Kwestia będąca przedmiotem interpretacji indywidualnej dotyczyła możliwości zastosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodu dla pracowników naukowych Instytutu Polskiej Akademii Nauk.

W myśl art. 94 ust. 1a ustawy o PAN, wykonywanie obowiązków pracownika naukowego stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przepis ten został dodany nowelizacją z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta weszła w życie 30 listopada 2019 r. Nie rozwiała ona jednak wszystkich wątpliwości w kwestii 50 proc. kosztów.

Do podstawowych obowiązków pracowników naukowych Instytutu PAN należy wykonywanie zadań statutowych jednostek naukowych, w szczególności prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, ogłaszanie i upowszechnianie ich wyników oraz udział w realizacji podjętych przez jednostkę zadań w zakresie kształcenia.

Działalność twórcza o indywidualnym charakterze

W związku z wykonywaniem przez pracowników naukowych działalności o charakterze twórczym i indywidualnym, Instytut zamierza stosować do wypłacanych wynagrodzeń 50 proc. koszty uzyskania przychodu.

 


Instytut powziął wątpliwość, czy 50 proc. koszty, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT może stosować do wynagrodzenia pracownika naukowego za czas urlopu wypoczynkowego, urlopu na podratowanie zdrowia, niezdolności do pracy i innych usprawiedliwionych okresów nieobecności w pracy. Według Instytutu ma on takie prawo w stosunku do wszystkich składników wynagrodzenia pracowników naukowych, w tym wynagrodzenia zasadniczego, wszelkiego rodzaju dodatków, świadczeń przysługujących w związku z korzystaniem z urlopu wypoczynkowego, nagród jubileuszowych, a także wynagrodzenia promotora w związku z realizacją opieki naukowej nad doktorantem.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że stanowisko Instytutu jest nieprawidłowe w zakresie możliwości zastosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego podczas urlopu dla poratowania zdrowia a prawidłowe w pozostałym zakresie.

Zobacz również: Wyższe koszty podatkowe na całe wynagrodzenie nauczyciela >>

Zmiany od 30 listopada 2019 roku

Dyrektor KIS zauważył, że do podstawowych obowiązków pracowników naukowych zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy o Polskiej Akademii Nauk należy wykonywanie zadań statutowych jednostek naukowych, w szczególności prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, ogłaszanie i upowszechnianie ich wyników oraz udział w realizacji podjętych przez jednostkę zadań w zakresie kształcenia. Stosownie do postanowień art. 94 ust. 1a ustawy o PAN wykonywanie obowiązków pracownika naukowego stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Dyrektor KIS stwierdził, że przepisy ustawy o PAN, w szczególności wspomniany art. 94 ust. 1 (obowiązki pracowników naukowych), art. 94 ust. 1a (twórczy, indywidualny charakter całości pracy pracownika naukowego) oraz art. 96 (ocena pracy pracownika naukowego) są wystarczające do zastosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów zgodnie z treścią art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, do całości wynagrodzenia pracownika naukowego. Przedmiotowe koszty przysługują również w odniesieniu do przychodów otrzymanych przez pracownika naukowego z tytułu wynagrodzenia promotora w związku z realizacją opieki naukowej nad doktorantem, dodatku za staż pracy, dodatku funkcyjnego, premii stałej, premii uznaniowej, premii zadaniowej, premii rocznej, premii wynikowej, dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, nagród jubileuszowych, a także z tytułu wynagrodzenia pracownika naukowego instytutu PAN za czas urlopu wypoczynkowego i innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów przysługuje także w odniesieniu do zaliczek na poczet wynagrodzenia.

50 proc. koszty nie do wszystkich przychodów naukowców

Zdaniem dyrektora KIS, 50 proc. koszty uzyskania przychodów nie przysługują jednak w odniesieniu do wszystkich przychodów należnych za okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Należy tu wskazać wynagrodzenie wypłacane podczas urlopu dla poratowania zdrowia, przysługującego na podstawie art. 100 ustawy o PAN. W myśl tego przepisu pracownik naukowy zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy po przepracowaniu co najmniej 3 lat w instytucie ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym jednego roku według zasad i trybu określonych w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Z art. 131 ust. 2 tej ustawy wynika, że urlopu dla poratowania zdrowia udziela się w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, jeżeli stan zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy. W związku z tym jest to wynagrodzenie należne za okres, w którym pracownik naukowy nie wykonuje obowiązków w Instytucie PAN, a powstrzymuje się od pracy, tj. nie wykonuje działalności twórczej o indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust. 1 powołanej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W konsekwencji, do tego świadczenia Instytut nie jest uprawniony do zastosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów.

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 kwietnia 2020 r. nr 0115-KDIT1.4011.56.2020.2.MK