- Pomimo naszych wcześniejszych uwag dotyczących pominięcia m.in. podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie oraz stosujących mechanizm zaliczek, z informacji znajdujących się na stronie Ministerstwa Finansów niezmiennie wynika, że dla podatników podatku od towarów i usług, niezbędna do otrzymania subwencji informacja o obrotach będzie pochodzić z deklaracji VAT, która zostanie pozytywnie zweryfikowana przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową – napisał prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych (KRDP) do Jadwigi Emilewicz, wicepremiera, ministra rozwoju.

Podatnicy zwolnieni z VAT wykluczeni z pomocy

Samorząd doradców podatkowych zwrócił uwagę na dwie kategorie podatników zwolnionych na podstawie ustawy o VAT z obowiązku rejestracji, jako podatnik VAT. Pierwsza grupa dotyczy przedsiębiorców, którzy - niezależnie od wartości sprzedaży - wykonują wyłącznie czynności wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT (np. usługi medyczne) - jest to tzw. zwolnienie przedmiotowe. Druga kategoria to przedsiębiorcy, którzy nie przekroczyli limitu sprzedaży 200 tys. zł lub rozpoczęli działalność w trakcie roku i również nie przekroczą tego limitu ustalonego proporcjonalnie do liczby miesięcy w roku, w jakich będą ją prowadzić - jest to tzw. zwolnienie podmiotowe.

 

Status podatnika zwolnionego oznacza, że taki przedsiębiorca nie musi składać deklaracji rozliczających VAT (np. VAT-7 albo VAT-7K). Zaproponowany oraz stosowany sposób weryfikacji kondycji podmiotów gospodarczych ubiegających się o subwencję sprawia, że przykładowo lekarz prowadzący swoją praktykę, który nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT, ponieważ korzysta ze zwolnienia podmiotowego, nie będzie mógł otrzymać pomocy państwa w przypadku spadku obrotów. Grupa podmiotów, które ten sposób weryfikacji pomija jest znacznie większa bowiem oprócz lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, psychologów są w niej również nauczyciele świadczący usługi prywatnego nauczania, osoby świadczące usługi nauki języków obcych, czy sprawujące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Zobacz również: Tarcza finansowa w kolizji z ustawą o rachunkowości >>

PFR komplikuje udzielanie pomocy w ramach tarczy finansowej >>

Wymagane informacje o obrotach VAT

KRDP zwraca uwagę, że obligatoryjny charakter informacji o obrotach uzyskiwanych z deklaracji VAT, w stosunku do przedsiębiorcy, który na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego jest zwolniony z obowiązku rejestracji VAT, prowadzi do dyskryminacji tych podmiotów względem innych. Przedsiębiorca, który już na etapie formalnego badania wniosku o przyznanie subwencji otrzymuje decyzję o odmowie jej udzielenia tylko z powodu braku rejestracji, nie ma możliwości wykazania faktycznego spadku obrotów, a tym samym otrzymania potrzebnej pomocy państwa.

- Ponownie, jako Krajowa Izba Doradców Podatkowych, apelujemy do pani minister o potrzebie zmiany sposobu weryfikacji sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych ubiegających się o subwencję ze strony państwa. Przedstawione przez doradców podatkowych luki w tarczy finansowej dotykają m. in. osoby, na których pomoc możemy liczyć od samego początku kryzysu wywołanego epidemią, czyli lekarzy i pielęgniarki – tłumaczy prof. Adam Mariański.

Dr Anna Wilińska-Zelek, adwokat w kancelarii Filipiak Babicz, zwraca jednak uwagę, że zgodnie z informacjami przekazywanymi przez PFR i Ministerstwo Finansów, niezbędna do otrzymania subwencji jest informacja o obrotach pochodząca z deklaracji VAT, która zostanie pozytywnie zweryfikowana przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. - Niemniej w przypadku lekarzy nierozliczających VAT dopuszczalne jest ustalenie spadku obrotów gospodarczych w oparciu o inne dostępne dokumenty księgowe, w tym rachunek zysków i strat - podkreśla ekspertka.

Zobacz również: Co będzie brane pod uwagę przy weryfikacji spadku obrotów?