUR;
 • Tym limitem są objęte również inne formy wsparcia w ramach COVID-19 (np. zwolnienia z ZUS);
 • W związku z tym niezwykle istotne jest odpowiednie „pilnowanie” otrzymywanych przez przedsiębiorców form wsparcia, aby nie wykroczyć poza wskazany limit wsparcia.

Zobacz procedurę w LEX: Łączenie różnych formy pomocy – zwolnienie ze składek ZUS i pomoc ze środków FP, FGŚP >


Status przedsiębiorstwa

 • Rozmiar, sposób kalkulacji wsparcia i jego ewentualnego zwrotu jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa (mikro/mały,średni/duży);
 • Z kolei ustalanie przedsiębiorstwa należy przeprowadzić z uwzględnieniem regulacji unijnych;
 • Zgodnie z regulacjami UE, w sytuacji gdy podmiot posiada jednostki „powiązane” i/lub „partnerskie” przy ustalaniu jego stanu zatrudnienia, obrotów i sumy bilansowej należy w odpowiednich proporcjach uwzględniać również stany tych podmiotów (jeszcze chwilę przed rozpoczęciem składania wniosków online PFR zajmował stanowisko, że nie należy uwzględniać podmiotów powiązanych);
 • Ponadto inaczej należy ustalać stan zatrudnienia dla celów statusu przedsiębiorstwa a inaczej dla celów określenia wartości subwencji;
 • Ustalenie statusu przedsiębiorstwa na moment składania wniosku jest o tyle ważne, że system bankowy nie weryfikuje prawidłowości ustalenia statusu przedsiębiorstwa (w tym zakresie przedsiębiorca składa oświadczenie) – w związku z tym w przypadku błędnego ustalenia statusu przedsiębiorcy (np. mikro zamiast mały) istnieje ryzyko odpowiedzialności karnej oraz zwrotu całości subwencji.

Zobacz procedurę w LEX: Dofinansowanie na utrzymanie miejsc pracy – wsparcie od starosty >

Wartość przychodów ze sprzedaży za 2019 r.

 • System bankowy wymaga, aby mikroprzedsiębiorcy we wnioskach wskazywali wartość przychodów ze sprzedaży za 2019 r. (co nie ma generalnie znaczenia dla celów kalkulacji subwencji);
 • Z kolei zgodnie z wyjaśnieniami PFR (co ważne wyjaśnienie dotyczy MŚP), przychód osiągnięty w 2019 r. należy ustalić w oparciu o przychód wskazany w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za rok 2019 r. W przypadku braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego albo niesporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. na chwilę składania wniosku przychód należy określić na podstawie innych dostępnych dokumentów, np. na podstawie właściwych deklaracji podatkowych, ksiąg rachunkowych;
 • W związku z tym powstaje wątpliwość po pierwsze, czy należy podawać wartość z ksiąg (wyjaśnienie dotyczy MŚP) czy może z deklaracji VAT (wiemy, że zdarzały się sytuacje, w których system akceptował dane z deklaracji VAT) a po drugie czy wprowadzenie błędnych danych może skutkować odrzuceniem wniosku.

Zobacz procedurę w LEX: Tryb wprowadzania zmian organizacyjnych w związku z COVID-19 - ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego; wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy; stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia >

Stan zatrudnienia

 • Przedsiębiorca musi również zwrócić uwagę na stan pracowników wskazywany odpowiednio na a) ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku i b) 31.12.2019 albo c) ostatni dzień miesiąca poprzedniego roku mającego tą samą nazwę co miesiąc składania wniosku;
 • Generalnie ZUS bazuje na danych wynikających z imiennych raportów rozliczeniowych i tak np. dla stanu zatrudnienia na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku ZUS ustala dane za okres, dla którego upłynął termin składania dokumentów na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku np. dla wniosku o subwencję złożonego 11 maja 2020 r. stan zatrudnienia ustalany jest na dzień 30 kwietnia 2020 r. według dokumentów za 03/2020;
 • Z kolei przedsiębiorca oświadcza we wniosku o stanie zatrudnienia na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (faktyczny stan zatrudnienia na ten dzień a stan zatrudnienia przekazywany przez ZUS mogą się różnić) w związku z tym przedsiębiorca może stanąć przed dylematem czy oświadczać zgodnie z faktycznym stanem zatrudnienia (ryzykując przy tym odrzucenie wniosku z uwagi na udostępnianie PFR przez ZUS danych za poprzedni miesiąc) czy oświadczać zgodnie z danymi które udostępnia ZUS (ryzyko odrzucenia wniosku zostaje zniwelowane, niemniej rodzi się dyskusja czy przedsiębiorca oświadczył zgodnie z prawdą i w efekcie czy powstaje ryzyko odpowiedzialności karnej).

Powyższe kwestie dowodzą, iż prawidłowe przygotowanie się do złożenia wniosku, tak aby nie doznać kompromitującej porażki nie jest zadaniem łatwym. Trzeba mieć nadzieję, iż końcowo wszyscy przedsiębiorcy zwyciężą w tym pojedynku, bez późniejszej jego weryfikacji przez PFR jako walkower.

Remigiusz Markiel, doradca podatkowy, Manager z Kancelarii TLA

Zobacz procedurę w LEX: Zasady wypłaty świadczeń przysługujących w okresie obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy >